Zápis na školní rok 2021/2022 v Mateřské škole Cacovická 6, Brno

Zápis do mateřských škol bude v rámci města Brna prováděn prostřednictvím elektronického zápisu na adrese http://zapisdoms.brno.cz. Elektronický systém zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky.
Předškolní vzdělání je povinné pro dítě starší 5 let, zákonní zástupci mají povinnost zapsat dítě ke vzdělání do spádové MŠ nebo přípravné třídy ZŠ – dle trvalého bydliště. V opačném případě škola v rámci součinnosti předá informaci zřizovateli.

I. fáze – Vydávání přihlášek
1.4. – 30.4. 2021 on line www.zapisdoms.brno.cz
na této adrese najdete veškeré informace, kritéria přijímacího řízení a vyplníte přihlášku
- na úvodní stránce po zadání hesla vyplňte všechny žádané údaje
- vytiskněte oboustranně – na jeden list
- přihlášku podepište
- kdo nemá přístup k internetu, může se obrátit k vydání elektronické přihlášky v MŠ po telefonické dohodě 545 212 408
6.4. 2021 – 8.00 – 15.00 hodin
7.4. 2021 – 10.00 – 16.00 hodin

II. fáze – Odevzdání přihlášek – forma předání
- do datové schránky y5dqn5t s elektronickým podpisem
- e-mailem – ms@zsnamrep.cz s elektronickým podpisem
- přihlášku vložte do obálky, pošlete poštou, nebo vložte do poštovní schránky Mateřská škola Cacovická 6, 614 00 Brno
- osobním předáním v mateřské škole po telefonické domluvě – 545 212 408
- dodržujte protiepidemická opatření

pondělí 3.5. 2021 8.00 – 16.00 hodin
úterý 4.5. 2021 8.00 – 15.00 hodin

Doklady k zápisu
- řádně vyplněnou přihlášku a vytištěnou oboustranně a podepsanou zák. zástupcem
- doložení řádného očkování( např. potvrzení s razítkem od lékaře)
- rodný list k ověření údajů (kopie)
- jiné doklady – odborné posouzení školní zralosti u dětí s odkladem školní docházky
- čestné prohlášení o trvalém pobytu

III. Fáze – Přijímací řízení od 17.5. 2021
V této době vám budou elektronickým způsobem průběžně odesílány emailové zprávy na uvedenou adresu
- Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání, podepsání Zpětvzetí – tzn. že nastoupí pouze do jedné MŠ a odblokuje místo na ostatních MŠ
- Rohodnutí o nepřijetí

Provoz MŠ o hlavních prázdninách - bude upřesněno dle aktuální situace

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

- vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
- vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2021
- sběr žádostí 02. – 04.3.2021
- s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
- rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
- poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
- v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
- ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

Instrukce v pdf

Školka - prázdniny