Školní poradenské pracoviště

Vedoucí pracoviště - koordinátor: Mgr. Simona Pokorná ředitelka školy

Školní psycholog: Mgr. Et Mgr. Šárka Hlaváčová

E-mail: psycholog@zsnamrep.cz

Diagnostikuje třídní kolektivy i jedince, poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, učitelům. Podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření . Pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy.
Úzce spolupracuje s dalšími odborníky (PPP, dětský lékař, OSPOD atd. )

Speciální pedagog: Mgr. Anna Krtičková

Zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení. Vede nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků. Vychází přitom z individuálních vzdělávacích programů. Ty sestavuje spolu s třídním učitelem, školním psychologem a výchovným poradcem na základě posudků PPP. Školní speciální pedagog má na starost především nápravy, dále se podílí na přípravě podkladů pro speciálně- pedagogická vyšetření žáků.

Metodik prevence: Mgr. Zdenka Hutárková

Zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole. Poskytuje informace pro rodiče a žáky k řešení vzdělávacích a výchovných problémů. Zachycuje a se školním psychologem konzultuje výchovné problémy žáků. Zajišťuje výchovná opatření v rámci školy. Sestavuje a každý rok aktualizuje Minimální preventivní program.

Výchovný poradce: Mgr. Martina Hopjanová

Je garantem profiorientace žáků devátých, popř. pátých tříd. Spolupodílí se na přípravě, průběhu a vyhodnocení komplexní diagnostiky studijních předpokladů žáků (9. event. 5 tříd). Společně se školním psychologem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu. Je v úzkém kontaktu s PPP. 
Úzce spolupracuje se speciálním pedagogem při řešení problematiky žáků s SPU a IVP.