Kdo jsme?

- jsme již více než století součástí obce Husovic a později Brna-severu

- máme oba stupně základní školy, jsme úzce propojeni s mateřskou školou

- jsme školou komunitní, s rodinou atmosférou, snažíme se maximálně vycházet vstříc individuálním potřebám svých žáků. Vedle výuky běžně a nadprůměrně talentovaných dětí máme rozsáhlé zkušenosti se vzděláváním dětí znevýhodněných a těch, u nichž je vztah ke vzdělávání potřeba teprve budovat. Odborná práce se specifickými nároky je samozřejmostí, nadaní ani „běžní“ žáci se ale rozhodně neocitají ve stínu potřeb svých spolužáků.

- nabízíme velmi dobrou komunikaci učitelů s žáky, vstřícný a klidný přístup učitelů, přátelské klima v průběhu vzdělávání, ale i schopnost žáků samostatně pracovat a ohleduplné chování žáků k sobě navzájem. Vedle vzdělávacího poslání patří k prioritám výchova a podpora osobnostních kvalit v duchu hesla „důvěra – slušnost – kázeň“.

- důraz klademe i na průběžné řešení případných obtíží, které mohou být na větších školách přehlíženy, spolupracuje na doučování žáků, s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem a s Odborem sociální péče o děti.

- Výchovná práce předpokládá nejen sehraný učitelský sbor, ale i dobrou spolupráci s rodiči. Že i oni jsou nedílnou součástí komunity školy je ostatně dobře vidět i na ochotě rodičů pomoci s přípravou akcí školy, přispět pomocnou rukou při práci na jejím prostředí.

Co chceme?

Chceme (po)rozumět našim žákům, nárokům dnešního světa i regionu, ve kterém se nacházíme. Jen tak můžeme učit efektivně a smysluplně. Proto se řídíme vlastní školní devítkou (filozofie školy):

1. vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět pozitivnímu klimatu školy;
2. zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se;
3. vychovávat lidskou osobnost – porozumět jí;
4. integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání;
5. vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi;
6. sportovat a pořádat společné výlety – porozumět tomu, že učit se nemusíme jen ve škole;
7. mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá;
8. komunikovat s veřejností – porozumět partnerství;
9. vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět potřebě celoživotně se vzdělávat.

Nenecháme nikoho na holičkách. Žákům nabízíme speciální výuku českého i cizího jazyka. Náš integrační program startuje již po zápisech do prvních tříd a končí na konci deváté třídy. Na škole působí školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence).

A naši žáci?

... prostě chceme, aby děti chodily do školy rády a abychom je dobře
připravili pro život ...
a vyrostli z nich svobodní a odpovědní lidé

Co chceme, aby o sobě mohl říct absolvent naší školy na konci deváté třídy.

1. Zvládám učivo podle školního vzdělávacího programu. Vědomosti, které jsem získal/a, dokážu využít v běžném životě.
2. Rozumím tomu, co čtu. Své myšlenky umím srozumitelně formulovat písemně i ústně.
3. Ke své práci využívám IT technologie.
4. Domluvím se anglickým jazykem ve většině běžných situací, zvládám základní komunikaci v dalším cizím jazyce.
5. Pracuji samostatně, zároveň mi nedělá problém být součástí pracovní skupiny.
6. Umím prezentovat výsledky své práce. Kriticky ohodnotím práci svou i svých kamarádů a pracuji na zlepšení nedostatků.
7. Dokážu se domluvit v různých společenských situacích. Rozlišuji, s kým jednám a jak se k němu mám chovat.
8. Je mi jasné, že dnešní svět je plný příležitostí i nástrah. Vím, jak využít příležitosti, a dokážu zhodnotit riziko při svých činnostech.
9. Znám své povinnosti. Přijímám odpovědnost za své činy.
10. Jednám přímo, čestně a nelžu.
11. Neposuzuji lidi podle barvy pleti, vyznání, či vzhledu.
12. Jsem spoluodpovědný za místo a společnost, ve které žiji. Dokážu aktivně vstoupit do společenského dění.
13. Vím, co je důležité a vhodné pro moji fyzickou i duševní pohodu.