Inkluzivní vzdělávání v praxi ZŠ J.A.Komenského

Základem myšlenky inkluzivního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem adekvátní a co nejlepší úroveň vzdělávání. Respektuje rovné příležitosti všech dětí bez rozdílu, podle míry jejich schopností. Dnešní škola takový program potřebuje, protože přibývá ve školních lavicích dětí cizinců, ať už jsou rodiče u nás pracovně, nebo jako uprchlíci, hledají nový prostor pro život. Pro děti je těžké přijít do nového prostředí a ještě s jazykovými problémy. Na naší škole cíleně pečujeme o růst a rozvoj dětí se speciálními potřebami stejně jako dětí mimořádně nadaných. Například v hodinách češtiny pro cizince se mnohdy objevují děti i se svými rodiči. Individuální pomoc při přípravě na vyučování, opakovaný výklad i doučování jsou samozřejmostí. Žáci mohou rovněž zdarma navštěvovat zájmové kroužky, všechny děti si mohou půjčovat knihy ve školní knihovně, pořádáme kulturní akce a turistické expedice do přírody.

Inkluzivní vzdělávání přináší nové a zajímavé prvky, kdy děti cizinců připravují zajímavé projekty o své zemi a její kulturní tradici.

Pokud jde o děti tzv.integrované, to jsou například žáci s autismem nebo se závažnějšími poruchami učení, mají vypracované individuální učební plány, které se pravidelně hodnotí. Mají také k dispozici jednu hodinu týdně reedukace k nápravě jejich obtíží. V této oblasti úzce spolupracujeme s ped.psych.poradnami a spec.ped.centry.

Našim základním cílem je, aby všem dětem bez rozdílu bylo v naší škole příjemně a aby žáci cítili, že mají všichni možnost dosáhnout úspěchu.