Osvobození z TV

Tělesná výchova patří k předmětům, které jsou povinné pro všechny žáky základní školy. Pokud ovšem ošetřující lékař (specialista) zjistí, že onemocnění dítěte je neslučitelné s fyzickou námahou, vystaví rodičům lékařskou zprávu, která obsahuje důvod omezení (částečné nebo úplné). Potvrzení předají rodiče (žák) vyučujícímu tělesné výchovy a ten ho postoupí úřední cestou ředitelství školy, které vydá rozhodnutí, na jehož základě je dítě osvobozeno od tělesné výchovy buďto částečně, nebo úplně. V prvním případě dítě navštěvuje hodiny tělocviku, ale neprovádí cvičení, která mu lékař nedoporučil. Při hodnocení je brán zřetel na jeho handicap. V druhém případě žák nenavštěvuje hodiny tělesné výchovy (pokud jsou okrajové - první a poslední) a není hodnocen známkou na vysvědčení.

Pokud jsou zdravotní problémy dlouhodobého rázu, je vhodné předkládat lékařské potvrzení na začátku nového školního roku. S nově diagnostikovanými onemocněními, která povedou k osvobození z tělesné výchovy, seznámí rodiče školu co možná nejdříve.