Učivo v době karantény - 9.A

Zadáno dne 22.11.2020:

Dějepis
totalitní režimy PDF 9.pdf
rusko revoluce PDF 9.pdf
SSSR, STALI. 9.pdf

Český jazyk
9. A - učivo ČJ od 23. do 27. 11.

výuka online 24.11. - Slovní druhy - ústně cvičení 25/1a,b;2b,3,4.5; 26/7
- pracovní list Pravopisné cvičení 9.A (viz příloha) - odevzdat do 27/11

výuka online 25.11. - Podstatná jména - učebnice str. 27, ústně cvičení 27/1b,c,d
- příprava na zkoušky - čtvrtek 26.11. 12,30 (71-75)

výuka online 26.11. - Podstatná jména - ústně cvičení 28/4; 25/5,6

Pravopisné cvičení 9.A 20.11.doc

Matematika
V pracovním sešitě str. 63 - 66 - výrazy

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 44 – 46 kapitolu Kmitání, do sešitu opiš modré rámečky.

Německý jazyk
Učivo nj 9. A 23.-17.11.
Opiš do školního sešitu z učenice strana 34, žlutý rámeček číslovky.
Vypracuj v pracovním sešitě strana 32, cvičení 14. Pošli ke kontrole.

Zeměpis
Poznej stát podle těchto indicií:
1. Sultanát, Borneo, od 1.1.1984 nezávislost na Britské koruně, rýže, sousedí s Malajsií
2. Ostrovní vyspělý stát, císař, vlaky šinkansen, znakové písmo, Nagano
3. Ostrov v Karibiku, angličtina, 1494 Kryštof Kolumbus, Usain Bolt, hudební styl raggae
4. Republika, vznik 24. 5. 1993, atlet Yonas Kifle, hl. Město Asmara, Rudé moře
5. Autonomní součást Dánska, po Antarktidě druhý největší ledovec na světě, geograficky patří k Severní Americe, hl. město Nuuk, Inuité. (Zde hledáš název území)

Přírodopis
- v příloze najdete shrnutí online hodiny - zápis

9.A - rozmn. soustava.docx

Anglický jazyk
Zkontroluj si, zda máš vypracovaná všechna cvičení str. 8 - 12. Nedělej cv. označená sluchátky : str.9 / 6, str. 11/7, str. 12/2. V učebnici str. 15 / cv. 4, 5, 6 - doplň do učebnice, cv. 7 a - mělo být vypracované do sešitů do 20. 11. Zopakovat všechna slovíčka PROJECT 1 /A,B,C,D.
Všechny úkoly budu kontrolovat po nástupu do školy 30. 11. 2020

Zadáno dne 16.11.2020:

Dějepis
vznik ČSR PDF 9.pdf
DŮSLEDKY VÁLKY 9 pdf.pdf

Zadáno dne 15.11.2020:

Anglický jazyk
9. tř. Učebnice str. 14 - čtení a překlad článku KIDS a k tomu vypracovat cv. ě/ str. 14.Rozhodni, zda napsané věty jsou podle článku pravdivé True, nepravda False nebo se o tom nemluví - DS. Učeb. str 15/ cv. 7 A - ke každému bodu ve cvičení napiš 2 věty o sobě = celkem 8 vět.

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk
9. A - učivo ČJ od 16. do 20. 11.

výuka online 18.11. - Řeč přímá a nepřímá - učebnice str. 74, ústně cvičení 74/2, písemně 75/3 (poslat jako přílohu ve Wordu, aby se dalo opravit)
- pracovní list Jazykový rozbor 4 - odevzdat do 20/11
- příprava na zkoušky - čtvrtek 19.11. 12,30 (64-68, 69-70)

výuka online 19.11. - Samostatný větný člen atd. - učebnice str. 75, ústně cvičení 76/2,3,4;5a,b;
77/6a (budeme dělat ještě další hodinu)

Jazykový rozbor - 9.A-2.doc

Matematika
V pracovním sešitě str. 56 – 57 - PODOBNOST, str. 61 - výrazy

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 30 – 32 kapitolu Elektřina v domě, vytvořit komiks na téma BEZPEČNOST.

Německý jazyk
Učivo NJ 9. A, 16.-20.11., odevzdej do 20.11.
Vypracuj pracovní list na počítači, ulož a pošli mi.
Nebo si vyzvedni pracovní list v pondělí ve škole, vyplň doma a v pátek odevzdej.

pracovní list nj 16.-20.11.docx

V hodine pras.seš. 31

Přírodopis
V příloze najdete 2 listy, z nich si vypište funkci rozmnožovací soustavy, mužské pohlavní orgány, ženské pohlavní orgány + krátký popis.

Foto Foto

Zeměpis
Nejprve si přečti v učebnici kapitolu „Státy a jejich seskupení“ na str. 18 - 23
- Potom si opiš zápis do sešitu, který mně přepošleš. Tento zápis je z celé kapitoly.
Pište, prosím, čitelně a myslete na úpravu.

Zápis do sešitu
Státy a jejich seskupení
Stát: Společenská instituce na určitém území s vlastními zákony a vládou, má suverenitu a vlastní zákony
Charakteristika států:
Tvar a velikost (čtyři největší státy světa jsou Rusko, Kanada, USA, Čína)
Zeměpisná poloha (vnitrozemská, přímořská, ostrovní)
Politický systém: (demokratický, totalitní – diktátorský)
Státní zřízení (republika - prezidentská, parlamentní; monarchie – absolutistická, konstituční a teokratická)
Průběh státních hranic: (přirozené, umělé)
Počet obyvatel (čtyři státy s největším počtem jsou Čína, Indie, USA, Indonésie)
Rozdělení podle suverenity:
Svrchované státy (nejsou podřízené jiné státní moci)
Závislá území (jsou součástí domovského státu – kolonie, protektoráty, zámořská území)
Rozdělení podle správního členění:
Unitární státy: jednotná ústava, parlament, vláda, hymna)
Federace: složený stát z několika členů (státy, země, republiky, kantony, provincie), dvojí soustava orgánů státní moci (centrální a zemská vláda)
Konfederace: členy se stávají samostatné státy na základě mezinárodní smlouvy (EU)
Rozdělení podle počtu národností:
Národní: více jak 95% obyvatel se hlásí k jednomu národu
Multikulturní: početné národnostní menšiny

Zadáno dne 9.11.2020:

Dějepis
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA ZÁPIS PDF.pdf

1. svetova valka ukoly pdf.pdf

Zadáno dne 7.11.2020:

Anglický jazyk
Naučit se slovíčka Project 1/D - KIDS /str. 81/ a vypracovat cvičení str. 10 / 1, 2.

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

výuka online 10.11. - Složité souvětí - ústně cvičení 72/1 a,c; 72/2 a,c
- pracovní list Jazykový rozbor (viz příloha) - odevzdat do 13/11

výuka online 11.11. - Složité souvětí - ústně cvičení 73/3 b,c,d,e,f,h
- příprava na zkoušky - čtvrtek 12.11. 12,30
(54 - 57)

výuka online 12.11. - dodělat ústně cvičení 73/3 b,c,d,e,f,h

Jazykový rozbor - 9.A.doc

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici kapitolu Sídla na str. 11 – 16
- Opiš si do sešitu zápis:
Sídla
Rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné:
- největší zalidnění: v oblastech do 200 km od pobřeží
v oblastech do nadmořské výšky do 200 m n. m.
v mírném a teplém podnebném pásu
- malé zalidnění: v oblastech s nevhodným podnebím
v oblastech s hustým zalesněním
v neúrodných oblastech

Rozdělení sídel:
- venkovská (samota, vesnice)
- městská (městys, město, metropole)

Funkce sídel: obytná, pracovní, obslužná, administrativně správní, vzdělávací, kulturní, rekreační, smíšená.
Urbanizace: stěhování obyvatelstva do měst
Suburbanizace: stěhování obyvatel na kraj měst do satelitů
Reurbanizace: znovuobnovení obytné funkce centra města
Slum: chudinská čtvrť kolem centra metropole
Územní plán: slouží ke koordinaci rozvoje obce

Přírodopis
- v příloze najdete shrnutí online hodiny
- každý si doplní to, co mu chybí
- na konci najdete otázky a úkoly - odpovědi napíšete do sešitu a pošlete mi je do 13.11.

Smysly.docx

Německý jazyk
Učebnice 31/9 a, b, c- ústně.
Učebnice strana 32/11, 12 - ústně.
Pracovní sešit strana 30/10, 11.

Matematika
V pracovním sešitě str. 52 – 57, PODOBNOST

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 28 – 29 kapitolu Elektřina v domě, do sešitu napsat modré rámečky (str. 28 a 29).

Zadáno dne 1.11.2020:

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici kapitolu „Národnostní struktura obyvatelstva. Náboženská struktura obyvatelstva. Věková struktura obyvatelstva.“ (str. 8 – 10)
- Zápis do sešitu jste již obdrželi.
- Vypracujte pracovní list, který najdete v edookitu–příloha nebo si ho osobně vyzvednete ve škole.
- Ve středu nezapomeňte na on line výuku (připravte si atlas).
- Vypracovaný pracovní list pošlete nebo odevzdáte nejpozději 9.11.

Foto Foto

Dějepis
první světová válka zápis a úkoly pdf 9.pdf

Český jazyk

výuka online 3.11. - kontrola PL Druhy VV (zadané 21.10.) - od 29. věty
- Významové poměry mezi VV - učebnice str. 69,
ústně cvičení 70/1a,b; 70/2
- pracovní list Souvětí podřadné, druhy VV (viz příloha)- odevzdat do 6/11

výuka online 4.11. - Významové poměry - ústně cvičení 70/3, 71/6

výuka online 5.11. - Jazykový rozbor - ústně (viz příloha)

Souvětí podřadné, druhy VV 9.A.doc

Jazykový rozbor 9.A na 5.11..doc

Německý jazyk
Pracovní sešit 36, opsat slovíčka druhého sloupce do slovníčku a učit se je.
Učebnice strana 31, opiš tabulku s gramatikou do školního sešitu.
Sloveso helfen se pojí se třetím pádem. Ich helfe meinem Vater.
Učebnice strana 38, cvičení 8 písemně do sešitu. Nebo na papír a odevzdej ve škole.
Pracovní sešit strana 29/8
Pracovní sešit strana 30/9

Projekt: Mein Tag.
Vpracuj projet o tvém dni na papír velikosti A4 a popiš, co od rána do večera děláš, doplň obrázky (můžeš kreslit, lepit).
Projekt musí obsahovat 10 vět a tři věty se slovesem müssen. Celkem 13 vět, můžeš napsat i víc

Zadáno dne 30.10.2020:

Matematika
V pracovním sešitě str. 30 - 31
V pracovním sešitě str. 33 – 35

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 24 – 27 kapitolu Elektřina v domě, do sešitu napsat modré rámečky (str. 25 a 27).

Přírodopis
- přečtěte si oba listy
Do sešitu si napište:

Sluch a rovnováha
- funkce:
- části ucha (+co tvoří jednotlivé části):
a)
b)
c)
- překreslete si obrázky s popisem ucha do sešitu

Foto Foto

Zadáno dne 16.10.2020:

Dějepis

prac list. evropa 19. stol tisk.pdf

občanská válka usa pdf.pdf

Angličtina

Foto

PŘÍRODOPIS
Přečtěte si oba listy. Do sešitu si napište Smyslová soustava.
- z listu si vypište: funkce smyslové soustavy, stavbu oka a pomocné oční orgány.

Foto Foto

Matematika
Budeme pokračovat v pracovním sešitě od str. 26 do str. 31.
Samostatná práce: Minitest str. 28 – ofocená poslat nebo opsané donést do školy.

Fyzika
Učebnice str. 22 – 23.
Samostatná práce: Popsat, proč Edison vymyslel elektrické křeslo.
Zpracovanou samostatnou práci ofotit a poslat nebo donést napsané do školy.

Zadáno dne 15.10.2020:

9. A - učivo ČJ od 19. do 23. 10.

výuka online 20.10. - učebnice cvičení 64/2, 67/2
- pracovní list viz příloha - stáhnout, popř. vytisknout,
budeme s ním pracovat 20.10.

výuka online 22.10. - práce s pracovním listem z minulé hodiny
- Jazykový rozbor viz příloha - odevzdat do 23/10

Jazykový rozbor 9.doc

Druhy VV 9.doc

9.A na 21.10_20201015_0001.pdf

Zadáno dne 14.10.2020:

Učivo NJ 9.A do 16.9.
1. slovíčka 3.lekce, 1. slpupec opsaná do slovníčku a naučená
2. ve školním sešitě zápis slovesa müssen-vyčasované a dvě věty jako příklad
3. uč. str. 28/2 písemně do šk. sešitu
4. prac.seš. 28/1,2

Učivo NJ 9.A 19.-23.10.
Učebnice 29/4,5
29 sloveso essen opsat do sešitu
Pracovní sešit 28/3
29/4,5,6

Matematika
V pracovním sešitě str. 20
V pracovním sešitě str. 23 – 26

Fyzika
Příklad z učebnice 20/6,
Přečíst si v učebnici str. 18 – 19, do sešitu napsat modrý rámeček.

Distanční výuka Čj v týdnu od 12.10.
1. online výuka - pondělí 12.10. - Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá - zápis do sešitu str. 63, ústně cvičení 63/1; 64/2,4
2. online výuka - úterý 13.10. - Souvětí souřadné a podřadné - zápis do sešitu str. 66 (ne druhy VV); ústně cvičení 67/2
3. vypracovat - PS 8.třída - ústně 17/7, 18/9a, 20/16; písemně na podepsaný papír 17/8, 19/12, 20/18 - ODEVZDAT VE STŘEDU 14.10.
4. vypracovat - tištěné pracovní listy (vestibul školy)- DONÉST V PONDĚLÍ 19.10.

Zeměpis
učivo na týden 19.10. – 23.10.
- přečtěte si v učebnici na str. 6 a 7 kapitolu Obyvatelstvo
- zápis jste obdrželi, nalepte si ho do sešitu
- vypracujete pracovní list, obě strany a odevzdáte v pátek 23.10. (na edookit nebo osobně)

Foto Foto Foto