Učivo v době karantény - 8.A

Zadáno dne 10.5.2021:

Dějepis - Příprava

Dobrý den všem!
Příští týden bychom se už měli vidět ve škole. Stále platí, že budeme hned psát domluvené opakování. Nemáte žádné úkoly, ale s tímto počítejte:)
Mějte se krásně!

Český jazyk

11.5. Opakování učiva - Jazykové rozbory str. 103, 105, 108; Test č. 14 - str. 112
- Pracovní list - Velká písmena - 8.A.doc - odevzdat do 14/5

13.5. Slovní druhy - opakování, ústně cvičení 73/2,3,4,5

14.5. Podstatná jména - opakování, ústně cvičení 74/1,2,3,4

Německý jazyk

1. Pokud nemáš vyčasované sloveso fahren v sešitě, opiš si:
fahren - jet
ich fahre – jedu
du fährst – jedeš
er, sie , es fährt – on, ona, ono jede
wir fahren – my jedeme
ihr fahrt – vy jedete
Sie hafren – Vy jedete
sie fahren – ono jedou

2. V pracovním sešitě vypracuj: 73/2,3,4.

Anglický jazyk

PŘEČÍST článek učebnice str. 22 : DETECTIVE OF THE YEAR.
PRAC. SEŠIT : str. 16 / cv. 1 - READING - přečíst a vypracovat "true or false" /věty pod textem/
16 / cv. 2 - " will for decions".

Matematika

V pracovním sešitě – 3. díl!!!! – Délka kružnice, obsah kruhu: PS3 strana 187 – 188, 190 – 191. Odevzdat test str. 169.

Fyzika

Přečti si v učebnici str. 96 - 101, Elektrický proud a jeho měření, zápis z přílohy.
F_8_Elektrický proud, napětí, měření.docx

Zeměpis

V učebnici na str. 26 najdeš mapu průmyslu a těžby nerostných surovin. Pomocí této mapy odpověz na otázky:
1. Kolik jaderných elektráren se nachází na území ČR. Uveď konkrétní místo.
2. Která surovina se nachází a těží u Karlových Varů a Plzně?
3. Kde se v ČR nachází uran?
4. Kde se v ČR těží černé uhlí?
5. Jaký průmysl se nachází v Mladé Boleslavi a co vyrábí?

Zadáno dne 3.5.2021:

Matematika

V pracovním sešitě Vyjádření nezmńámé ze vzorce: PS strana 159 – 161.

Fyzika

Přečti si v učebnici str. 90 - 92, Opakování učiva 6. třídy – Atom, elektrický náboj, zápis z přílohy, odevzdání úkolů.
F_8_Atom_PL.docx
F_8_Elektrický náboj_zápis.docx

Zeměpis

Učivo si přečti v učebnici na str. 26 až 30. Dále si opiš zápis do sešitu.
Zápis
Průmysl
Průmysl: od roku 1990 pokles výrobní činnosti ve prospěch sektoru služeb, rozvoj průmyslových odvětví méně náročných na suroviny. Významný je průmysl strojírenský (automobilový), výroba elektrických a optických přístrojů , výroba elektroniky (většinou jako montáže z dovezených součástek).
Těžba nerostných surovin:
1. energetické suroviny: černé a hnědé uhlí, ropa a zemní plyn
2. nerudné suroviny: kaolin, sklářské písky, štěrkopísky, vápenec, žula
Výroba elektrické energie: tepelné elektrárny 66%, jaderné elektrárny 31%, ostatní elektrárny 3%
- tepelné elektrárny: Prunéřov, Tušimice, Chvaletice, Mělník, Dětmarovice ….
- jaderné elektrárny: Dukovany, Temelín
- elektrárny využívající obnovitelné zdroje:
1. vodní - Dalešice, Dlouhé Stráně, Střekov, vltavská kaskáda
2. větrné – Krušné hory, severní Morava
3. solární
4. elektrárny spalující biomasu

Český jazyk

4.5. Pravopis a výslovnost přejatých slov - učebnice str. 69-70, ústně cvičení 69/3,5;70/8
- Pracovní list - Pravopis 8.A.doc - odevzdat do 7/5

6.5. Pravopis a výslovnost přejatých slov - ústně cvičení 71/10; Jazykový rozbor - str. 71

7.5. Pravopis a výslovnost přejatých slov - Test č. 10 - str. 72

Německý jazyk

8.A nj 3.5.docx

Anglický jazyk

Přečíst si a přeložit článek JOURNEY INTO SPACE.
Vypracovat: prac. sešit str. 15 / cv. 6.
Zkontrolujte si, zda máte vypracovaná všechna cvičení v prac. sešitě str. 2 - 15. NEDĚLAT cvičení označená sluchátky.
ZOPAKOVAT slovíčka v prac. sešitě str. 80 - INTRODUCTION, PROJECT 1 - MY LIFE : A, B, C, D, PROJECT 2 - THE FUTURE: A, B.

Zadáno dne 26.4.2021:

Anglický jazyk

ZOPAKOVAT slovíčka PROJECT 2 / A - JOURNEY INTO SPACE.
VYPRACOVAT: pracov. sešit str. 14 / cv. 2, 3. Str. 15/ cv.4.

TVOŘENÍ BUDOUCÍHO ČASU : "WILL" používáme pro všechny osoby + infinitiv. Příklad: People WILL GO on holidays in space. /Lidé BUDOU jezdit na prázdniny do vesmíru.
ZÁPOR: People WILL NOT GO /používáme tvar WON´T / on holidays in space. /Lidé nebudou jezdit na dovolenou do vesmíru./
OTÁZKA: WILL people GO on holidays in space? / Budou lidé jezdit na dovolenou do vesmíru?/

Dějepis

Ahoj všem,
příští týden budeme psát test z látky, která je v učebnici na str. 58-63 - HABSBURSKÁ MONARCHIE DO ROKU 1848, REVOLUCE 1848.
Test budeme psát buď online formou kvízu nebo ve škole - podle toho, jak bude výuka probíhat:) Pořádně se připravte!

Český jazyk

27.4. Pravopis - ústně cvičení 65/1a,b,c;2a,b;3,4,5
- Pracovní list - Pravopisné cvičení - 8.A.doc - odevzdat do 30/4

29.4. Pravopis - ústně cvičení 65/6,66/7,8a,b;9

30.4. Přejímání slov z cizích jazyků - učebnice str. 67, ústně cvičení 68/5,6,7

Německý jazyk

8.A nj 26.4.docx

Matematika

V pracovním sešitě ROVNICE – slovní úlohy: PS strana 154 – 156, vyplnit a odevzdat pracovní list.
CIZINCI - vyplnit a odevzdat pracovní list.

M_8_rovnice.docx

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitoly Záznam a reprodukce zvuku str. 90 - 92, bez zápisu

Zadáno dne 19.4.2021:

Anglický jazyk

REVISION LESSON - opakovací lekce
Učebnice str. 18 / cv. 1
Pracov. sešit str. 13 / 6 + I CAN
str. 81 - naučit se slovíčka Project 2 /A - A JOURNEY INTO SPACE

Dějepis

REVOLUCE 1848 (18.4. - 23. 4.)
1. Udělej si úkol 6. na str. 63
2. Vypiš požadavky Čechů, které sepsali císařovi. (str. 61)

Český jazyk

20.4. Souhrnná cvičení - ústně cvičení 62/10,11a,12
- Pracovní list - Jazykový rozbor 8.A.doc - odevzdat do 23/4

22.4. Souhrnná cvičení - ústně cvičení 62/12,63/13

23.4. Souhrnná cvičení - ústně cvičení 63/14a; Jazykový rozbor - str. 63; Test č. 9 - str. 64

Německý jazyk

Projekt: Wohin möchtest du in den Sommerferien fahren? Was möchtest du dort machen?
(Kam chceš jet o letních prázdninách? Co tam chceš dělat?)

V učebnici 78/5 se můžeš inspirovat a psát uvedené věty:
Ich möchte nach Deutschland fahren, ich möchte dort Deutsch sprechen.
Ich möchte nach Italien fahren. Ich möchte dort surfen.
Napiš 12 vět, můžeš lepit obrázky, kreslit, stříhat,…

Zeměpis

Nejprve si přečti v učebnici na str. 20 a 21 kapitolu „Vývoj hospodářství“. Dále si opiš zápis a zopakuj si sídla ČR – orientace na mapě.
Zápis
HOSPODÁŘSTVÍ
1. Vývoj hospodářství
Období Rakouska-Uherska: České země průmyslově nejrozvinutější oblastí
30. léta 20. stol.: hospodářská krize ve světě
Období po 2. světové válce: těžba energetických surovin, rozvoj hutnictví a strojírenství
Období totalitní: hospodářství zaměřeno na těžký průmysl
Po roce 1989: návrat k tržnímu hospodářství, privatizace, globalizace,. Postupně začínají převažovat obchod a služby, klesá podíl zemědělství a průmyslu.
21. století: ČR je hospodářsky vyspělý stát (automobilový a potravinářský průmysl)
Vysvětli pojmy:
privatizace:
restituce:
globalizace:

Zadáno dne 12.4.2021:

Dějepis

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 16. DUBNA
BOUŘLIVÝ ROK 1848

ÚKOLY
1. Udělej si do sešitu zápis - BOUŘLIVÝ ROK 1848
(učebnice str. 60-62)
2. Na str. 63 najdeš opakování. Odpověz na otázky č. 2 a 3

Anglický jazyk

ZOPAKOVAT NEPRAVIDELNÁ SLOVESA.
Vypracovat všechna zbývající cvičení v prac. sešitě str. 12 / cv. 1, 2, 3, 4 a str. 13 / cv. 5.

Český jazyk

13.4. Souhrnná cvičení - opakovat VJ x souvětí, VH, VV a druh souvětí, ústně cvičení 60/5; 61/6a,b
- Pracovní list - Větné členy - 8.A.doc - odevzdat do 16/4

15.4. Souhrnná cvičení - opakovat vedlejší věty, ústně cvičení 61/7, 62/9

16.4. Souhrnná cvičení - opakovat významové poměry, ústně cvičení 61/8, 62/9

Německý jazyk

8.A 12.4.docx

Zeměpis

Nejprve si opiš krátký zápis. V učebnici na str. 19 jsou zakreslena města ČR. Je jich celkem 39. Vyhledej je na mapě a do sešitu (od1 až po 39) postupně zapiš. Nauč se je vyhledávat.

Zápis:
Sídla
ČR: hustá síť sídel
Města: 70% obyvatel, většinou jsou zaměstnáni ve službách, dopravě a průmaslu.
- velkoměsta: (nad 100 tisíc obyvatel) Brno, Ostrava, Plzeň Olomouc
- světová velkoměsta: (nad 1 milion obyvatel) Praha
Vesnice : obyvatelé nejčastěji zaměstnáni v zemědělství, většina dojíždí za prací do měst (služby, průmysl).
Vesnice slouží k rekreaci (chalupáři).

Zadáno dne 5.4.2021:

Zeměpis

V učebnici na str. 14 – 16 si přečti kapitolu „Obyvatelstvo“ a opiš si zápis do sešitu. Dále zjisti, kolik obyvatel mají města Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc,
Zápis

Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 10,5 mil. (14. místo v Evropě). 5. - 6. stol. (Slované)
Hustota zalidnění: je ovlivněna přírodními a hospodářskými podmínkami, ČR je středně zalidněná země.
Přirozený přírůstek: klesá, obyvatelstvo stárne, průměrný věk dožití se prodlužuje (v roce 2014: muži 75,8 let, ženy 81,7 let).
Národy: Češi, Moravané, Slezané, Poláci, Němci, Ukrajinci, Vietnamci
Národopisné oblasti: rozlišujeme podle nářečí, lidových zvyků, tradic.
Náboženství: většina obyvatel bez vyznání, nejvíce věřících se hlásí k římskokatolické církvi.

Český jazyk

6.4. Opakování - Jazykový rozbor str. 58; Test č. 8 - str. 59
- Pracovní list - Jazykový rozbor - 8.A.doc - odevzdat do 9/4

8.4. Souhrnná cvičení - opakovat větné členy, ústně cvičení 60/1,2

9.4. Souhrnná cvičení - opakovat větné členy, ústně cvičení 60/3,4

Dějepis

DĚJEPIS - HABSBURSKÁ MONARCHIE PŘED ROKEM 1848,
TERMÍN ODEVZDÁNÍ 9.4.2021

Odpověz na otázky a své odpovědi mi pošli:)

Probíráme látku z učebnice na str. 58, 59
1. Jaký vztah měli mezi sebou Češi Nšmci, kteří žili u nás? VYSVĚTLI!
2. Jak se říká tomu, když lidé požadují určité změny ve společnosti násilím?
3. Kdo to byl kníže Metternich?
4. Jakým panovníkem byl Ferdinand I.?

Zadáno dne 29.3.2021:

Český jazyk

30.3. Interpunkce - ústně cvičení 58/4a,5; Jazykový rozbor str. 58; Test č. 8 - str. 59
- Pracovní list - Psaní čárky ve větě jednoduché - 8.A.doc - odevzdat do 6/4

Německý jazyk

1. Opiš do slovníčku slovní zásobu na straně 75 v pracovním sešitě a uč se ji.
2. Vypracuj v pracovním sešitě: 68/1,2.

Matematika

V pracovním sešitě ROVNICE: pracovní list + v dubnu strana 142 - 143

M_8_Řeš rovnice a proveď zkoušku.docx

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitolu Zvuk, zdroje zvuku str. 80 - 82, do sešitu napiš shrnutí str. 82. Vypracuj a odevzdej otázky 82/1 - 3

Zeměpis

Procvič si pohoří a vodstvo ČR (používej mapu). Dále vypracuj ústně v učebnici na str. 13 cv. 1 a
písemně cv. 2 a 3 (Práce s atlasem) – můžeš použít mapu v učebnici na str. 19.

Dějepis

Dobrý den, všem!
Vzhledem k tomu, že tento týden začínají Velikonoce, rozhodla jsem se Vám nedávat žádnou práci z dějepisu. Kdo má všechno zatím splněno, může si dopřát zasloužené volno. Odpočiňte si a naberte sílu na další týden.... Třeba se už brzo sejdeme normálně ve škole.
Prosím všechny ale o to, aby si zkontrolovali, co jim chybí a co mi neodevzdali! Jedná se o ty úkoly, za které máte v edookitu 5ku. To mi naposílejte, abych mohla známku změnit..:)
Díky, užijte si svátky a buduse na Vás zase těšit:)

Zadáno dne 22.3.2021:

Dějepis

Odpověz do sešitu na otázky a pošli mi fotku (nebo odevzdej ve škole:) )
1. Proč má vlajka USA 13 pruhů? Kolik má v současné době hvězdiček a co znamenají?
2. Vysvětli pojem rasismus a jeho projevy v současně době ve světě i v naší zemi.
3. Jsou podle Tebe všude dodržována lidská práva? Uvěď příklady, pokud ne.
4. Vysvětli pojem občanská válka.
1. Která část USA a proč se bránil zručení otroctví v zemi?

Anglický jazyk

Čtení a překlad článku učeb. str. 14 - LAYLA´S NEW FRIENDS . Opakování slovíček PROJECT 1 - MY LIFE A, B, C a naučit se D / prac. sešit str. 80 - až po CULTURE.

Český jazyk

23.3. Interpunkce, Čárka ve větě jednoduché - učebnice str. 55, ústně cvičení 55/1; 55/1,56/2
- Pracovní list - Shoda přísudku s podmětem.doc - odevzdat do 26/3

25.3. Čárka v souvětí - učebnice str. 56, cvičení 56/1a,57/2a,3a

26.3. Čárka v souvětí - cvičení 58/4a,5; Jazykový rozbor str. 58; Test č. 8 - str. 59

Německý jazyk

8.A nj 22.3.docx

Matematika

V pracovním sešitě ROVNICE: strana 137 - 140

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitolu Vlnění str. 76 - 79, do sešitu napiš zápis.

F_8_Vlnění_zápis.docx

Zeměpis

Přečti si v učebnici str. 8 až 11 (po půdy), opiš si zápis do sešitu, vypracuj přiložený úkol.
Zápis do sešitu:
II. PŔÍRODNÍ PODMÍNKY
Geologické celky: Česká vysočina, Západní Karpaty, Západopanonská pánev, Středoevropská nížina
Hranice mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty: spojnice měst Znojmo – Brno – Olomouc - Ostrava
Podnebí ovlivňuje: proudění vlhkého vzduchu od Atlantiku (srážky, zmírnění teplot) a proudění teplého vzduchu od Středozemního moře, proudění vzduchu z vnitrozemí (léta horká a suchá, zimy mrazivé beze srážek).
Klimatické oblasti: teplá, mírně teplá, chladná,
Vodstvo: hlavní evropské rozvodí, ČR patří k úmoří Severního moře (povodí Labe), Baltského moře (povodí Odry), Černého moře (povodí Moravy).
Říční síť: většina řek pramení v ČR, Labe je nejvodnatější, Vltava (nejdelší), Morava, Odra.
Vodní nádrže: jezera (Čertovo, Černé), přehrady (Lipno, Orlík, Vranov, Brněnská ….), rybníky (Rožmberk, Svět)
Podzemní vody: pod povrchem (propustné horniny), potřeby obyvatel, minerální vody (vyšší obsah minerálních látek), vřídla (teplota nad 50°C).

Do mapky ČR zakresli Českou vysočinu, Západním Karpaty a hranici mezi nimi (pomůže ti mapka v učebnici na str. 8.) Do druhé mapky zakresli povodí a úmoří ČR pomůže ti mapka v učebnici na str. 10). Nezapomeň na legendu ke každé mapce.

Foto Foto

Zadáno dne 15.3.2021:

Český jazyk

16.3. Zápor - učebnice str. 51, ústně cvičení 51/1,2,3,4
- Pracovní list - 8.A.doc - odevzdat do 19/3

18.3. Zápor - cvičení 52/5,6,7; Jazykový rozbor str. 52

19.3. Pořádek slov v české větě - učebnice str. 53+54, cvičení 53/4, 54/5

Anglický jazyk

Čtení a překlad článku - učebnice str. 14 - LAYLA´S NEW FRIENDS.
Učebnice str. 14 / cv. 2 - doplň z textu jména a scházející informace /vše z textu/.
Učebnice str. 14 / cv. 3a - Invitation = pozvání. Správná slova opět najdeš v textu.

Matematika

V pracovním sešitě ROVNICE: strana 134 - 137
Str. 133 Test – odevzdat.

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitolu Kmitání str. 74 - 75, do sešitu napiš shrnutí str. 75.
Podívej se na video:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/3552-vznik-zvuku?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika

Německý jazyk

8.A nj 15.3.docx

Zeměpis

Poloha CŘ - vývoj státního území
Poloha ČR: střední Evropa, vnitrozemský státního
Rozloha: 78 866 km²
Hranice: přirozené, okrajová pohoří, dolní toky řek Moravy a Dyje
Krajní body: S - Lobendava (Šluknovský výběžek)
J - Vyšší Brod
Z - Krásná u Aše
V - Hrčava (Bukovec u Jablunkova)
Geopolitický vývoj
- 9.st. - Velkomoravská říše (rozpad na malá knížectví)
- 9.st. - Přemyslovci
- 11.st. - připojeno území Moravy
- 1526 - České země součástí habsburské monarchie
- 1867 - České země součástí Rakouska -Uherska
- 1918 - vznik ČSR (Československá republika)
- 1938 - pohraniční území ČR (Sudety) připojeno k Německu
- 1939 - vznik protektorátu Čechy a Morava
- 1948 - vznik ČSSR (Československá socialistická republika)
- 1989 - Sametová revoluce
- 1993 - 1. ledna vznik samostatné České republiky
- 1999 - NATO (Severoatlantická aliance)
- 2004 - EU (Evropská unie)

Zadáno dne 8.3.2021:

Český jazyk

9.3. Oslovení, citoslovce - učebnice str. 46, ústně cvičení 46/1;47/2a,3,4
- Pracovní list - Interpunkce - 8.A.doc - odevzdat do 12/3

11.3. Neúplná věta - učebnice str. 47, ústně cvičení 47/1a,b, 48/2; Jazykový rozbor str. 49

12.3. Přímá a nepřímá řeč - učebnice str. 48, ústně cvičení 48/1a,b;49/2,3

Dějepis

test novověk word.docx

Zeměpis

- Přečti si v učebnici na str. 73 až 75 kapitolu „Visegrádské země“.
- Opiš si zápis do sešitu.
Zápis:
Visegrádské země = Polsko,Maďarsko, Slovensko, Česká republika
Polsko (republika, hl. město Varšava, člen EU)
Povrch: Velkopolská a Mazovská nížina na severu, na jihu Krkonoše a Tatry (nejvyšší vrchol Rysy)
Vodstvo: Visla, Odra
Náboženství: katolická církev
Zemědělství: brambory, žito, cukrová řepa, rybolov, chov dobytka
Nerostné suroviny: hnědé uhlí, černé uhlí, železná ruda, sůl
Průmysl: strojírenský, elektrotechnický, textilní a potravinářský

Maďarsko (republika, hl. město Budapešť, člen EU)
Povrch: Velká uherská nížina, stepi – pusty
Vodstvo: Dunaj, Tisa, Blatenské jezero – Balaton
Zemědělství: obilniny, cukrová řepa, slunečnice, teplomilná zelenina (paprika, rajčata) a ovoce (broskve,meruňky, vinná réva), tabák, melouny
Nerostné suroviny: bauxit (ruda hliníku)
Průmysl: potravinářský, strojírenský(autobusy IKARUS), výroba hliníku

Slovensko (republika, hl. město Bratislav, člen EU)
Povrch: Karpaty, Tatry (nejvyšší vrchol Gerlachovský štít), Podunajská nížina, Východoslovenská nížina, Záhorská nížina
Vodstvo: Dunaj, Váh (elektrárny), Hron, Dunajec,
Obyvatelstvo: maďarská menšina na jihu
Nerostné suroviny: vápenec, magnezit
Zemědělství: chov vepřů, ovcí a skotu – pastviny, na jihu rostlinná výroba (obiloviny, teplomilná zelenina (papriky, rajčata) a ovoce (broskve, meruňky, vinná réva), melouny
Průmysl: hutnický, strojírenský

Anglický jazyk

Učebnice str. 13 / cv.4b.
Pracov. sešit str. 9 / cv. 5, 6.
Naučit se slovíčka KIDS str. 80 MY LIFE - D.
+ ACTIVITIES.

Klíč 8. tř. Posílám i klíč ke cvičením, která byla zadána dříve. Učebnice str. 12 / cv.1a: 1- grandmother, 2 - father, 3 - daughter, 4 - brother, 5 - wife, 6 - uncle.
Cv. 1b/ str. 12 :1 e, 2 a, 3 b, 4 c, 5 d.
Cv. 3a - shora: WILLIAM, HEATHER / dědeček a babička/
DENNIS, SUSAN, PETER, APRIL, NICOLA
DAN, JACK, /Chloe/, HENRY
Cv. 3b : 2 Henry is Jack´c cousin. 3 - Wil. is Peter´s father. 4 - Hen. and Ch. are Heather´s grandchildren. 5 - S. is Denis´s wife. 6 - D. is Wil.ś grandson. 7 - N. is Jack´s aunt. 8 - A. is Chloe´s aunt. 9 - W. and H. are Nicola and Peter´s parents. 10 - S. is Heather´s daughter.
Cv. 4a : 2 - Nicola. She is Chloe´s aunt. 3 - Henry. He´s Chloe´s cousin. 4 - William. He´s Ch.´s grandfather. 5 - Dennis. He´s CH.´s father.6 - Peter. He´s Chl.´s uncle.
Cv. 4b : 2 - Chloe. Peterś niece. 3 - Dan. Peter´s nephew. 4 - April. Peter´s wife. 5 - Heather. Peter´s mother. 6 - Susan. Peter´s sister.

Německý jazyk

8.A nj 8.3.docx

Matematika

V pracovním sešitě Vzorce: strana 124 - 127
Str. 132 Test – odevzdat.

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitolu Kmitavý pohyb str. 71 - 73, do sešitu napiš shrnutí str. 73.
Podívej se na video:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1484-kyvadlo-delka-kyvu-kyvadla?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika
Vyplnit a odevzdat pracovní list.

F_8_akustika_1_PL.docx

Zadáno dne 1.3.2021:

Dějepis

V učebnici na str. 51 vypracuj úkoly: 2, 4, 5, 6 a 7. Odpovědi napiš do sešitu a pošli mi opět fotku:)

Český jazyk

2.3. Opakování učiva - Jazykový rozbor str. 43, Test č. 6 - str. 44
- Pracovní list - Jazykový rozbor - 8.A.doc - odevzdat do 5/3

4.3. Vsuvka - učebnice str. 45, ústně cvičení 45/1,2

5.3. Samostatný větný člen - učebnice str. 45, ústně cvičení 46/1,2

Anglický jazyk

Znovu si přečti článek MY FAMILY učeb. str. 12 a vypracuj cv. 1 a,b /str. 12 /.Cv. 2 - vypiš jména lidí z textu a napiš k tomu, o jakého rodinného příslušníka se jedná ve vztahu k Chloe. Např.: Dan, Jack - brothers. Pak ty informace doplň do cv. 3 A a 4 A/ str.13. /pouze A ne B /.

Zeměpis

- Přečti si v učebnici kapitolu „ Střední Evropa“ (Spolková republika Německo a Alpské země) na str. 68 – 72
- Opiš si zápis do sešitu.
Zápis:

Spolková republika Německo (republika, hl. město Berlín, člen EU)
Poloha: mezi Alpami na jihu a Severním a Baltským mořem na severu
Vodstvo: Rýn, Odra, Nisa, Mohan, Labe
Obyvatelstvo: 82 mil. (91% Němci, zbytek cizinci -Turci, Albánci….)
Vysoce hospodářsky vyspělý stát.
Nerostné suroviny: hnědé uhlí (1. na světě) a černé uhlí
Zemědělství: převažuje živočišná výroba
Průmysl: strojírenský (automobilový), elektrotechnický, hutnický, chemický, spotřební

Alpské země:
Rakousko (republika, hl. město Vídeň, člen EU)
Poloha: vnitrozemský stát
Povrch: Alpy, Vídeňská pánev
Vodstvo: Dunaj
Nerostné suroviny: ropa, zemní plyn
Průmysl: strojírenský, chemický, hutnický, dřevozpracující, papírenský
Těžba dřeva
Cestovní ruch

Švýcarsko (republika, hl. město Bern)
Povrch:Alpy
Vodstvo: Rýn, Rhôna, Ženevské jezero
Úřední jazyky: němčina, francouzština, italština, rétorománština,
Zemědělství: nedostatek orné půdy, převážně pastviny (živočišná výroba)
Průmysl: výroba složitých zařízení, přesná mechanika (hodinky), finanční a bankovní centrum, výroba sýrů a čokolády
Cestovní ruch

Lichtenštejnsko (monarchie, hl. město Vaduz)
Povrch: Alpy
Průmysl: vyspělý, výroba optických a měřících přístrojů
Poštovní známky

Zadáno dne 15.2.2021:

Český jazyk

16.2. Souřadně spojené VV - ústně cvičení 40/3, 41/5
- Pracovní list - Pravopisné cvičení - 8.A.doc - odevzdat do 19/2

18.2. Souřadně spojené VV - ústně cvičení 41/6a, 42/7

19.2. Souřadně spojené VV - ústně cvičení 42/8a, 43/10a

Anglický jazyk

Čtení a písemný překlad článku učebnice str. 12 - MY FAMILY. Vypracovat cvič. 5 A,B / str. 11 - písemně.

Německý jazyk

8.A nj 15.2.docx

Zeměpis

- V učebnici na str. 67 najdeš závěrečné opakování, pečlivě si ho přečti a písemně odpověz do sešitu
- U cvičení č. 1 napiš jenom vynechané pojmy. Neopisuj celé věty.
- U cvičení č. 4 napiš pouze ANO nebo NE . Např. a) NE

Zadáno dne 8.2.2021:

Dějepis

úkoly
1. Udělej si zápis z učebnice str. 52-57
2. Kde průmyslová revoluce začala? Jak se té zemi začalo říkat?
3. Proč byli dělníci v továrnách nespokojeni?
4. Kdo vynalezl parní stroj?
5. Co vynalezli bratranci Veverkové?

Anglický jazyk

Naučit se slovíčka MY FAMILY / prac. sešit str. 80. VYPRACOVAT cv. 2, 3 / str. 8 a cv. 4 / str. 9 /napiš 1 nebo 2 věty o členech Tvojí rodiny.

Český jazyk

9.2. Několikanásobný větný člen - ústně cvičení 37/7,9

11.2. Několikanásobný větný člen - ústně cvičení 37/10; 38/11,12
- Pracovní list - Několikanásobné větné členy - 8.A.docx - odevzdat do 12/2

12.2. Několikanásobný větný člen - Jazykový rozbor str. 38, Test č. 5 - str. 39

Matematika

V pracovním sešitě Násobení a dělení výrazů: strana 114 - 117
Str. 117 – odevzdat.

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitolu Tepelné motory str. 63 – 66, do sešitu zapsat shrnutí str. 66.
Videa:
https://www.youtube.com/watch?v=xXmyUXChuWQ
https://www.youtube.com/watch?v=trfTKZPmmT4
https://www.youtube.com/watch?v=BmQdE7Ct8Cs

Německý jazyk

8.A nj 8.2.docx

Zeměpis

- Ústně si projdi opakování jihovýchodní Evropy v učebnici na str. 58 (budu se ptát na on line hodině)
-Přečti si v učebnici kapitolu „Západní Evropa“ na str.59 až 63 a vše ukazuj na mapě
-Opiš si zápis do sešitu

Zápis:
Velká Británie
Oficiální název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska je tvořeno: Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko
Monarchie, nejsou členy EU
Hl. město: Londýn
Poloha: Britské ostrovy
Povrch: vysočiny (Grampiany – nejvyšší hora Ben Nevis) a nížiny
Vodstvo: Temže, Severn, jezero Loch Ness
Obyvatelstvo: Angličané 80%, Skotové 9%, Velšané, Irové a přistěhovalci. 90% obyvatel žije ve městech.
Náboženství: anglikánská církev (forma protestanství)
Hospodářství: vyspělý rozvinutý stát
Zemědělství: chov skotu a ovcí
Nerostné suroviny: železná ruda, uhlí, ropa, zemní plyn
Průmysl: strojírenský, textilní
Turistický ruch (památky), příroda
Doprava: eurotunel, trajekty, letecká doprava (letiště Heathrow)

Irsko
Republika, člen EU
Hl. město: Dublin
Povrch: rašeliniště, močály, pastviny
Zemědělství: chov skotu, ovcí a rybolov
Průmysl: elektrotechnický, potravinářský

Francie
Republika, člen EU
Hl. město: Paříž
Povrch: Alpy (Mt. Blanc 4 810m), Pyreneje, Francouzská nížina
Vodstvo: Seina, Loira, Garona, Rhona
Obyvatelstvo: Francouzi, menšiny (Katalánci, Korsičané, Bretonci), přistěhovalci (Tunisané, Alžířané)
Zemědělství: chov skotu, prasat, pěstování obilnin, cukrové řepy, brambor, vinné révy, olejniny, Rybolov
Nerostné suroviny: železná ruda, bauxit, uran
Průmysl: potravinářský, textilní, oděvní, zbrojní, strojírenský, elektrotechnický, chemický (kosmetika)
Cestovní ruch: (památky, příroda, sport)

Zadáno dne 1.2.2021:

Zeměpis

Jihovýchodní Evropa
- přečti si v učebnici na str. 52 až 57 celou kapitolu
- vypiš si státy, jejich hlavní města, nakresli vlajku, označ členství v EU a NATO, nějakou zajímavost
- rozděl je na státy, které leží na pobřeží Jaderského moře, Černého moře a vnitrozemské státy
- všechno si ukazuj na mapě

Dějepis

Úkoly
1. Udělej si zápis do sešiti str. 41-45
2. Jaké žily národnostina území habsburské monachie?
3. Co je považováno za významný znak národa?
4. Na jaké bankovce máme Františka Palackého a proč?
5. Jaké muzeum bylo založeno jako první?
6. Kdy bylo založeno muzeum v Brně a kde přesně se nachází?

Český jazyk

2.2. Několikanásobný větný člen - učebnice str. 35, ústně cvičení 35/1,2a
- Pracovní list - Významové poměry mezi větami hlavními - 8.A.doc - odevzdat do 5/2

4.2. Několikanásobný větný člen - ústně cvičení 36/4,5a,6

5.2. Několikanásobný větný člen - ústně cvičení 37/7,8,9

Německý jazyk

8.A 31.1.rtf

Anglický jazyk

Přečíst a přeložit článek A SURPRISE FOR SMART ALEC - učeb. str. 10, učebnice str. 11 / cv. 2, 3, 4 a,b.
Pracovní sešit str. 7 / cv. 4, 5, 6, 7.

Zadáno dne 25.1.2021:

Český jazyk

26.1. Procvičování učiva - ústně cvičení 31/8, 32/10,11
- Pracovní list - Poměry mezi VH - 8.A.doc - odevzdat do 28/1

28.1. Procvičování učiva - ústně cvičení 33/12,13

Anglický jazyk

Učebnice str. 9 / cv. 5 - písemně. Pracovní sešit str. 80 - naučit se slovíčka A SURPRISE FOR SMART ALEC a vypracovat cvičení v pracov. sešitě str. 6 / cv. 1.

Matematika

V pracovním sešitě Násobení výrazů: strana 111 -112,
minitest str. 108 – odevzdat.

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitolu Var str. 59 – 61, do sešitu zapsat shrnutí str. 61.
V on-line výuce budeme navíc počítat teplo při skupenské přeměně.

Německý jazyk

8.A nj 24.1.rtf

Zeměpis

Přečti si v učebnici na str. 48 – 50 kapitolu „Malé státy jižní Evropy“. Udělejte si sami stručný zápis. Můžeš zvolit formu tabulky. Všechno si ukaž na mapě. Prohlédni si obrázky, najdi si na youtube filmovou ukázku a zhlédni ji.
Na str. 51 je opakování Jižní Evropy- projdi si otázky ústně. Pokud něco nebudeš vědět, zeptáš se v úterý na online hodině.

Zadáno dne 18.1.2021:

Matematika

V pracovním sešitě Sčítání a odčítání výrazů: dodělat 106 -108

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitolu Vypařování a kapalnění str. 57 – 59, do sešitu zapsat shrnutí str. 59.
V on-line výuce budeme počítat teplo při skupenské přeměně - v učebnici str. 56.

Dějepis

1. Přečtěte si v učebnici str. 34-40 a udělejte si zápis.
2. Najdi si francouzskou hymnu a poslechni si ji.
3. Najdi si o čem jsou Bídníci. Pokud to jde (bylo by to super), pusť si film a napiš mi, jak se ti líbil.
4. Napiš něco o Napoleonovi Bonaparte.
5. Co to byla svatá aliance?

Český jazyk

19.1. Psaní čárky v souřadně spojených větách - učebnice str. 29, ústně cvičení 29/1,2 a
- Pracovní list - Významové poměry mezi VH - 8. A.doc - odevzdat do 22/1

21.1. Procvičování učiva - ústně cvičení 30/3 a,4 a,5 a,b

22.1. Procvičování učiva - ústně cvičení 31/6 a,7,8

Německý jazyk

1. Slovíčka 2. sloupec, v pracovním sešitě na straně 67-opiš do slovníčku a uč se je.

2. Utoř věty podle příkladu:
Wann kommt Stefan? 5:20 Stefan kommt um zehn vor halb sechs.
Wann kommt Jana? 4:45
Wann kommt Paul? 13:10
Wann kommt Stefi? 15:45
Wann kommt Erika? 13:30
Wann kommt Irene? 12:00
Wann kommt Tina? 18:15
Wann kommt Richard? 7:05
Wann kommt Eva? 10:55
Wann kommt die Oma? 11:25
Wann kommt Herr Lehrer? 7:45

3. Zapiš časové údaje:
Es ist zwei Uhr. 2:00
Es ist halb sieben.
Es ist zehn nach acht.
Es ist fünf nach elf.
Es ist zwanzig Uhr.
Es ist zehn vor zehn.
Es ist fünf nach halb eins.
Es ist halb neun.
Es ist drei Viertel drei.

4. Přelož:
Kolik je hodin?
Je půl deváté.
Kdy přijde Aleš?
Aleš přijde ve tři čtvrtě na jedenáct.
My přijdeme odpoledne.
Táta přijde ve tři
Je za deset minut půl čtvrté.
Kdy přijde sousedka?
Je půl jedné.

Stejné zadání ke stažení: 8. A nj18-1.rtf

Anglický jazyk

Přečíst a přeložit článek str. 8 - MY NEW HOME a vypracovat cv. 2, 3, 4 - doplňování slov z textu.
Pracov.sešit str. 5 / cv. 5 /slovesa v závorce dát do minul.času a k tomu doplnit nějaký časový údaj - podle sebe.Str. 5/ cv. 4 - doplň tvary slovesa TO BE / býti / - was -1. a 3. osoba č.jed., were - ostatní osoby- číslo množné. Cv. 6 - slovesa v závorce dej do minul. času. Pozor na nepravidelné tvary.

Zeměpis

Písemně do sešitu vypracuješ Opakování – severní Evropa (učebnice str. 43)
Dále si přečti v učebnici státy jižní Evropy (Španělsko, Portugalsko, Itálie a Řecko) str. 44 až 47.
Udělej si sám zápis do sešitu podobně, jako jsme dělali severní Evropu. Opravdu stručně.

Zadáno dne 10.1.2021:

Dějepis

1. Přečtěte si v učebnici str. 32-33, poté si z této látky udělejte zápis do sešitu

Vyfoťte a pošlete mi to do pátku!!

Český jazyk

12.1. Souvětí souřadné - učebnice str. 26, Významové poměry mezi VH
Poměr slučovací a stupňovací - učebnice str. 26, ústně cvičení 26/1,2; 27/3
- Pracovní list - Druhy VV - 8.A.docx - odevzdat do 15/1

14.1. Poměr odporovací a vylučovací - učebnice str. 26, ústně cvičení 27/4a,5

15.1. Procvičování poměrů mezi VH - ústně cvičení 27/6a, 28/7

Německý jazyk
8. A 10.1.docx

Anglický jazyk

Naučit se slovíčka : pracovní sešit str. 80 / 1 A - MY LIFE, LIFE STAGES a vypracovat v prac. seš. str. 4 / cv. 1 a,b.
Zopakovat nepravidelná slovesa / 2. sloupeček - minulý čas /.
Vypracovat : učebnice str. 8 / cv. 1b.

Zeměpis

- Na online hodině jsme hovořili o státech severní Evropy. Opíšeš si zápis do sešitu a ústně si zodpovíš otázky v učebnici na str. 43
- U jednotlivých států si k názvu vždy domaluj malou vlaječku

 1. Norsko
  Hl. město: Oslo (dříve Kristiánie)
  Zřízení: monarchie, není členem EU
  K Norsku patří 50 000 ostrovů, největší Špicberky, Jan Mayen
  Povrch hornatý (Skandináv,ské pohoří), členité pobřeží (fjordy)
  Podnebí: mírné (přechod mezi oceánským a vnitrozemským), sever zasahuje do subpolárního
  Přístavy: Bergen, Trondheim, Narvik
  Obyvatelstvo: potomci Vikingů, na severu Laponci, církev protestantská (evangelíci) , norština (germánský jazyk)
  Hospodářství: vyspělý stát, těžba ropúy a zemního plynu, výroba elektrické energie ve vodních elektrárnách, hutnictví, strojírenství, petrochemický, dřevozpracující
  Osobnosti: (napiš, čím se proslavili) - Roald Amundsen
  - Thor Heyerdal
 2. Švédsko
  Hl. město: Stockholm
  Zřízení: monarchie, je členem EU
  Švédsko je největší stát severní Evropy
  Povrch: hornatý (Skandináv,ské pohoří), jehličnaté lesy (60% povrchu)
  Podnebí: mírné (přechod mezi oceánským a vnitrozemským), sever zasahuje do subpolárního
  Přístavy:Gӧteborg, Malmӧ
  Obyvatelstvo: potomci Vikingů, na severu Laponci a Fini, církev protestantská (evangelíci) , švédština (germánský jazyk)
  Hospodářství: vyspělý stát, těžba dřeva (výroba nábytku -IKEA), železné rudy, výroba oceli (strojírenství – automobilový průmysl VOLVO, SAAB), známé firmy (Ericsson, H&M, Oriflame)
  Osobnosti: (napiš, čím se proslavili) – Alfred Nobel
  - Astrid Lindgrenová
  - ABBA
 3. Finsko
  Hl. město: Helsinky
  Zřízení: republika, je členem EU
  Finsko leží u Baltského moře, velká Finská jezerní plošina („země tisíce jezer“)
  Povrch: hornatý (Skandináv,ské pohoří), jehličnaté lesy
  Podnebí: mírné (přechod mezi oceánským a vnitrozemským), sever zasahuje do subpolárního
  Přístavy: Oulu, Turku
  Obyvatelstvo: potomci Vikingů, na severu Laponci, Fini, církev protestantská (evangelíci) , finština (ugrofinský jazyk)
  Hospodářství: vyspělý stát, těžba dřeva (výroba papíru), těžba železné rudy (výroba oceli - stavba lodí), elektronika (Nokia)
  Osobnosti: (napiš, čím se proslavili) – Paavo Nurmi
 4. Dánsko
  Hl. město: Kodaň
  Zřízení: monarchie, je členem EU
  Dánsko leží na Jutském poloostrově, patří k němu Grónsko a Faerské ostrovy
  Povrch:nížinatý, četné ostrovy spojují mosty a podmořské tunely
  Podnebí: mírné - oceánské
  Obyvatelstvo: církev protestantská (evangelíci) , dánština (germánský jazyk)
  Hospodářství: vyspělý stát, těžba ropy a zemního plynu v Severním moři (petrochemický průmysl, výroba hraček (Lego), vyspělé zemědělství (chov skotu a prasat)
  Osobnosti: (napiš, čím se proslavili) – Hans Christian Andersen
 5. Island
  Hl. město: Rejkjavík
  Zřízení: republika, není členem EU
  Island je ostrovní stát (blízko severního polárního kruhu), fjordy, častá vulkanická činnost (využívá se energeticky), k dopravě po ostrově slouží pouze silnice
  Povrch: náhorní plošina (částečně pokrývá ledovec), krátké řeky
  Podnebí: chladné
  Hospodářství: chov ovcí a koní, rybolov

Matematika

V pracovním sešitě VÝRAZY: dodělat 101 – 102, 105 -106

Fyzika

Přečti si v učebnici kapitolu Tání a tuhnutí str. 54 – 56, do sešitu zapsat shrnutí str. 56.

Zadáno dne 3.1.2021:

Německý jazyk
8. A 2.1.docx

Dějepis
Marie Terezie a Josef II. 8.pdf

Český jazyk

5.1. Druhy VV - ústně cvičení 22/9,10
- Pracovní list - Druhy VV 8.A.doc - odevzdat do 8/1

7.1. Druhy VV - ústně cvičení 23/11,12,14

8.1. Druhy VV - ústně cvičení 24/15,16,17

Anglický jazyk

HOMEWORK 8. tř. od. 4. 1. do 8. 1. 2021
Pracovní sešit - str. 3/ cv.5, 6 vypracovat.
Naučit se slovíčka WB str. 80 / B - Sweet Sue and Smart Alec, přečíst a přeložit článek učebnice str. 6 - S. Sue and Smart Alec.
Písemně vypracovat cv. 3/ str. 7 - doplňuješ z textu. Str. 5/ cv. 3, 4 - rovněž doplňování slov z textu.

Zeměpis

Nejprve vám připomenu poslední učivo. Byla to východní Evropa (učebnice str. 30 – 36). Zopakujte si látku v učebnici na str. 37. První cvičení udělej ústně, ostatní písemně. Připomínám, že jste si měli přes vánoční svátky udělat prezentaci nebo referát na vybraný stát.
Pokud nebudete něčemu rozumět, připravte si otázky na online hodinu.

Matematika
V pracovním sešitě VÝRAZY: 99/A-3, 100 – 102.
103/A-16 Minitest - vyplněné ofotit a poslat.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitolu Skupenské přeměny str. 52 – 53.
V Edookitu vyplnit KVÍZ.

Zadáno dne 6.12.2020:

Český jazyk
8. A - učivo ČJ od 7. do 11. 12.

7.12. - Souvětí - učebnice str. 19, ústně cvičení 19/1,2
- pracovní list Jazykový rozbor 8.A (zadán ve škole) - odevzdat 14/12

8.12. - Souvětí podřadné - učebnice str. 20, ústně cvičení 20/1

9.12 - Druhy VV - ústně cvičení 21/3,4

Německý jazyk
8. A-6.12.docx

Zadáno dne 22.11.2020:

Dějepis

Evropa a procesy 8 pdf.pdf

Český jazyk
8. A - učivo ČJ od 23. do 27. 11.

výuka online 24.11. - Věta jednoduchá a souvětí - ústně cvičení 18/4
- Procvičování pravopisu - ústně cvičení 65/1,2
- prac. list Pravopisné cvičení 8.A (viz příloha) - odevzdat do 27/11

výuka online 26.11. - Věta jednoduchá a souvětí - ústně cvičení 18/5, písemně do sešitu 18/6 (kontrola ve škole)
- Procvičování pravopisu - ústně cvičení 65/3,4,5

výuka online 27.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Pravopisné cvičení 8.A 20.11.docx

Matematika
V pracovním sešitě Třetí odmocnina vyplnit str. 69 - 72, pracujeme s kalkulačkou!
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitoly Kladka a kolo na hřídeli str. 32 - 34, do sešitu si opiš zápis z přílohy (včetně obrázků).

F_8_Kladky a kolo na hřídeli.docx

Německý jazyk
Učivo NJ 8.A, 13.-27.11., odevzdej do 27.11.
Pracovní sešit strana 57, celá

prac.list19.11.docx

Zeměpis
- Zopakuje si souhrnné učivo na str. 25 (označ si otázku, kterou nevíš a odpovíme si na ni v on line hodině)
- Dále si prohlédni tabulku na str. 24 „Nejznámější evropské firmy“ a přesně takovou vytvoříš do sešitu s těmito firmami: TESKO, SWAROVSKI, ROSSIGNOL, FABER-CASTELL, LEGO, ESET, TELEFÓNICA, SAAB, JAMESON. BAŤA.
- Nezapomeň na úpravu. Tabulku narýsuješ!

Přírodopis
- v příloze najdete shrnutí online hodiny - zápis
- najdete si, jak vypadají jednotliví živočichové

POTOK A ŘEKA - 8.A.docx

Anglický jazyk
Naučit se slovíčka PROJECT 6 / D str. 79 THE LOST PENGUIN, čtení a překlad článku učebnice str. 74 a vypracovat cv. 1 / str. 74. Do nástupu do školy zopakovat všechna slovíčka PROJECT 6 /A, B, C, D. Zkontroluj si a doplň všechna cvičení v prac. sešitě str. 54 - 59.. Cv. 6 /str. 55 nemusí být vypracované.

Zadáno dne 16.11.2020:

Dějepis
třicetiletá válka 8. pdf..pdf

Zadáno dne 15.11.2020:

Anglický jazyk
8. tř. Učebnice str. 72 přečíst a písemně přeložit článek FILM, CAMERAS, ACTION a k tomu vypracovat v učebnici str. 73 /cv. 3 A - doplň chybějící slova z textu. PRACOVNÍ SEŠIT - str. 59/ cv. 4, 5. Vysvětlení : HAVE TO ´= muset. Ve 3. os. /he, she, it/ je to HAS TO. V záporu musí být DON' T HAVE TO nebo ve 3. os. HE DOESN'THAVE TO.Otázka : DO YOU HAVE TO /go/, DOES HE HAVE TO ?

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk
8. A - učivo ČJ od 16. do 20. 11.

výuka online 19.11. - Věta jednoduchá a souvětí - učebnice str. 17, ústně cvičení 17/1,2a
- kontrola testu str. 16
- prac. list Věta jednoduchá a souvětí 8.A (viz příloha) - odevzdat do 20/11

výuka online 20.11. - POVINNÉ - Věta jednoduchá a souvětí - ústně cvičení 17/3, 18/4

Věta jednoduchá a souvětí - 8.A.doc

Matematika
V pracovním sešitě Třetí mocnina vyplnit str. 66 - 68, pracujeme s kalkulačkou!
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Str. 65 – Test – odevzdat, buď elektronicky, nebo ve škole

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitoly Páka jednozvratná a dvojzvratná str. 29 - 31, do sešitu si opiš zápis z přílohy (včetně obrázků).

F_8_Jednoduché stroje.docx

Německý jazyk
Učivo NJ 8.A, 16.-20.11., odevzdej 20.11.
Učebnice strana 64-65/13 b, c, d. Čtení, překlad textu a vypracování otázek-ústně.
Učebnice strana 66, přečíst si o Vídni.
Přelož věty do školního sešitu, vyfoť a pošli mi. Nebo vypracuj na papír a odevzdej ve škole. Papír podepiš.
a) Nemám tygra, mám psa.
b) Moje babička má slepici a králíka.
c) Máš doma želvu?
d) Nemáme doma kocoura.
e) Její teta nefotografuje nosorožce.
f) Pavel nefotografuje pavouka, ale hada.
g) Dostáváme rádi knihu.
h) Nemám tiskárnu.
i) Můj bratr nemá počítač.
j) Tina maluje pavouka a varana.

Přírodopis
Projděte si všechny listy. Do sešitu si napište VODNÍ EKOSYSTÉMY V ČR - RYBNÍK A JEZERO
Zápis si uděláte sami: 1) rozdíl mezi rybníkem a jezerem, 2) ryby, 3) obojživelníci, 4) plazi, 5) savci, 6) ptáci. U každé třídy si vypíšete jednotlivé zástupce a pak vyberete 1 zástupce, kterého popíšete podrobněji. Dívejte se i a obrázky, zase nás bude čekat poznávací test na známky.

Foto Foto Foto Foto Foto

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici kapitolu „Hospodářství Evropy“ na str. 21 - 24
- Potom si opiš zápis do sešitu, který mně přepošleš.

Zápis do sešitu
Zemědělství:
- vhodné přírodní podmínky, kvalifikovaní pracovníci, , automatizovaná a mechanizovaná výroba
- oblast s mírným podnebím – obilniny, brambora, řepa cukrovka, ovoce, zelenina
- subtropická oblast – citrusy, tabák, olivy, korkový dub
Nerostné suroviny:
- černé uhlí: Rusko, Ukrajina, Polsko, Německo, Velká Británie
- ropa a zemní plyn: Rusko, Severní moře
- železná ruda: Ukrajina, Rusko, Švédsko
- bauxit: Maďarsko, Francie, Řecko
- měď: Polsko
Průmysl:
- patří k nejvyspělejším na světě
- strojírenský: automobilový, elektrotechnický
-chemický: petrochemický, farmaceutický
- energetický
- potravinářský
- textilní
- dřevozpracující
- elektroenergetika: tepelné elektrárny (50% elektřiny), v místech těžby uhlí
jaderné elektrárny (Francie, Belgie)
vodní elektrárny (Norsko, Rakousko, Rusko) – obnovitelné zdroje
Služby
- ve vyspělých státech většina obyvatel pracuje ve službách

Zadáno dne 9.11.2020:

Dějepis
BITVA NA BÍLÉ HOŘE 8. A pdf.pdf

úkoly 8 pdf.pdf

Zadáno dne 7.11.2020:

Anglický jazyk
Zopakovat slovíčka str. 79/C Film, cameras, action a v prac.sešitě vypracovat str. 58/cv. 1, 2, 3.

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

výuka online 10.11. - Přístavek - učebnice str. 15, ústně cvičení 15/5, popř. rozbor str. 15/1-6
- pracovní list Přívlastek 8.A (viz příloha) - odevzdat do 13/11

výuka online 12.11. - dodělat Jazykový rozbor str. 15/1-6
- ústně pracovní list

konzultace online 13.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Přívlastek - 8.A.doc

Zeměpis
- Nejprve si přečtěte v učebnici kapitolu Obyvatelstvo na str. 18 – 20 (Obyvatelstvo a sídla.
Národy, jazyky a náboženství).
- Opište si zápis do sešitu:
Obyvatelstvo Evropy
Počet obyvatel: 700 mil, 3. nejlidnatější světadíl.
Hustota obyvatel: - 76 obyvatel/km², druhá nejvyšší průměrná hustota na světě
- 3/5 obyvatel žije ve městě
- pokles přirozeného přírůstku, přistěhovalectví do západní Evropy, imigranti z Afriky a Asie
Národy: 50 národů
Jazyky: indoevropská jazyková skupina – slovanské jazyky, germánské jazyky, románské jazyky
Náboženství: křesťanství (církev – katolická, protestantská, pravoslavná), judaismus, islám, ateisté.

Přírodopis
Poznávačka 8.A.docx

Německý jazyk
Pracovní sešit strana 55, cvičení 12.

Vypracuj do sešitu, zadání neopisuj. Nebo na papír a odevzdej ve škole.

1. Převeď věty kladné na záporné: Er hat kein Auto.
Er hat ein Auto. Wir kaufen ein Haus. Sie haben Arbeit. Lisa schreibt Hausaufgaben. Meine Oma mag einen Opa. Max hat eine Schlange.

2. Odpověz záporně: Nein, ich suche keinen Hund.
Suchst du einen Hund? Kauft ihr ein Haus? Magst du einen Kaffee? Magst du Fische? Hat Peter eine Schwester? Haben Sie einen Kater? Nina schreibt eine Karte.

Matematika
V pracovním sešitě ODMOCNINY vyplnit str. 60 - 63, pracujeme s kalkulačkou!
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitolu Účinnost str. 27 - 29, do sešitu si napiš nadpis kapitoly a shrnutí na str. 29.
Zápis v sešitě ofoť a pošli v příloze.
(Vypočítat příklady z pracovního listu nebo vyplnit kvíz v Edookitu)

Zadáno dne 1.11.2020:

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici kapitolu „Vodstvo, Rostliny a živočichové, Ochrana přírody“ (str. 12 – 16)
- Zápis do sešitu jste již obdrželi.
- Vypracujte pracovní list, který najdete v edookitu–příloha nebo si ho osobně vyzvednete ve škole.
- V úterý nezapomeňte na on line výuku (připravte si atlas).
- Vypracovaný pracovní list pošlete nebo odevzdáte nejpozději 9.11.

Foto Foto

Dějepis
novověk a úkoly pdf 8.pdf

Český jazyk

výuka online 3.11. - kontrola PL Větné členy (zadané 22.10.) - od 12. věty
- Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - učebnice str 14,
ústně cvičení 14/3
- pracovní list Větné členy (viz příloha) - odevzdat do 6/11

výuka online 5.11. - Přívlastek těsný a volný - učebnice str. 14, ústně cvičení 14/4

konzultace online 6.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Větné členy 8.A.doc

Německý jazyk
Pracovní sešit strana 59, opiš slovíčka od die Spinne-pavouk, do konce druhého sloupce. Uč se je.
Učebnice strana: 63 dole: opiš gramatickou tabulku do sešitu
64, cvičení 11,12 vypracuj do sešitu. Nebo na papír a odevzdej ve škole.
Pracovní sešit strana 54, všechna cvičení

pracovní list.docx

Přírodopis
- přečtěte si všechny listy
- do sešitu si napište Lidská obydlí a jejich okolí, opište si zelený rámeček na a straně 58 a do sešitu odpovězte na otázky pod rámečkem
- zopakujte si všechny předchozí ekosystémy

Foto Foto Foto Foto Foto

Zadáno dne 30.10.2020:

Matematika
V pracovním sešitě vyplnit str. 54 – 55, 59 – 60, pracujeme k kalkulačkou!
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitolu Druhy a přeměny energie a Perpetuum mobile str. 22 - 27, do sešitu si napiš nadpis kapitoly a shrnutí na str. 25.
Odpověz na otázky: 1) Jakou energii přeměňuje člověk na energii pohybovou?
2) Na jaké druhy energie se mění elektrická energie v mobilu?
3) Ve kterém roce vybuchla první atomová bomba?
4) Co je perpetuum mobile?
Zápis v sešitě ofoť a pošli v příloze.

F_8_Druhy a přeměny energie a Perpetuum mobile.docx

Zadáno dne 16.10.2020:

Dějepis

prac. list dusledky objevu tisk.pdf

humanismus a renesance pdf.pdf

náboženská reformace odf.pdf

Angličtina

Foto

PŘÍRODOPIS
Přečtěte si kapitolu PARK, opíšete si zelený rámeček na straně 52 a do sešitu odpovíte na otázky. Odpovědi mi vyfotíte a pošlete do Edookitu nebo přinesete osobně do školy (23.10.).

Foto Foto Foto Foto

Matematika
V on-line výuce budeme probírat mocniny – pracovní sešit str. 52 – 53, 54 – 55.
Samostatná práce: minitest str. 57 – ofocené poslat nebo opsat a donést do školy.

Fyzika
Zákon zachování mechanické energie – učebnice str. 20 – 21, přečíst si v učebnici a udělat zápis – napsat název kapitoly a shrnutí str. 21.

Zadáno dne 15.10.2020:

8. A - učivo ČJ od 19. do 23. 10.
výuka online 20.10. - učebnice cvičení 14/1a - kontrola (zadané 15.10.)
- zopakovat přívlastek shodný a neshodný - cvičení 14/2
- pracovní list viz příloha - stáhnout, popř. vytisknout, budeme s ním pracovat 22.10., zbytek odevzdat do 23/10

výuka online 22.10. - práce s pracovním listem z minulé hodiny

Větné členy 8.doc

Zadáno dne 14.10.2020:

Cvičení z učebnice 14/1a vypracovat do sešitu, příští týden si zkontrolujeme.
Návod na určování větných členů:
1. najít přísudek
2. najít podmět
3. určit větné členy závislé na podmětu a přísudku
4. určit ostatní členy

Zadáno dne 14.10.2020:

Učivo NJ 8.A, do 16.9.
Opakovat: slovíčka počítač, 4. pád, sloveso haben
prac. seš. str. 52 celá, 53/4,5
uč. 61/3 písemně do školního sešitu

Učivo NJ 8. A 19.-23.10.
Učebnice 62/7 písemně do školního sešitu
Pracovní sešit 53/6
59 od slovíčka smůla po slovíčko žádný/á/é opsat do slovníčků a učit se

Matematika
V pracovním sešitě vyplnit str. 1 - 2,6 - 8, 14/A-2, A-4, 15/A-6, A-7, 16/A-10, A-11, A-12, A-13, str. 19 celou.
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní list donese do školy.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitolu Polohová energie str. 15 - 16, do sešitu si napiš nadpis kapitoly a shrnutí na str. 16.
Odpověz na otázky: 1) Jak se dopravují do horských chat potraviny?
2) Napiš vzorec pro výpočet polohové energie.
3) Uveď příklady energie deformovaných pružných těles.
Zápis v sešitě ofoť a pošli v příloze.

Distanční výuka Čj v týdnu od 12.10.
1. online výuka - úterý 13.10. - Rozvíjející větné členy - zápis do sešitu str. 11, ústně cvičení 12/5
2. online výuka - středa 14.10. - Větné členy - zápis do sešitu str. 13 (pouze tabulka); ústně cvičení 14/1a
3. vypracovat - tištěné pracovní listy (vestibul školy)- ODEVZDAT VE STŘEDU 14.10.
4. vypracovat - tištěné pracovní listy (vestibul školy)- DONÉST V PONDĚLÍ 19.10.

8.A ČJ_20201012_0001 (2).pdf

Zeměpis
učivo na týden 19.10. – 23.10.
- nejprve si pečlivě přečtěte v učebnici na str. 6 – 9 kapitolu Evropa – přírodní podmínky a všechno si ukazujte na mapě (stejně, jako na on line hodině)
- obdrželi jste zápis, který si nalepíte do sešitu
- vypracujete pracovní list, obě strany a odevzdáte v pátek 23.10. (na edookit nebo osobně)

Foto Foto Foto