Učivo v době karantény - 8.A

Zadáno dne 15.6.2020:

Český jazyk:
16. 6. online mluvnice
- doplněk a VV doplňková - materiály v příloze
- přísloví

Foto Foto

Přísloví – pracovní list.pdf

17. 6. sloh
- uč. 131 - modrý rámeček Osnova a text 2a a připravte si na čtvrtek odpověď na otázku c. Kdo nechodí na konzultace, promyslete si svůj názor doma.
- uč. 134/8a - vyberte si citát, se kterým souhlasíte a se kterým nesouhlasíte. Proč?

18. 6. - práce pro ty, kteří nechodí na konzultace:
- uč. 45 - vsuvka - modrý rámeček, 45/1 - ústně, 45/2 - pět vět do sešitu, nadpis Vsuvka
- uč. 45 - samostatný větný člen - modrý rámeček, 46/1 - pět vět do sešitu, nadpis Samostatný větný člen
- uč. 46 - oslovení, citoslovce - modrý rámeček, 46/1 - pět vět do sešitu, nadpis Oslovení, citoslovce
- PS 2 - 9/13

19. 6. literatura
A je to tu! Poslední četba tohoto školního roku!
Čítanka s. 74-75 - Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Švejk před soudními lékaři)

Německý jazyk:
16. 6. online NJ
- LB 25/10b - skloňování osobních zájmen ve 4. pádě
- AH 23/13
- AH 25/3, 26/6

18. 6. - dokončit Wiederholungstest - AH 25-26, poslat vše ke kontrole

Zeměpis
Vyšší územně správní celky
Poslední úkol jsou prezentace krajů. Povinné!

Zadáno dne 10.6.2020:

Český jazyk:
9. 6. online ČJ pro ty, kteří nebyli v pondělí na konzultacích:
V přílohách jsou podklady na hodinu.
- rozlište věty příslovečné způsobové a měrové
- v příloze 150 VV označte HV, VV, spojky a určte druh VV u vět 10-20
- podívejte se na druhy rýmů, určete rýmové schéma u uvedených básniček

10. 6. sloh - termín splnění 14. 6. (přiložte odpovědi do přílohy), žáci chodící na konzultace přinesou přípravu v pondělí 15. 6. do školy.
Přečtěte si text úvahy Tak nevím (rozdán v pondělí ve škole, přiložen také zde v příloze).
Připravte si odpovědi k otázkám a, b, c za textem (formou stručných poznámek na papír)
Dokončete začátky vět ve cv. 2.

11. 6. práce pro ty, kteří nejsou přítomni na konzultacích:
- s. 15 - modrý rámeček přístavek, 15/5
- PL 150 VV - věty 21-29
- PL Shoda přísudku s podmětem (v příloze)
Pošlete vše ke kontrole.

12. 6. literatura
- čítanka s. 63 Pohádka máje
- přečtěte si úvod i text samotný
- zodpovězte otázky 1, 2 a zapište je s nadpisem a autorem do sešitu. Kdo chodí do školy, probereme to společně, ostatní pošlou svoje odpovědi v příloze DÚ.
- zjistěte, kde jsou Ostrovačice u Brna, Podkomorské lesy, Helenčina studánka

150 VV (1).docx

Druhy_rymu (2).doc

Foto Foto

Německý jazyk:
9. 6. online NJ
- opakování sloves stát/postavit, ležet/položit...
- opakování 3. a 4. pádu
- AH 23/12c - skloňování přivlastňovacích zájmen ve 4. pádě

11. 6. Zopakujeme si reálie:
https://www.bpb.de/fsd/europapuzzle/
Žluté části musíte přetažením správně umístit do mapy. Upozorňuji, že to musíte udělat velmi přesně, takže doporučuji začít od krajních, tedy jasně vymezených tvarů. Prosím čtěte si přitom názvy států, ať si je zopakujete :-)

Zadáno dne 7.6.2020:

Zeměpis
VÚSC – Vyšší územně správní celky (str. 36)
Přečti si celou stranu, prohlédni si mapu ČR – VÚSC, vypiš si všech 14 krajů i s krajskými městy. Napiš ke kterým krajům patří písmena z poznávacích značek automobilů: A, S, U, L, K, H, E, P, C, J, B, M, T, Z.

Zadáno dne 2.6.2020:

Český jazyk:
3. 6. sloh - s. 130 - úvaha
- do sešitu napište datum, nadpis Úvaha a následující text:
Úvaha je slohový útvar, ve kterém se zamýšlíme nad některými otázkami/problémem a hledáme na ně řešení. Předkládáme svůj názor, vysvětlujeme jej, podkládáme ho fakty. Pokládáme často otázky (i řečnické), užíváme zvolání a vyzýváme k zamyšlení.

- přečtěte si modrý rámeček na s. 130 a 131, také text 2a

3. 6. online hodina
Nadpis: VV příslovečná měrová

Udělalo se mi špatně, že jsem musela otevřít okno. Jak moc?
Sněz jen tolik, kolik sníš. Kolik?

Otázky: Kolik? Jak moc? Do jaké míry? O kolik?

- učebnice s. 15 - jazykový rozbor - kdo není na online hodině, pošle jej ke kontrole
- s. 15 - modrý rámeček přístavek, 15/5

4. 6. sloh - s. 130 - úvaha
- do sešitu napište datum, nadpis Úvaha a následující text:
Úvaha je slohový útvar, ve kterém se zamýšlíme nad některými otázkami/problémem a hledáme na ně řešení. Předkládáme svůj názor, vysvětlujeme jej, podkládáme ho fakty. Pokládáme často otázky (i řečnické), užíváme zvolání a vyzýváme k zamyšlení.

- přečtěte si modrý rámeček na s. 130 a 131, také text 2a

5. 6. literatura
- čítanka s. 59 - Nová píseň
- oranžový rámeček pod ní

Zápis do sešitu: Metrum
- pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných slabik, které tvoří rytmus básně
Opakujícím se typům střídání těchto slabik říkáme stopa.

Německý jazyk:
2. 6. online hodina
- překlad vět:
V pokoji stojí židle. Postavím židli na zem. Sedím na židli. Postel stojí na zemi. Položím balón na postel.
- LB. 25 - oranžový rámeček gramatika - skloňování osobních zájmen
- AH 23/12a

4. 6. - AH 23/12b, 24/15, 16

Angličtina
PROJECT4 - naučit se slovíčka - pracovní sešit str. 81 INTRODUCTION A - AN UNUSUAL DAY , čtení a překlad článku učebnice PROJECT 4 , str. 4.

Matematika
Posílám přílohy k domácím úlohám z matematiky pro 8. ročník. Pracujeme v pracovním sešitě podle příloh.

M_8_Koule.pptx

M_8_Válec.pptx

M_8_Válec II.pptx

Foto Foto Foto Foto Foto

Úkoly z fyziky:
Duben: Ohmův zákon - učebnice str. 137 - 145, zapsat do sešitu stručný zápis a vypočítat příklady z přílohy.
Květen: Výsledný odpor rezistorů - učebnice str. 146 - 153, zapsat do sešitu žluté rámečky a výpočty v příloze.
Reostat - učebnice str. 154 - 157, zápis do sešitu je v příloze.

F_8_Reostat.pdf

F_8_Převody jednotek odporu.docx

F_8_Výpočty_Ohmův_zákon.pdf

F_8_Výsledný odpor.docx

Zadáno dne 1.6.2020:

Zeměpis
Služby, doprava a spoje (str. 32 a 33)
Přečti si obě strany, pracuj s atlasem a opiš si zápis z edookitu.

Zadáno dne 27.5.2020:

Český jazyk:
25. 5. mluvnice
Posílám úkol na pondělí. V příloze máte PL Vedlejší věty 8. Zpracujte ho prosím do úterý, zkontrolujeme ho na online hodině (nic mi tedy neposílejte). Pokud máte možnost tisku, vytiskněte si ho a vše splňte, případně ho doplňte na počítači (je ve Wordu).
Pokud si nemáte PL jak vytisknout, splníte úkol následovně. Do sešitu splňte níže uvedené body, zbytek projděte ústně.
2. Přepsat do sešitu, doplnit interpunkci a určit druh VV.
3. Napište písmeno a druh.
5. Přepsat s čárkami.
6. Vypsat písmenka VV přívlastkových.

26. 5. online mluvnice - zápis pro ty, kteří tam nebyli:
- kontrola PL z pondělí
- zápis do sešitu - VV přísudková
- nahrazuje jmennou část přísudku jmenného se sponou. V řídící větě zůstává jen spona. Na VV přísudkovou se často odkazuje zájmenem (ten, takový).

V následujících větách označte přísudky:
Paní Nováková byla jako opařená.
Jeho syn je výhercem literární soutěže.
Chata byla stejná jako v katalogu.

Jedná se o přísudky jmenné se sponou. Věty se dají převést na souvětí:
Paní Nováková byla, jako by ji opařil.
Jeho syn je ten, kdo vyhrál literární soutěž.
Chata byla, jako ji představili v katalogu.

V těchto větách zůstává v HV jen sponové sloveso, jeho jmenná část se převedla do VV.

28. 5. online mluvnice
- pracovní list v příloze - kdo nemá možnost tisku, provede úkoly do sešitu. Zašlete ke kontrole.
- zápis do sešitu, datum a nadpis Vedlejší věty příslovečné
Jen ať se vrátí, odkud přišel.
Kam tě nezvou, nehrň se.
Uviděl ho, jakmile nastoupil.
Až se maminka vrátí, bude mít radost.
Udělej to tak, aby byl spokojen.

V těchto větách označte větu hlavní a větu vedlejší, zakroužkujte spojku. Pomocí vhodně zvolené otázky na VV určete její druh (otázky budou jako na příslovečná určení, podle toho určíte druh VV). Pošlete své řešení ke kontrole.

29. 5. literatura
- čítanka s. 49 - žlutý obdélník - vypište si jej do sešitu
- s. 54 - dva texty Josefa Václava Sládka
- s. 55 - Za trochu lásky + zelený obdélník Jaroslav Vrchlický
Přečtěte si ukázky, vypište životopis J. Vrchlického.

Vedlejší věty 8.docx

VV přísudková.docx

Německý jazyk:
26. 5. online NJ
- zápis do sešitu ve dvou sloupcích vedle sebe:
Wo? 3. F.       Wohin? 4. F.
stehen       stellen
stát       postavit
sitzen       setzen
sedět       posadit
liegen       legen
ležet       položit
......................................
hängen       hängen
viset       pověsit

LB S. 25/11
- do sešitu napište 6 vět - vždy 3 k prvnímu a 3 k druhému obrázku, tj. kde co leží, stojí, visí a kam to položíte, postavíte...
Pozor kde? 3. pád, kam? 4. pád.
Věty mi pošlete ke kontrole.

28. 5.
- LB 26/12
- pusťte si video: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/214562260140004-salzburg/

Zadáno dne 25.5.2020:

Zeměpis
25. 5. Opakování – průmysl (str. 31)
Všechna cvičení udělej ústně, pracuj s učebnicí a atlasem.

Zadáno dne 21.5.2020:

Český jazyk
21. 5. Online hodina
Opakování:
- rozlišení věty hlavní a vedlejší, řídící a závislé
- souvětí podřadné
- uč. 20-21/1 - první, třetí a předposlední oddíl, určení HV, VV, spojky/spojovacího výrazu, druhu VV (položení správné otázky na VV)
- PS 2 /starý/ - 31/5, 32/5, 32/14 - zkontrolujte podle klíče, napište, čemu nerozumíte

22. 5. literatura
- čítanka s. 50-51 - přečtěte si ukázku
- do sešitu literatury napište datum, autora a dílo
- splňte otázku 1 za textem a pošlete mi odpověď
- vypište výpisky z oranžového obdélníku "Romaneto"

Zadáno dne 18.5.2020:

Český jazyk
19. 5. mluvnice
- v příloze máte PL - buď si ho vytiskněte, nebo splňte úkoly do sešitu
Pošlete mi PL ke kontrole.

Větný člen vyjádřený vedlejší větou.docx

20. 5. sloh
- v příloze máte prezentaci Funkční styly - pročtete si ji
- pak splňte PL - Cvičení funkční styly - buď do dokumentu, nebo do sešitu napište odpovědi
Pošlete cvičení ke kontrole.

Funkční styly VY_32_INOVACE_Bo_01-04_Čj-9.pdf

Německý jazyk:
19. 5.
- LB S. 22/6 - přepište do sešitu - pošlete ke kontrole
- naučte se slovíčka - strana 27 (AH) stellen, setzen, legen, aufräumen (odlučitelná předpona auf- patří na konec věty)

Zeměpis
18.5. Průmysl zpracovatelský (str. 28 – 30)
Přečti si danou kapitolu, opiš si do sešitu zápis, který najdeš v edookitu a nezapomeň pracovat s atlasem.

Zadáno dne 10.5.2020:

Zeměpis
10. 5. Průmysl (Těžba nerostných surovin a Výroba elektrické energie) str. 26 a 27
Přečti si kapitolu, pracuj s atlasem, zápis do sešitu najdeš v edookitu.

Český jazyk
12. 5. mluvnice - online hodina
- v následující větě určete větné členy, zakreslete graf: Včera se ke mně přišel učit můj kamarád ze školy.
- PS 5/2 - určete druh VV
- PS 4/8 - věty 4-7

13. 5. sloh
- uč. 147 - přečtěte si oba modré texty
- do sešitu slohu si udělejte výpisky z druhého textu - Funkční styly

14. 5. mluvnice
- PS 7 - modrý rámeček - přečtěte si text k VV přívlastkové
- PS 7/7

15. 5. literatura
- čítanka s. 50-51 - Jakub Arbes - Newtonův mozek
- romaneto - oranžový rámeček - udělejte z něj výpisky do sešitu

Zadáno dne 4.5.2020:

Zeměpis
3.5. Zemědělství (str. 22 – 25)
Přečti si celou kapitolu a opiš si zápis. (Zápis – edookit).

Angličtina
Phrasal verbs - pracovní sešit str. 59 / ex. 5, 6, 7, 8. Zkontrolujeme si to v online hodinách. Pokud něčemu nebudete rozumět, vysvětlím. Pokorná

Český jazyk:
5. 5. mluvnice
1. Dokončíme dnes zájmena. Procvičíme skloňování zájmena já. Je jedno, jestli si pamatujete, kde se co píše podle pádu, zájmena ty (které dosadím místo já), dlouhého a krátkého tvaru (mne-mě nebo mě-mne), případně podle Vaška. Kdo se teď nechytl, ať se mi hned ozve, zopakujeme různé fígle.
https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1
2. PS2 - 3/1 - dokončení
3. Včera nás informoval o svém brzkém návratu. Určete větné členy.
4. Včera nás informoval, že se brzy vrátí. Určete HV a VV. Pomocí věty hlavní se zeptejte na větu vedlejší. O jaký druh VV se jedná?
5. PS2 - s. 4/5 - pět vět
6. PS2 - 4/6 - pět vět
6. 5. - čítanka s. 48 - znovu si pročtěte Romanci o Karlu IV.
V příloze máte pracovní list. Vyplňte ho, pokud nemáte možnost tisku, napište odpovědi do sešitu a pošlete mi je.

7. 5. mluvnice
1. PS2 - 4/7 - urči HV a VV
2. PS2 4/8 - čtyři věty, do sešitu vymysli věty podle schémat
3. Určete HV, VV:
a) Zeptal se mě, na co myslím.
Vždycky se divím, co jsou lidé schopni vymyslet.
Převeď VV na větný člen. Jak se na něj i na VV ptáš? Podle otázky na větný člen urči druh VV.
b) Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Opravdu je zarážející, že se tomu ještě diví.
Převeď VV na větný člen. Jak se na něj i na VV ptáš? Podle otázky na větný člen urči druh VV.

V případě a) jde o předmět - VV předmětnou, b) podmět - VV podmětnou.

3. PS2 - s. 5 - modrý rámeček a cv. 1 - rozlište VV podmětnou a předmětnou

Německý jazyk:
5. 5.
AH - 22/9 - napište - kam jdou a co dělají. Hlídejte si pád podst. jmen.
AH - 22/10 - spojte otázky a odpovědi
Pošlete mi cv. ke kontrole.

7. 5.
- učebnice s. 23/7 - napište překlad do sešitu - pošlete mi ho ke kontrole
- AH 23/14

Zadáno dne 28.4.2020:

Zeměpis
28.4.2020 Vývoj hospodářství (str. 20 21)
Vše si pečlivě přečti a proveď zápis do sešitu, který jsem vytvořila a uložila do edookitu.

Zadáno dne 26.4.2020:

8. A – Český a německý jazyk 27.–30. 4.

Český jazyk
28. 4. mluvnice
- uč. 78/2 - vypište do sešitu doplněná zájmena, a to i např. s předložkou, se kterou se ve větě pojí, nebo s nějakým slovem, ať poznám, z které věty zájmeno je.
Pozor, hlídejte si psaní i/í v zájmeně ona. Vždy si na Betynku ukažte. Příklad první věty: Miluji Betynku. Miluji (tu) Betynku - u je krátké, proto napíšu "ji" s krátkým i. Ale např. mluvím o Betynce, tj. mluvím o té Betynce (dlouhé é), proto budu psát mluvím o ní s dlouhým "í".
- 78/4 - podobné cvičení, hlídejte si opět délku samohlásek. Do sešitu vypište spojení zájmen a podstatného jména za nimi, tedy např. v první větě "ta naše zahrada".
- ústně 78/5
- do sešitu přepište níže uvedenou větu a určete všechny větné členy (správně je podtrhněte a nadepište zkratkami):
Naše současná situace přinesla nakonec nutnost distančního vzdělávání.
Práci mi pošlete ke kontrole.

29. 4. Sloh + literatura
Do konce týdne přečtěte fejeton J. Nerudy Kam s ním? - viz příloha.

j_neruda_-_kam_s_nim.pdf

30. 4. mluvnice
1. Dokončíme dnes zájmena. Procvičíme skloňování zájmena já. Je jedno, jestli si pamatujete, kde se co píše podle pádu, zájmena ty (které dosadím místo já), dlouhého a krátkého tvaru (mne-mě nebo mě-mne), případně podle Vaška. Kdo se teď nechytl, ať se mi hned ozve, zopakujeme různé fígle.
https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1
2. Uč. 18/4 - vypište prvních pět vět, rozhodněte se, kde uděláte čárky. Pak nad začátek věty napište J nebo S (věta jednoduchá - souvětí).
3. Uč. 19 - přečtěte si modrý a červený rámeček nahoře
4. PS 2 - přečtěte si modrý rámeček nahoře, pak 3/1 - zakroužkujte spojky nebo spojovací výrazy, nad hlavní větu napište HV, nad vedlejší VV.

Německý jazyk:
28. 4. Zopakujte si slovíčka 2. lekce - 1. část, přidejte 2. část.
AH 20/1 - doplňte slova z nabídky na pravé straně, 20/2 - doplňte ke všem slovům předložku a správný pád. Kam jde? Wohin geht er/sie? 4. pád. Cvičení mi pošlete ke kontrole

30. 4. Opět si zopakujte všechna zadaná slovíčka z 2. lekce, přidejte 3. část (z levé poloviny). Využijte aplikace WordTrainer (odkaz na ni je u slovíček).
LB - do sešitu napište 21/2 - pozor na správný pád podst. jména. S. 21 - Grammatik - oranžový obdélník dole. Přečtěte si jej a přepište do sešitu.
AH 21/6.
Práci mi pošlete ke kontrole.
AH 20/1 - doplňte slova z nabídky na pravé straně, 20/2 - doplňte ke všem slovům předložku a správný pád. Kam jde? Wohin geht er/sie? 4. pád

Zadáno dne 20.4.2020:

Angličtina 8.A dom. úkoly do 24.4.2020
Naučit se poslední slovíčka v této učebnici str. 79 -D KIDS. Přečíst a přeložit článek. Vypracovat str. 75 ex. 2 - pouze podtrhněte správný výraz. PISEMNĚ vysvětlete výrazy p. 75 ex. 4 A. Example - WOW- We use it when we think that something we hear IS GREAT, SOUNDS GOOD - means that something we hear IS GOOD.

klíč domácích příprav 8.A 6.-17.4.

Klíč 8. A 16.4..pdf

Zeměpis
19.4. Opakování obyvatelstva (str. 19)
Nauč se ukazovat jednotlivá města na obrysové mapě (1-Praha, 2-Brno …..). Pomáhej si řekami, na kterých leží.

Zadáno dne 19.4.2020:

Český jazyk
21. 4. mluvnice - dnes se podíváme na přídavná jména. Připomeňte si, že rozlišujeme tři druhy: tvrdá (vzor mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (matčin a otcův). Určujeme u nich stejné mluvnické významy jako u podstatných jmen - pád, číslo, rod a vzor. První tři určíme pomocí podstatného jména, se kterým se pojí, vzor už musí být podle druhu příd. jména. Tedy: Nastěhovali jsme se do nového domu (do koho, čeho). Nového - 2. p., č. j., r. muž. neživ. (jako do domu), vzor mladý.
- učebnice s. 76/1 - přečtěte si nejprve úryvek z díla Oty Pavla (četli jste ho ve škole). Do sešitu napište datum, nadpis Přídavná jména a z prvních tří vět vypište přídavná jména. Určete u nich mluvnické významy.
- do sešitu 76/3b) a c)
Úkoly mi pošlete ke kontrole.

22. 4. sloh - fejeton - uč. s. 144-145
- přečtěte si nejprve modré rámečky nahoře na s. 144 a udělejte si zápis do sešitu - datum, nadpis Fejeton a výpisky.
- ukázka 144/9a) Souhláskistán a zodpovězte do sešitu otázky b)-g) za textem. Odpovědi mi pošlete.

23. 4. mluvnice
1. U některých přídavných jmen tvrdých tvoříme tzv. jmenné tvary. Často jsou součástí přísudku jmenného se sponou: Buďte tak laskav, byl jsem spokojen... Jde o přídavná jména, která přejímají koncovky podstatných jmen (šťasten, šťastna, šťastno). Podle rodu pak dáváme koncovku i v mn. č. - šťastni, šťastny, šťastna.
- do sešitu napište datum, nadpis Jmenné tvary příd. jmen a proveďte cv. 76/5. 

2. Začneme opakovat zájmena a jejich druhy. Podle významu rozdělujeme zájmena na:
1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se (si)
2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj
3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
4. tázací: kdo, co, jaký, který, čí (stojí na počátku tázacích vět)
5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž (spojují věty v souvětí)
6. neurčitá: někdo, něco, něčí, některý, nějaký; kdosi, cosi, čísi, kterýsi, jakýsi; někdo, leckdo, kdekdo (apod.), každý, všechen (vznikají ze zájmen tázacích předponami ně-, lec-, kde-, leda-, málo- a příponami -koli(v), -si aj.)
7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
- pokud si je nepamatujete, opište si přehled do sešitu
- uč. s. 78/1 - vypište z prvních dvou vět zájmena a určete jejich druh. Nezapomeňte, že zájmena nemusí být vždy jen v prvním pádu, jako máme v přehledu jejich druhů.

Úkoly mi pošlete ke kontrole.

24. 4. literatura
Ve slohu jsme probírali fejeton. Dnes se podíváme na jeho tvůrce a zakladatele Jana Nerudu.
Přečtěte si jeho životopis: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda
Stručný přehled máte také na s. 49 v čítance. Do sešitu literatury napište datum, nadpis Jan Neruda, letopočty a stručné výpisky o tom, čemu se věnoval a co napsal.
Pak se věnujte žlutému rámečku na s. 49 a oranžovému /romance/ nad ním. Také si z nich udělejte výpisky. Na s. 48 je jeho velice známá skladba Romance o Karlu IV. Přečtěte si ji.

Německý jazyk:
21. 4. kvíz na nepravidelná slovesa v Edookitu

23. 4. Lektion 2
- učebnice s. 19, prohlédněte si obrázky a přeložte si texty. Neznámá slovíčka najdete v AH S. 27.
- dole v učebnici na s. 19 je obdélník Grammatik - jde o předložku in /v, do/. V této lekci půjde o orientaci v prostoru, bude se tedy pojit s otázkou kam /wohin/, tedy s 4. pádem. Opište si obdélník do sešitu.
- s. 20 - přečtěte si rozhovor 1a), zkuste si doplnit do mezer vhodná slova

Zadáno dne 15.4.2020:

Český jazyk:
Zdravím vás po Velikonocích! Nejprve dokončete úkoly zadané minulý týden. Nová práce:

Sloh - učebnice s. 143 - recenze - přečtěte si modrý obdélník, do sešitu napište datum, nadpis Recenze a vypište stručně zápis
- přečtěte si recenzi: https://www.kritiky.cz/maly-eda-se-naucil-chodit-po-strnisti-bos/
- vyberte si knihu nebo film a napište svou vlastní recenzi. Naznačte nejen jeho obsah (vše byste odhalit neměli, aby se čtenář/divák měl proč titulu věnovat), napište, co se vám na něm líbilo/nelíbilo, jestli a komu byste ho doporučili. Recenzi mi pošlete.

Mluvnice:
1. Pěkný den všem, dnes se nejprve podíváme na pravopis. Zopakujte si pravidla pro shodu přísudku s podmětem.
Pak vyplňte: https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-3-uroven/114
2. Zopakujte si tvoření slov: PS s. 30/2 - pět slov, 30/3 celé, 30/5
3. Na závěr zjistěte, jak dobře znáte česká rčení: PS 10/4

Cvičení si zkontrolujte podle klíče, pošlete mi jen nejasnosti. V příloze jsou kopie PS.

Foto Foto Foto

Němčina:
Do konce tohoto týdne máte zpřístupněny kvízy. Pokud v nich měl někdo chyby, vyplňte je znovu. Kdo nemá přístup do Edookitu, provede překlad vět zadaných minulý týden.

Nový úkol:
V příloze máte obrázek pokoje, popište, kde co je. Pokud máte možnost tisku, využijte jí, jinak napište věty do sešitu. Užijte slovesa uvedená v zadání a také střídejte předložky - na, nad, pod, vedle, mezi, za, v. Svůj popis mi pošlete.

1855_ein_zimmer_beschreiben - obrázek.doc

Zadáno dne 14.4.2020:

Zeměpis
14.4. Sídla (str. 17 a 18)
Pečlivě si přečti celou kapitolu a proveď zápis do sešitu.

Zadáno dne 7.4.2020:

8.A matematika
POZOR! Už jsme ve 3. dílu pracovního sešitu! Vyplňte str 169 a ofocenou pošlete.

Jsme v 3. dílu pracovního sešitu a přeskočíme až na str. 187-188 Délka kružnice, obvod kruhu (až se vrátíme do školy budeme rýsovat!!!), opište si do pracovního sešitu a dopočítejte, ofoťte a pošlete. Můžete používat kalkulačku. Žáci, kteří příští rok budou dělat přijímačky, by se měli pokusit násobit písemně pod sebou. Kdo nemá pracovní sešit píše do velkého školního sešitu. 
Na internetu je spousta videí na dané téma, např.:
https://www.youtube.com/watch?v=OBW0QF-ZwQM

Foto Foto

8.A fyzika
Ohmův zákon
Přečtěte si v učebnici str. 137 - 142, do sešitu si zapište žlutý rámeček str. 139.
Dále se podívejte na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=LQDMUhnhn0c
https://www.youtube.com/watch?v=LulGVv-rVEw
Pro obveselení i:
https://www.youtube.com/watch?v=hzDnUz1icIg
Zápis v sešitě opět vyfoťte a pošlete.

V příloze posílám zápis k převodům jednotek odporu, opište si ho do sešitu a pak dopočítejte příklady, ofoťte a pošlete.
Dále si opište do sešitu 2 vyřešené příklady z učebnice na str. 140.

F_8_Převody jednotek odporu.docx

Anglický jazyk 6.-15.4.
Učebnice- článek Ashley´s camera
Slovíčka k této lekci už byla zadaná. 
Přečíst a přeložit článek v učebnici str. 72, 73 a poskládat jednotlivé části do správného pořadí (f=1).
Pak do sešitů písemně celými větami napsat odpovědi- učebnice str. 73. cv. 2. Kromě toho napsat anglicky pár vět o příběhu z pohledu toho opraváře.
Začátek: This morning I went to the Yorkshire Bank to repair the telephones before the bank opened. There was a boy outside. He was taking some pictures. ..............
Text v učebnici není celý, rozuzlení byl poslech, proto vám ho přikládám.
Pokud něčemu nerozumíte, napište nebo volejte: 702 749 969.
Krásné Velikonoce vám i vašim rodičům přeje
Pokorná

Sken 6. 4. 2020.pdf

Přírodopis
1+2 hod.: Přečíst si kapitolu v učebnici Nemoci krve (s. 44), Oběhový systém (str. 45) - vytvořit zápis do sešitu. U kapitoly Oběhový systém si zakreslete průřez tepnou, žílou a vlásečnicí (hned v úvodu na s. 45), nezapomeňte si do sešitu vysvětlit pojmy chlopně a křečové žíly (jsou malým písmem) - ZÁPISY STRUČNÉ, UVÁDĚT JEN TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, ZAKAZUJI OPIS Z UČEBNICE!!!! 3 hod.: Důkladně přečíst s. 47 v učebnici téma Srdce, vytvořit jednoduchý zápis do sešitu. Je to náročnější učivo, chtěla jsem probrat s Vámi, ale bohužel. Ale vy jste šikulky, věřím, že to zvládnete! Do materiálů třídy v Edookitu jsem vložila obrázek stavby srdce. Vytiskněte si prosím, hlavně popište podle učebnice s. 47 a vlepte do sešitu.

4 hod.: Máte mít hotový zápis ze stran v učebnici (od s. 44 až 47 – mrkněte tam a zkontrolujte, že máte vše!) Dále si udělejte zápis ze stran 48 a 49 v učebnici (zápis opravdu zkráceně). 5 hod.: Vypracovat pracovní list (protokol) a poslat mi ho do neděle 12.4. Protokol jsem vložila do materiálů třídy.

Oběhová soustava (protokol) měření tepové frekvence.pdf

Foto

Chemie
1+2 hod.: téma - Obal atomu (budete pracovat s prezentací, kterou jsem vložila do materiálů třídy - na snímku č. 9 si zkontrolujte domácí úkol a nové téma začíná na snímku č. 10 - pište do sešitu jako zápis + vypracovávejte zadané úkoly - doporučuju malovat si obrázky). Na toto téma je nutná periodická soustava prvků (p. asistentka rozdávala v hodině). 3+4 hod. : Do materiálů třídy vkládám pracovní list (2xA4) - vypracujete opakování č. 1 (Téma: Počet protonů a elektronů - téma si dopište). Pracovní list slouží k procvičení učiva (všichni ho budou mít vyplněný), cokoliv nebude jasné, pište na Edookit.

Máte mít hotový zápis „Obal atomu“ podle prezentace, kterou jsem vám vkládala do materiálů (před 14 dny). Nebudu kontrolovat, zda zápis máte, tudíž mi posílat nemusíte. Obávám se, že se nevložil pracovní list na opakování, tudíž ho vkládám znovu (má 2 strany). K jejich vypracování budete potřebovat periodickou soustavu prvků a zápisy v sešitech. Pracovní listy (2 strany) mi pošlete do neděle 12.4. buď do Edookitu nebo na mail pokorna.peta@email.cz. 5 hod.: Opakování „Hmotnostní zlomek“ - pracovní list (vložen do materiálů) – také prosím odevzdat do neděle 12.4. Pracovní listy nemusíte tisknout, stačí napsat na papír a poté vyfotit a poslat.

Procvičování prot. čísla 1.pdf

Procvičování protonového čísla2.pdf

Foto

Dějepis
Minulý týden jste si měli přečíst a udělat zápis o situaci ve Francii, která byla před začátkem VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE. Tato látka není úplně jednoduchá, ale je za to zábavná a dá se naučit a pochopit velmi dobře:)
Abyste lépe pochopili, jak to ve Francii (zhruba) v té době vypadalo, budete mít tento týden (podle mě) super úkol.
1. Najdete si na internetu (nebo v učebnici češtiny), kdo to byl Victor Hugo a jaké jsou jeho 2 nejznámější romány
2. Najdete si děj románu Bídníci
3. Pustíte si film :) Bídníci byli zfilmováni několikrát. Je mi jedno, jaký z filmů si vyberete:) Osobně bych Vám doporučovala ten nejnovější - je to muzikál, protože bídníci byli u zhudebněni a je to super:) Jeden z mých nejoblíbenějších:)

Tady posílám ukázku filmu https://www.youtube.com/watch?v=ah81LwBpU0E
4. Napište mi do zprávy, jak se Vám to líbilo a proč:)

Zadáno dne 6.4.2020:

Matematika 8.A - Minitest str. 169
POZOR! Už jsme ve 3. dílu pracovního sešitu! Vyplňte str 169 a ofocenou pošlete.

Zeměpis - Domácí úkol
Pečlivě si všechno přečti a proveď zápis do sešitu :
- čím se zabývá demografie
- celkový počet obyvatel ČR
- historie (Keltové, Germáni, Slované, Velkomoravská říše)
- národnostní složení (vypiš a vyjádři v %)
- nářečí, zvyky, tradice (uveď příklad)
- hustota zalidnění
- přirozený přírůstek obyvatelstva
- věkové složení obyvatelstva ČR
- náboženství

Zadáno dne 5.4.2020:

Český jazyk – učivo 6.-10. 4.
Mluvnice 7. 4.
- PS 2, 24/1a, 24/1d - pozor, jde o přídavná jména odvozená od zeměpisných názvů. Pozor na psaní počátečních písmen
- 26/1 (předponu dávejte, jaká vás napadne, někdy je možno více variant)
- 27/5 - předpony s-, z-, vz- Opakování: s- směr dohromady, dolů, z povrchu pryč, z- změna stavu, vz- vzůru, pak je určité množství slov, u který si pravopis musíte zapamatovat
Odevzdávat nemusíte, zkontrolujte si práci vzadu v klíči, napište mi jen, pokud něco nebudete vědět.

Sloh 8. 4. – s. 142 - reportáž
- přečtěte si modrý rámeček a do sešitu slohu napište datum a stručný zápis (výpisky)
- přečtěte si ukázku reportáže 14/7a a zodpovězte všechny otázky za textem, 143/7b, c, d, e, f. Odpovědi prosím pište celými větami a pošlete mi je do Edookitu.

Mluvnice 9. 4.
- PS 2 - s. 28, modrý obdélník nahoře, 28
- PS 2 - s. 29, modrý obdélník nahoře, 29/1, 2
Opět nemusíte odevzdávat, zkontrolujte vzadu - ozvěte se s nejasnostmi.

Zápis do sešitu mluvnice (datum 9. dubna):
Tvoření slov v češtině:
1. Odvozování - pomocí předpon, přípon a koncovek (záškolák)
2. Skládání - více slovních základů (drahokam)
3. Zkracování
a) zkratky - z počátečních písmen, neskloňujeme je (ODS)
b) zkratková slova - spojením hlásek či slabik, skloňujeme je (Čedok)
4. Přejímání - z cizích jazyků (monitor)
5. Sousloví - pevně daná spojení slov, která označují jednu věc (šicí stroj)
6. Přenesení významu (metafora... - myš u PC)

Literatura 10. 4.
Nejprve se v rámci opakování podívejte na tento okaz (nejprve si přečtěte text, pak pusťte video):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10268377650-kralikova-citanka/210552116250005-k-h-borovsky-epigramy/
Text na s. 38 - Charakteristika Boženy Panklové, Jana Pankla a Terezie Panklové. Nejznámější podobiznu B. N. najdete na s. 37.
Poté si přečtěte zelený rámeček na s. 38 nahoře a do sešitu literatury si z něj vypište zápis. Její vyobrazení u tohoto textu je z pozdější doby.
Posílám odkaz na zajímavý polohraný dokument, ve kterém se zájemci mohou dozvědět o B. N. více:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319265926-obrazy-ze-zivota-bozeny-nemcove/

Německý jazyk – učivo 6.-10. 4.
6. 4. kvíz v Edookitu
- kdo nemá přístup, opakuje gramatiku 1. lekce – slovesa nepravidelná a s odlučitelnou předponou. Přeloží: Jezdím na kole. Díváme se na televizi. Čteš rád komiksy? Co tam vidíš? Jezdíte ráda na kole, paní Bernová? Kdo tady lyžuje? Vidíme to dobře? Pavel čte knihu. Lenka a David jezdí rádi na kole. Jak často se díváš na televizi?

10. 4. - práce v Edookitu, kdo nemá přístup, procvičí slovíčka 1. lekce a provede překlad:
V garáži stojí auto. Před domem leží pes. Vedle auta stojí strom. Za stromem leží kočka. Mezi stolem a židlí leží koberec. Nad školou je slunce. V pokoji je okno. Pod postelí je balón. Na zdi visí obraz.

Zadáno dne 31.3.2020:

AJ + příloha
Pracovní list: have to, don't have to
Učebnice str. 78 cv.1

Foto

Zeměpis
30.3. 0.3. Na str. 12 si přečti celou kapitolu a proveď stručný zápis do sešitu. Je důležité pracovat s mapou. Prohlédni si pečlivě oba obrázky. Budeš umět vyjmenovat a ukázat na mapě všechny národní parky na území ČR. Dále si vypracuj opakování na str. 13. Vše udělej ústně, pouze cv. 1 písemně. Stačí napsat klíčová slova ve stejném pořadí. Svoji práci mně přepošli. Můžeš využít i schránku na budově školy. Nezapomeň se podepsat.

Zadáno dne 30.3.2020:

Fyzika - Zdroje elektrického napětí
Přečtěte si v učebnici str. 133 - 136, vypište si zdroje elektrického napětí, nakreslete a popište do sešitu obr. 2.44 (str. 133) a obr. 2.45 (str. 134).
Pustit si video z YouTube - Nezkreslená věda O bateriích
https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw
a Badatelna -- 15. díl: Jak funguje baterie (galvanický článek)
https://www.youtube.com/watch?v=ygDqVDZvA64

Zadáno dne 29.3.2020:

ČJ:
31. 3. mluvnice - do sešitu mluvnice napište datum a následující cvičení:
1) Uč. 75/6 první čtyři věty. Pamatujte: Pokud je ve větě jméno skládající se z více částí, volíme u mužského rodu krátkou koncovku podstatného jména u všech členů až na poslední slovo. Např. mistr Jan Hus - o mistru Janu Husovi.
2) 75/7a) Pozor na párové části těla. Pokud se jedná o živou bytost, užíváme zvláštní tvary, pokud jde o neživou věc, skloňujeme dle vzoru. Pokud jsou možné dvě varianty, napište je.
3) Rozdělte následující podstatná jména do kategorií: pomnožné, hromadné, látkové, běžné podst. jméno - bota, prázdniny, stoly, kamení, železo, ústa, voda, vodstvo, játra
Fotku ze sešitu mi pošlete.

Projděte si doplňovačku: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-2-uroven/4357

1. 4. sloh:
Učebnice s. 141 - přečtěte si modrý rámeček Komentář a pak 141/5a. Do sešitu slohu napište datum a proveďte výpisky.
141 dole - modrý rámeček Glosa - opět zapište krátce výpisek do sešitu + přečtěte si ukázky 142/6a. Splňte pak do sešitu i úkol 6c - stačí jedna událost, kterou "oglosujete", tedy krátce kriticky okomentujete. Kdo bude myslet, že se mu to podařilo, ať mi to pošle.

2. 4. mluvnice:
Ve svých uklizených skříňkách doma (teď na to máte dost času :-) najděte pracovní sešit 2. Je modrý. Nalistujte stranu 18 a přečtěte si modrý rámeček nahoře. Poté označte slova 18/1 (odvozování - O, skládání - S, přejímání - P)
PS 19 - přečíst modrý rámeček nahoře
19/1 - nejde o rozbor stavby slova, pozor! U slovotvorného rozboru hledáte jen nejbližší slovo, ze kterého vzniklo (základové slovo) a pak označíte to, co k němu přibylo, aby vzniklo slovo nové. Př. školitel - základové slovo školit - slovotvorný prostředek -el. Na řádek tedy napište základové slovo a u uvedených slov jen udělejte čáru, kde je hranice základu a prostředku.
19/3 - dva první řádky
20/3

3. 4. literatura:
Dnes nás čeká velký rebel, kritik poměrů, který se nebál ozvat. Karel Havlíček Borovský.
Nejprve si přečtěte jeho životopis na s. 35 v čítance.
Poté texty na s. 34 - Z epigramů a barevné obdélníky pod ukázkou.

Zápis do sešitu:
Karel Havlíček Borovský
(1821-1856)
- vypište si stručné výpisky z životopisu, čím byl, dílo

Epigram
- krátká satirická báseň kritizující nějaký současný stav, případně osobu. Zpravidla má čtyři verše, pointa je v posledním.

Opište si epigram Na sebe - je velmi známý.

Na s. 35 je píseň Jaroslava Hutky, známého folkového písničkáře, o Borovském. Pusťte si ji zhudebněnou:
https://www.youtube.com/watch?v=n3B9Dw0Ex4Y

NJ:
31. 3. AH 11/4 - sloveso geben znamená dát, dávat. Je také nepravidelné:
ich gebe, du gibst, er/sie/es gibt, wir geben, ihr gebt, sie/Sie geben
My ho v této lekci poznáme jen v rozkazu Gib mir... Dej mi... Pojí se se 4. pádem, stejně jako v češtině. Zopakujte si tedy 4. pád, kdo si nebude jistý, máme zápis v sešitě nebo se podívejte do pracovního sešitu uprostřed.
Zakončíme tím 1. lekci - čeká nás už jen opakování. AH S. 18 - vyplňte celou stranu a pošlete mi její fotku ke kontrole.

2. 4. Seite 17 - Wiederholungstest - dodělejte i tuto stranu a pošlete mi ji ke kontrole.

Zadáno dne 26.3.2020:

RODINNÁ VÝCHOVA
ÚKOLY
Napsat vliv vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví člověka...
Co je to meditace?
Co je to jóga?
Jak můžou tyto dvě věci pomoci proti stresu?

Zadáno dne 24.3.2020:

Angličtina
Naučit slovíčka PS str. 78 P 6 B, C, D. Přečíst článek str. 70. Písemně do sešitu odpovědět na otázky EX 1. Why is Smart Alec at the museum? ………
Why is Sweet Sue there?......
Do učebnice vypracuj EX 2- True, False or Doesn´t it say a 3, 4 (je to z článku).
SLOVESO: MUST= musíš (příkaz)
MUSTN´T= nesmíš (zákaz)
You DON´T HAVE TO= nemusíš (není to nutné)
He doesn´t have to.
PS str, 56 + 57
Do sešitu English písemně cvičení 6b (jsou to věty ze cvičení 6a, ale použiješ je na naši školu) + písemně cv. 7a- dvě věty- co musíš udělat zítra, 2 věty co nemusíš dělat o nedělích, 2 věty co nesmíš dělat doma.

Zadáno dne 22.3.2020:

Zeměpis
23.9. Přečíst kapitoly Půdy a Živá příroda (str. 11). Do sešitu si vypiš půdní typy a půdní druhy. Dobře si prohlédni mapu ČR na str. 11. Ze stejné strany si překresli do sešitu obrázek „vegetační stupně v ČR“ – schematicky. Pokud ti není něco jasné, napiš mně prokeska@seznam.cz

Dějepis
Vyplnit pracovní list (zápis) a nalepit si ho do sešitu..Pokud nemáte možnost tisku, je nutné si ho udělat ručně..Pošlete mi po vyplnění jeho fotku nebo sken! Děkuji a kdyžtak pište:)

pracovni list 8.A Baroko word.docx

Občanská výchova
Kultura
Vyplňte otázky a odpovědi mi pošlete:)
Buď si to zase vytisknete a nalepte..nebo napište do sešitu:)

ukol OV- kultura word.docx

8. A - ČJ a NJ - učivo na týden 23.-27.3.
Dobrý den,
zasílám přehled učiva na další týden. Pro přehlednost ho zapíšu i do jednotlivých dnů jako domácí úkoly, žáci tak mohou potvrzovat jejich splnění. U každého úkolu je možnost kliknout na Označit jako hotové, prosím, aby to děti dělaly, když budou mít k danému dni vše splněné. My všichni (žáci, rodiče i já) tak budeme mít přehled, co má kdo hotovo.
Jen některé úkoly budu chtít odevzdávat ve formě přílohy (fotky), vždy bude možnost nahrát ji přímo do DÚ. Stále platí, že mi můžete zasílat dotazy/fotografie čehokoli, čím si nebudete jistí.
S pozdravem
Dita Grossová

ČJ:
24. 3. mluvnice
- učebnice s. 14 - zopakujte si modrý rámeček Druhy přívlastků. Ve cv. 3 pak vyhledejte přívlastky, a to v prvních dvou větách (souvětích). Vypište je do sešitu mluvnice, označte, zda jde o Pk shodný nebo neshodný a případně jestli je postupně rozvíjející nebo několikanásobný
- 14/4 - vypište do sešitu pět vět, rozhodněte se, zda jde o Pk těsné nebo volné a podle toho doplňte případně čárky
- učebnice s. 16, test č. 2 - do sešitu mluvnice zapíšete datum a správné odpovědi k testu, tj. jako vždy jen číslo otázky a písmeno správné odpovědi. Otázku 14 vynechejte.

Práci v sešitě vyfoťte a pošlete mi ji ke kontrole!

25. 3. sloh - učebnice s. 140 - úvodník
Zápis do sešitu slohu:
Úvodník
- úvodní, tj. první text v časopise, novinách
- autor se v něm nad něčím zamýšlí, vyjadřuje stanovisko
- téma bývá aktuální
- dále na s. 140 přečtete ukázku úvodníku 4a a do sešitu slohu zodpovíte otázky 4b, c, d, e, f, g
Pošlete mi fotku svých odpovědí, těším se na vaše nápady.

26. 3. mluvnice
- PS 39/5, 39/6 - 4 věty (označte správným podtržením a zkratkou)
- uč. 73/2 - první řádek písemně do sešitu mluvnice
- uč. 74/2 - prvních šest podstatných jmen v tabulce přepsat do sešitu, určit mluvnické významy
- nemusíte posílat, jen se ozvěte s nejasnostmi

27. 3. literatura
- čítanka s. 32, K. J. Erben - Vodník - přečíst
- do sešitu literatury vypsat výpisky ze zeleného rámečku na s. 32 - datum, autor, čím se zabýval, dílo
- zápis do sešitu:
Balada
- lyrickoepická báseň s pochmurným dějem a často tragickým závěrem
- postavy jsou trestány za svá provinění
- často se v nich objevují nadpřirozené bytosti

Divadlo Semafor vyšlo z Erbenovy Kytice a nastudovalo muzikál Kytice. Text Vodníka J. Suchého si přečtěte na s. 33. Posílám i odkaz na youtube, kde můžete skladbu slyšet s hudbou: https://www.youtube.com/watch?v=dyHwPhJxBzU
- zápis do sešitu:
Muzikál
- hudebně dramatický žánr, který propojuje hudbu, text a pohyb
- hudba - pop, rock, jazz, klasická hudba...
- West Side Story, Cats, Hair, Jesus Christ Superstar, u nás Kleopatra, Dracula...

NJ:
24. 3. - pokračovat budeme v nepravidelných slovesech, u kterých je třeba se naučit změnu kmenové samohlásky v j. č. V mn. č. je sloveso beze změn!
- udělejte zápis do sešitu a slovesa se naučte (läuft - výslovnost "loift")

Zápis do sešitu:
Nepravidelná slovesa
lesen - číst
ich lese
du liest
er, sie, es liest
wir lesen
ihr lest
sie/Sie lesen

laufen - běhat
ich laufe
du läufst
er, sie, es läuft
wir laufen
ihr lauft
sie/Sie laufen

Ski laufen - lyžovat (běžkovat): Ich laufe im Winter Ski. (Slovo Ski patří na konec věty.)

- poté si v učebnici přečtěte texty na s. 17/10a, do sešitu doplňte cvičení 17/10b. Pokud si nějakými tvary nebudete jistí, napište mi.

26. 3.
- AH 14/15 - dokončit
- AH 14/16, 15/18 (vytvoř otázky k odpovědím), 15/19
- opět se ozvěte s nejasnostmi

Zadáno dne 18.3.2020:

Matematika
V pracovním sešitě si zkontrolovat příklady podle přílohy.
Doplnit pracovní sešit - str. 150 - 153 (viz příloha)

Fyzika
Učebnice str. 125 - 128, do sešitu napsat:
Elektrický proud měříme ampérmetrem, v elektrickém obvodu je zapojen sériově. Elektrický proud je ve všech částech nerozvětveného elektrického obvodu stejný.
Nakreslit do sešitu obr. 2.33 ze strany 125 a obr. 2.37 ze strany 127.
Na YouTube si najít a pustit video s měřením elektrického proudu.

Zadáno dne 16.3.2020:

Matematika
Vyfotit a poslat str. 147 z pracovního sešitu, doplnit pracovní sešit - str. 149 (viz příloha)

Fyzika
Učebnice str. 122 - 124, do sešitu napsat shrnutí - žlutý rámeček str. 124, nakreslit do sešitu obr. 2.31 ze strany 123

Zeměpis
Přečíst kapitolu Vodstvo ČR ( str. 10 a 11). Zapište si do sešitu pojmy: hlavní evropské rozvodí, úmoří, říční síť, vodní nádrže, podzemní voda. Pracuj s atlasem. Vše umíš ukázat. Vytvoř si svoji mapu do sešitu a pokus se jednotlivé řeky a nádrže zakreslit.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Týden od 16.3.2020 – Vypracovat PL1
2) Týden od 23.3.2020 – Přečíst PL2, PL3. Každý si vybere 1 umělce, o kterém je v textu zmínka a vypracuje o něm referát – písemně.
3) Posílám odkaz na hudební pořady, na které se děti můžou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12391465480-semafor-60/21954215056

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288585-archiv-ct24/215411058210007/obsah/381127-beatles

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10176269182-retro/213411000360015/obsah/254284-zacatky-divadla-semafor-rozhovor-s-jirim-suchym

Přiložené texty:
Foto Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

Vážení rodiče, milí žáci,
bohužel teď neprobíhají prázdniny, a tak zasílám seznam úkolů do konce příštího týdne (tj. do 20. 3. 2020). Zkratka PS znamená pracovní sešit. Práci jsem rozdělila do jednotlivých dnů, je vhodné každý den splnit zadanou část, tj. práci ani nevynechat, ani ji nedělat dopředu. Práci odevzdáte po návratu do školy. V případě dotazů budu k dispozici přes komunikaci Edookitu (případně školní e-mail). Děkuji za spolupráci, věřím, že toto náročné období společně zvládneme.

S pozdravem

Dita Grossová

Český jazyk:
- průběžně dokončovat pracovní list na podmět a předmět, který jsem vám dala na poslední hodině ČJ
- četba do konce roku - některé z děl K. H. Borovského a Staré pověsti české Aloise Jiráska

12. 3. mluvnice - PS s. 20 modré rámečky, 21/1, 2, 4
- PS s. 22 (modrý rámeček), dokončit 22/1, 23/5

13. 3. literatura - čítanka s. 30 (zelený rámeček) - přečíst a do sešitu literatury si vypsat stručné výpisky
- přečíst na s. 31 Portréty K. H. Máchy
- přečíst s. 30 (Co milenka Máchova vypravuje) a splnit do sešitu literatury otázku č. 1. za textem

17. 3. mluvnice
- zkontrolovat v PS doplnění 25/1, 2 (zopakovat si modrý rámeček nahoře)
- PS 28/1, 30/1

18. 3. - sloh - učebnice s. 138 - publicistické útvary
Zápis do sešitu slohu:
Publicistické útvary
- texty ve sdělovacích prostředcích (médiích)

Interview (rozhovor)
- záznam rozhovoru s nějakou osobou

Z učebnice na s. 138 opsat:
Osnova
Jazykové prostředky

- přečíst 138/1a, do sešitu slohu splnit úkoly 139/1b, c, d, e

19. 3. mluvnice
- PS s. 26 (modrý rámeček), zkontrolovat splnění 26/3, 4
- učebnice s. 13 - přečíst a zopakovat, 12/5 - do sešitu, opsat věty, určit v nich větné členy, zapsat je grafem

Německý jazyk:
12. 3. dokončit prezentaci Mein Traumzimmer. Pokud u sebe někdo nemá práci, kterou jste mi posílali na e-mail, dejte mi vědět, přepošlu vám ji.
Úkolem je vytořit ideální podobu vysněného pokoje. Nejlepší provedení práce je na počítači (prezentace nebo obrázek), abychom si pak pokoj mohli ukázat na projektoru. Pokud má někdo pocit, že to nezvládne, vytvořte obrázek na papír (nakreslete nebo nalepte obrázky), ale minimálně ve velikosti A3 (dva velké archy papíru A4). K obrázku si připravte jeho popis, po návratu do školy ho budete ústně prezentovat (tedy ne číst!)

17. 3. opakovat zadaná slovíčka 1. lekce
- PS 10/2 druhá část, 11/5

19. 3. opakovat zadaná slovíčka 1. lekce, v sešitě časování nepravidelných sloves fahren a sehen, sloves s odlučitelnou předponou Rad fahren a fernsehen. Informace k časování máte i v PS.
- PS13/12b (12a máte mít hotovo), 13/13 (pokud byste narazili na slovesa lesen a laufen, nepoužívejte je ve větách)

Anglický jazyk

PROJECT 6 - písemně do sešitu str. 69/ cv. 6. přečíst článek Lewisś
problem + písemně odpovědět na otázky str. 68/ cv.3. Pracovní sešit str.
54/ doplnit všechna cvičení po str. 56.

Matematika 8. A - pracovní sešit str. 147, doplnit str. 126 -133

Fyzika 8. A - učebnice str. 118 - 121 Co už víme o elektrickém proudu (opakování z 6. ročníku)
Do sešitu si nakreslit a popsat Schematické značky a Schémata nerozvětveného a rozvětveného elektrického obvodu.

Zeměpis
Zopakovat kapitoly: (str. 6 až 9)
- Poloha ČR
- Geologie a povrch ČR (ukazovat na mapě pohoří a nejvyšší vrcholy)
- Podnebí
Všechno pečlivě přečíst, pracovat s mapou!!!

DĚJEPIS

ÚKOLY
Napsat cca na A5: proč Marie Terezie udělala školní reformu a zamyšlení nad tím, co by se dalo zlepšit v současnoti (buď to napsat na PC - poslat mi to, vytisknout a nalepit do sešitu nebo to napsat do sešitu -vyfotit to a poslat mi to k opravě jako fotku) - preferuji první možnost
Přečíst v učebnici strany 32- 33 a udělat si zápis
Za pomoci současné mapy napiš, jaké státy jsou dnes součástí USA. Jak je jejich počt označen na americké vlajce

OBČANSKÁ VÝCHOVA

ÚKOLY
Vyhledat jaké máme mezinárodní organizace, vypsat si je do sešitu a ke každé si něco napsat.
Jednu si vyber a napiš o ní co nejvíc informací a zajímavostí.

RODINNÁ VÝCHOVA

ÚKOLY
Napsat mi, co všechno děláte proti stresu
Co je to duševní hygiena
Napsat mi Váš denní režim