Učivo v době karantény - 7.A

Zadáno dne 22.11.2020:

Dějepis
BYZANTSKÁ ŘÍŠE

církev a arabská říše 7 pdf.pdf

Český jazyk
7. A - učivo ČJ od 23. do 27. 11.

výuka online 23.11. - VV způsobová a měrová - učebnice str. 88, ústně cvičení 88/1 >
- pracovní list Jazykový rozbor 7.A (viz příloha) - odevzdat do 27/11

výuka online 26.11. - Přísl. určení příčiny, účelu atd. - učebnice str. 89, ústně cvičení 89/1,2,3

konzultace online 27.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Jazykový rozbor 7.A 20.11.docx

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník ZLOMKY – str. 61 - 64 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu. Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 49 – 51 kapitolu Akce a reakce, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 51.

Německý jazyk
Nj 7.A, 23.-27.11. (odevzdej do pátku 27.11.)
1. Opiš si do školního sešitu:

spielen-hrát
ich spiele- já hraji
du spielst- ty hraješ
er, sie, es spielt- on, ona, ono hraje
wir spielen- my hrajeme
ihr spielt- vy hrajete
Sie, sie spielen- Vy, oni hrají

2. Pracovní sešit strana 43, cvičení 2. Vypracuj do školního sešitu: vyčasuj slovesa chatten, kochen, zelten a pošli ke kontrole. Nebo napiš na papír a odevzdej ve škole.

Zeměpis
- Znovu si prostuduj v učebnici str. 15 – 18
- Na papír (velikost A 4 – jako malý sešit) vytvoříš „Průkaz původu“ jedné užitkové rostlině a jednomu hospodářskému zvířeti. Můžeš si vyhledat i příklady mimo učebnici.
- Co bude „Průkaz původu“ obsahovat:
- Název
- Obrázek (kreslený nebo ofocený)
- Místo výskytu (případně i původu)
- Charakteristiku (vzhled, využití, zajímavost)

- Všechno se ti musí vejít na jednu stranu (odevzdáš celkem 2 papíry).

Přírodopis
- v příloze najdete zápis - učební text
- projdete si poslední 3 zápisy - bude poznávací test

Brouci - 7.A.docx

Anglický jazyk
Učebnice str. 50 - znovu přečíst článek GEORGE' S APPLE CRUMBLE a očíslovat obrázky ve správném pořadí /podle článku /. Dále napsat, co na každém obrázku George právě dělá - vzor máš na str. 50/cv. 2a. V učebnici str. 54 / cv. 1, 2,3. V pracov. sešitě si dokončete všechna cvičení str. 34 - 41. Nemusíte dělat cv.6 / str.35 a cv. 7/ str. 41. Po nástupu do školy budu kontrolovat. Pok.

Zadáno dne 16.11.2020:

Dějepis
franska rise 7. A pdf.pdf

Zadáno dne 15.11.2020:

Anglický jazyk
7. tř. Učebnice str.51 / cv. 3B užití členů :
a/ an - číslo jednotné, podst. jména POČITATELNA , SOME - podst. jm. NEpočit. a množné číslo Počitatelných, člen určitý THE - pokud už o podstat. jméně mluvíme podruhé /počitatelná i nepočitatel., jednotné i množné číslo/. Pracovní sešit str. 40/ cv.3 - písemně přeložit a k tomu vypracovat str. 41/ cv. 4, 5. A LITTLE = trochu /používáme u nepočitat. podst. jmen př. - a little water/ , A FEW = několik /používáme u podstat. jmen počitatelných - např.a few bananas-. Totéž doplň do cvičení v učebnici str. 51/4 C.

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk
7. A - učivo ČJ od 16. do 20. 11.

výuka online 16.11. - VV místní a časová - učebnice str. 87, ústně cvičení 87/1,2,3
- pracovní list Pravopisné cvičení 7.A (viz příloha) - odevzdat do 20/11

výuka online 19.11. - Přísl. určení způsobu a míry - učebnice str. 88, ústně cvičení 88/1,2

konzultace online 20.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Pravopisné cvičení - 7.A.doc

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník ZLOMKY – str. 56, 58 – 60 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu. Pracovní list (v příloze).
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

M_7_Zlomky_2.docx

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 47 – 49 kapitolu Síla a změny pohybu, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 49.

Německý jazyk
Učivo NJ 7.A, 16.-20.11., odevzdej 20.11.
1. Opiš si do školního sešitu gramatiku:
sein-jeho, ihr-její
Paul surft gern. Das ist sein Hobby.=Pauls Hobby=Das Hobby von Paul.
Paul rád surfuje. To je jeho koníček.=Paulův koníček.=Paulův koníček.
Karin fotografiert gern. Das ist ihr Hobby.=Karins Hobby.=Das Hobby von Karin.
Karin ráda fotografuje. To je její koníček.=Karinin koníček.=Karinin koníček.

2. Pracovní sešit str.43/1.

3. Přelož do školního sešitu a pošli mi, nebo vypracuj na papír a odevzdej ve škole.
a) Anna tancuje ráda, je to její koníček.
b) Moje kamarádka Petra dělá gymnastiku.
c) Můj bratr hraje na kytaru, je to jeho koníček.
d) Tomášův koníček.
e) Fotografuji rád.
f) Co děláš rád?
g) Nedělám karate.

Přírodopis
V příloze najdete prezentaci - tu si znovu projdete, naučíte se poznávat jednotlivé zástupce a naučíte se informace o nich. V prezentaci z tohoto i minulého týdne doplníte u zástupců celé jméno (rodové i druhové) - př. v prezentaci je napsané včela, vy dopíšete medonosná. Nemusíte mi nic posílat, jen se to naučte. Kdo chce, tak mi to samozřejmě může poslat ke kontrole.

HMYZ s proměnou dokonalou.pdf

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici kapitolu „Hospodářská činnost člověka“ na str. 13 – 18
- Potom si opiš zápis do sešitu, který mně přepošleš.

Zápis do sešitu
Hospodářská činnost člověka
I. sektor: zemědělství, lesní hospodářství, lov, rybolov, těžba surovin
II. sektor: průmysl - zpracovatelský a spotřební
III. sektor: služby – zdravotnictví, školství, rekreace, banky ……

Zemědělství
- Rostlinná výroba: pěstování užitkových rostlin (obilniny, okopaniny, olejniny, pochutiny technické plodiny).
- Živočišná výroba: chov hospodářských zvířat
- Rybolov: mořský a sladkovodní
- Lesní hospodářství: oblasti – tajga, tropický deštný les (vzácné druhy stromů)

Zadáno dne 9.11.2020:

Dějepis
uvod do středoveku 7.A pdf.pdf

úkoly 7. úvod do středověku pdf.pdf

Zadáno dne 7.11.2020:

Anglický jazyk
Zopakovat slovíčka str. 78/D George's apple crumble, v pracovním sešitě str.41/ cv.4, 5, 6.
Vysvětlení učiva:
A LITTLE - trochu , používáme u nepočitatel. podst. jmen /př. a little milk/.
A FEW - několik, používáme u počitatelných podst. jmen /př. a few bananas/.

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

výuka online 9.11. - Příslovečné určení a jeho druhy - učebnice str. 86, ústně prac. list
- dodělat pracovní list Předmět 2
- pracovní list Příslovečné určení 7.A (viz příloha) - odevzdat do 13/11

výuka online 12.11. - Příslovečné určení místa a času - učebnice str. 86, ústně cvičení 86/1,87/2
- popř. dodělat ústně prac. list z minulé hodiny

konzultace online 13.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Příslovečné určení - 7.A.doc

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici na straně 12. kapitolu „Kde lidé žijí“.
- Vysvětli a do sešitu napiš, co znamenají tyto výrazy:
Sídla:
Sídla dělíme:
Vesnice:
Město:
Velkoměsto:
Aglomerace:
Konurbace:
Megalopolis:
Slum (čti slam):
Výskyt slumů:

Přírodopis
- v příloze najdete prezentaci ze včerejší online hodiny. Nic mi neposílejte, pouze si prezentaci přečtěte a naučte se poznávat jednotlivé zástupce.

HMYZ.pdf

Německý jazyk
V pracovním sešitě na straně 39 si zopakuj učivo 4. lekce.
Učebnice, strany 49-50 číst a přeložit si.
Opiš slovíčka 1. sloupec na straně 51 v pracovním sešitě a uč se je.

Vypracuj projekt: Německo
Na papír A 4 nakreslíš mapu Německa
Zaznačíš do mapy: hlavní město
řeky: Elbe, Oder, Rhein, Donau
sousedící země
moře
5 velkých měst
Alpy
Pod/vedle mapy nakreslíš vlajku Německa.
Přepíšeš tyto věty a doplníš:
1. Man bezahlt mit……………………..(Platí se……………..)
2. Der Präsident heiβt………………….(Prezident se jmenuje…..)
3. In Deutschland leben ……………………………….Einwohner. (V Německu žije………………obyvatel.)
4. 3 wichtige Pesönlichkeiten………………………………………….(3 důležité osobnosti………)
Vyfotíš a pošleš mi, nebo odevzdáš ve škole.

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník ZLOMKY – základní tvar, převod na desetinné číslo str. 51 – 55 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 45 – 47 kapitolu Setrvačnost, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 47.
Žáci, kteří nepracují s Edookit, vypracují pracovní list a úkol odevzdají ve škole.
Ostatní vyplní kvíz v Edookitu.

Zadáno dne 2.11.2020:

Informatika

  1. Prohlédni si prezentaci na téma Email 01_Email_vyvoj.pdf
  2. Přečti si a vypracuj zadané otázky do sešitu/na papír a foto odevzdej do Edookitu (známka)
  3. Připoj se na online hodinu ve středu
  4. Napiš krátký e-mail paní učitelce
  1. Co je to e-mail?
  2. Fungovala by služba elektronické pošty bez internetového připojení?
  3. Jak píšeš na klávesnici zavináč? @
  4. Ze kterých tří částí se skládá e-mailová adresa?
  5. Vyhledej, co je to SPAM?

7.A II.online_tyden _E-mail.pdf

Zadáno dne 1.11.2020:

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici kapitolu „Obyvatelstvo a sídla“ (str. 9 – 10) Národ, Jazyk, Náboženství, Nejrozšířenější náboženství.
- Zápis do sešitu jste již obdrželi.
- Vypracujte pracovní list, který najdete v edookitu–příloha nebo si ho osobně vyzvednete ve škole.
- V úterý nezapomeňte na on line výuku (připravte si atlas).
- Vypracovaný pracovní list pošlete nebo odevzdáte nejpozději 9.11.

Foto Foto

Dějepis
zánik římské říše a úkoly pdf 7.pdf

Český jazyk

výuka online 2.11. - kontrola DÚ z 22.10. - 83/4 (předměty)
- VV předmětná - učebnice str. 84, ústně cvičení 84/1, 84/2, 84/3
- Test str. 85 (do sešitu na příští hodinu - společná kontrola)
- pracovní list Shoda (viz příloha) - odevzdat do 6/11

výuka online 5.11. - Test str. 85 - kontrola
- dodělat ústně cvičení na str. 84

konzultace online 6.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Shoda 7.A.doc

Německý jazyk
Zápis do sešitu:
Světové strany
der Norden- sever, im Norden- na severu
der Süden-jih, im Süden-na jihu
der Osten-východ, im Osten-na východě
der Westen-západ, im Westen-na západě

Učebnice strana 48, čtení a překlad, odpověz na otázky dole.
Pracovní sešit strana 41, cvičení 6,7,8.
Pracovní sešit strana 38, cvičení 16

Zadáno dne 30.10.2020:

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník str. 46 – 47, 50 - 51 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 42 – 45 kapitolu Tíhová síla a těžiště, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 45.
Udělat pokus ze str. 44 – Urči polohu těžiště plochého tělesa – nafotit a fotky poslat.
Žáci, kteří nepracují s Edookit, narýsují trojúhelník, narýsují těžnice a určí těžiště (učili jsme se v matematice) a úkol odevzdají ve škole.

Přírodopis
- přečtěte si oba listy, odpovězte na otázky do sešitu

1. Jak se říká larvám od sarančate?
2. Do jakých skupin jsou rozděleni blanokřídlí (např. včela)?
3. Popiš vývoj u motýla.
4. Co to je proměna dokonalá? Uveď příklad.
5. Co to je proměna nedokonalá? Uveď příklad.
6. Popiš tělo brouků.

Foto Foto

Zadáno dne 16.10.2020:

Dějepis

Caesar pdf.pdf

Nero a křesťanství pdf.pdf

Angličtina

Foto

PŘÍRODOPIS
Dočtěte si pracovní list - od třídy HMYZ ( všichni byste ho měli mít u sebe, popřípadě je vložený v Edookitu) a na druhém pracovním liště si přečtěte HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU.
Do sešitu vypracujete tyto otázky:
1. Na hrudi hmyzu jsou ............................................... nohou a ...................................... křídel.
2. Hmyz má na hlavě ..................................... tykadel a .............................. oči.
3. Co to znamená nedokonalá proměna?
4. Ústní ústrojí může být u hmyzu: ................................................................................................

Sešit s vypracovanými otázkami mi vyfotíte a pošlete do Edookitu nebo přineste příští pátek (23.10.) do školy.

Foto

Matematika
V on-line výuce budeme opakovat dělitelnost přirozených čísel (v pracovním sešitě str. 18 – 21),
samostatná práce (odevzdává se – buď vytištěné nebo ofocené vložit jako přílohu dú) – v pracovním sešitě str. 9 a str. 42.
Žáci, kteří nemají pracovní sešit pro 7. ročník, si vyzvednou vytištěné materiály ve škole.

Fyzika
V on-line výuce budeme probírat skládání sil (učebnice str. 38 – 42)
Samostatná práce: Zápis do sešitu – Nadpis kapitoly a shrnutí. Vypracovat úkoly 40/1, 2, 3.

Zadáno dne 15.10.2020:

Informatika

ICT 7.A.docx

7. A - učivo ČJ od 19. do 23. 10.
výuka online 19.10. - kontrola DÚ ze 13.10. - 80/2, 81/4
- učebnice - Test str. 82
- pracovní list viz příloha - odevzdat do 21/10

výuka online 22.10. - učebnice str. 83; cvičení 83/1, 83/2
- DÚ - učebnice 83/3, 83/4 - do sešitu (kontrola někdy příště)

Shoda 7.doc

7.A na 19.10_20201015_0001.pdf

Zadáno dne 14.10.2020:

Učivo NJ 7. A, do 16.10.
prac.seš. 40/1,2,3,
prac.seš. 42, umět slovíčka 2. sloupec po das Papier

Učivo NJ 7.A 19.-23.10.
Učebnice 47/13 čtení a překlad
Pracovní sešit 38/14
38/15 písemně do sešitu

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník str. 2 – 4, ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní list donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 38 – 40 kapitolu Skládání rovnoběžných sil, do sešitu zapsat Shrnutí ze str.   40.

Zeměpis
učivo na týden 19.10. – 23.10.
- nejprve si zopakujte ústně učivo v učebnici na str. 6
- dále si přečti kapitolu v učebnici na str. 7 a urči, ke kterým světadílům patří fotografie
- zápis do sešitu jste obdrželi, nalepte si ho do sešitu
- přečtěte si v učebnici str. 8 a naučte
- vypracujte pracovní list a odevzdejte v pátek 23.10. (na edookit nebo osobně)

Foto