Učivo v době karantény - 6.A

Zadáno dne 17.5.2021:

Český jazyk

Procvičování učiva - Slovesa - pracovní listy rozdané ve škole 14.5.
(kdo chyběl, vyzvedne si v pondělí ve škole)

Anglický jazyk

AJ 17. - 21. 5. 2021.docx

Německý jazyk

NJ1_20210511_0001.pdf

Zadáno dne 10.5.2021:

Zeměpis

Poslední zápis se týkal proudění vzduchu na Zemi. Úkolem na tento týden bude překreslit do sešitu
obrázek z učebnice na str. 41, který znázorňuje letní a zimní monzun. Obrázek nezvětšuj, namaluj ho barevně a nezapomeň jej popsat.

Zadáno dne 3.5.2021:

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 91 – 92 kapitolu Účinky elektrického proudu a str. 93 – 94 Elektrické spotřebiče. Zápis do sešitu – shrnutí str. 92 a shrnutí str. 94. Vyplnit a odevzdat pracovní list.
F_6_Co je elektrický proud_PL.docx
Video:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8397-elektrina?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika%7E2-stupen-zs
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1922-k-cemu-je-elektrina?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika%7E2-stupen-zs

Zeměpis

Přečti si v učebnici učivo od str. 40 až po str. 43. Opiš si zápis do sešitu.
Zápis
Jak vzniká vítr
Vítr: vane z oblasti vysokého tlaku do oblasti nízkého tlaku.
Pravidelné větry (pasáty):
- od 30º s. š. a 30º j. š. proudí do rovníkové oblasti chladnější vzduch
- pasáty vanou od severovýchodu na severní polokouli a od jihovýchodu na jižní polokouli
- západní proudění mírných šířek vane od 30º s. š. a 30º j. š. směrem k pólům.
Sezonní větry (monzuny):
- v létě vanou z moře na pevninu a přinášejí vláhu
- v zimě z pevniny na moře, jsou suché a studené
Podnebí Země
Podnebí (klima):
- dlouhodobý průměrný stav počasí na určitém místě
- podnebí určuje hlavně zeměpisná šířka
- oblasti se stejným podnebím vytvářejí podnebné pásy
Podnebné pásy:
- tropický pás: leží mezi obratníky Raka a Kozoroha, má nejvíce tepla, světla a sluneční energie, deštivé počasí
- mírné pásy: leží mezi obratníky a polárními kruhy, střídají se čtyři roční období
- studené (polární) pásy: rozkládají se od polárních kruhů k pólům, vyskytují se polární dny a noci
- subtropické pásy: přechodné pásy mezi tropickým a subtropickými podnebnými pásy
- subpolární pásy: přechodné pásy mezi mírnými a polárními podnebnými pásy
Voda oceánů zmírňuje teplotní rozdíly mezi rovníkovými a polárními oblastmi.

Český jazyk

3.5. Pravopis - Předložky s, z - učebnice str. 34, cvičení 34/1,2a,3,4; Jazykový rozbor - str. 30
- Pracovní list - Pravopis 6.A.doc - odevzdat do 7/5

3.5. Pravopis - i/y po obojetných souhláskách - učebnice str. 35, ústně cvičení 35/3a,4,5

6.5. Pravopis - i/y po obojetných souhláskách - ústně cvičení 36/6,7,8; Test č.3 - str.37

Německý jazyk

6.A nj 3.5.docx

Anglický jazyk

AJ 3. - 7. 5. 2021.docx

Zadáno dne 26.4.2021:

Dějepis

Ahoj všem,
příští týden budeme psát test z látky, která je v učebnici na str. 88-93 - ŘÍM
Test budeme psát buď online formou kvízu nebo ve škole - podle toho, jak bude výuka probíhat:) Pořádně se připravte!

Český jazyk

26.4. Pravopis - Souhláskové skupiny - učebnice str. 31, ústně cvičení 31/1a,3,4,5
- Pracovní listSkupiny hlásek při odvozování - 6. A.doc - odevzdat do 30/4

26.4. Pravopis - Skupiny bě/bje atd. - učebnice str. 32, ústně cvičení 32/1,2,3,4

29.4. Pravopis - Předpony s-, z-, vz- - učebnice str. 33, ústně cvičení 33/1,2,3,4;
Jazykový rozbor - str. 30

Německý jazyk

Zopakuj si v pracovním sešitě na straně 30 učivo 3.lekce. Co ti není jasné, si znovu projdeme ve čtvrtek na online hodině, tak si připrav otázky.

Anglický jazyk

AJ 26. - 30. 4. 2021.docx

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 88 – 90 kapitolu Zdroje elektrického napětí. Zápis do sešitu – shrnutí str. 90, Úkoly 90/1, 2 - odevzdat

Zadáno dne 19.4.2021:

Matematika

Tento týden budeme dělat str. 163,166 a 167. Vypracované mi je pak pošlete,prosím, do konce týdne.

Dějepis

ŘÍMSKÁ REPUBLIKA (18.4. - 23. 4.)
1. Udělej si zápis do sešitu ze str. 92 - 93.
2. Jaké jsou znaky republiky?
3. Co je to FORUM ROMANUM?
4. Jak vypadaly v Římě zákony?

Český jazyk

19.4. Střídání hlásek při odvozování - učebnice str. 27-28, ústně cvičení 27/1,2,3b,4,5a,6
- Pracovní list - Pravopisné cvičení 6.A.doc - odevzdat do 23/4

19.4. Střídání hlásek při odvozování - ústně cvičení 28/7,8; Jazykový rozbor - str. 28

22.4. Rozbor stavby slova - učebnice str. 29, ústně cvičení 29/1a,2a,3,4b,5
Slova příbuzná - učebnice str. 30, ústně cvičení 30/2,3a,b,4b; Jazykový rozbor - str. 30

Německý jazyk

6.A nj 19.4.docx

Anglický jazyk

AJ 19. - 23. 4.2021.docx

Zeměpis

Učivo najdeš v učebnici na str. 34 a 35. Všechno si dobře prostuduj.
Zápis
Vrstvy atmosféry:
Troposféra – nejblíže povrchu Země, výška do 20 km, odehrává se v ní počasí
Stratosféra – horní hranice je do 50 km, nízká teplota, není v ní život. Součástí je ozonosféra, sahá do výšky 25 – 30 km, chrání před UV – zářením. Ozonové díry jsou místa s menším množstvím ozonu (propouští větší množství ozonu na Zemi)
Mezosféra - sahá do výšky 85 km, teplota klesá až na -100°C, tvoří ochranný štít (shoří zde většina meteoroidů – říkáme, že „padá hvězda“)
Termosféra – Sahá do výšky 690 km, teplota zde stoupá až na 1 400°C, vyskytuje se zde polární záře
Exosféra – poslední vrstva atmosféry, horní hranice je 10 000 km, nachází se zde volné atomy vodíku a hélia na které působí malá gravitační síla, částice mohou uniknout do volného prostoru.

Vrstva atmosféry působí na povrch Země tlakovou silou = atmosferický tlak. Necítíme jej, protože tlak uvnitř našeho těla je stejný.

Foto

Zadáno dne 12.4.2021:

Dějepis

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 16. DUBNA
DOBA KRÁLOVSKÁ - ŘÍM

ÚKOLY
1. Kdo byli PATRICIJOVÉ?
2. Kdo bylI PLEBEJOVÉ?
3. DOPLŇ TEXT:

Řím ve skutečnosti vznikl...............Podle pověsti jej založili .............................. Od poloviny 8. stol. př. Kristem do 6. stol. př. Kristem vládli v Římě........................ Poslední tři byli původem.................... Vyhnáním posledního krále končí v Římě doba........................a začíná období..........................Obyvatelé Říma se dělí na urozené...............................a neurozené............................ Lidé, kteří nevlastnili žádnou půdu, se nazývali…………………………..

Český jazyk

12.4. Slovní přízvuk - učebnice str. 21, ústně cvičení 21/2,3,4b
- Pracovní list - Shoda přísudku s podmětem - 6.A.doc - odevzdat do 16/4

12.4. Zvuková stránka věty - učebnice str. 22-23, ústně cvičení 22/1, 23/4,5; Test č. 2 - str. 24

15.4. Tvoření slov - učebnice str. 25, ústně cvičení 25/2
Slovotvorný rozbor - učebnice str. 26, ústně cvičení 26/1a,b;2,3,4

Anglický jazyk

AJ 12.- 16.4.2021.docx

Německý jazyk

Vypracuj písemně do školního sešitu cvičení z učebnice 37/7. Nebo na papír a odevzdej ve škole. Utvoř 10 vět.

Cvičení z učenice 37/8 si natrénuj ústně.

Zeměpis

Nejprve si odpověz na otázky v „Souhrnném opakování“ na str.31 a 32, dále vylušti doplňovačku na str. 30, tajenku si zapiš do sešitu a společně se zápisem pošli.
Zápis:

Atmosféra
Atmosféra chrání Zemi
Atmosféra:
- vzdušný obal Země
- tvoří ji směs plynů - vzduch
- chrání před škodlivým kosmickým zářením
- zajišťuje průměrnou teplotu na Zemi (15ºC)
- zabraňuje kolísání teplot mezi dne a nocí
Složení vzduchu
- kyslík (21%) - nezbytný k dýcháni
- dusík(78%)
- ostatní plyny (1%):
vzácné plyny – malé množství
oxid uhličitý – důležitý při fotosyntéze
vodní páry - voda v plynném skupenství,jejím nahromaděním vzniká oblačnost, následně atmosférické srážky
ozon – pohlcuje nebezpečné ultrafialové záření

Zadáno dne 5.4.2021:

Zeměpis

Nakresli do sešitu zjednodušený obrázek oceánského dna. Jako předlohu použij obrázek v učebnici na str. 29. Nezapomeň ho popsat. Neděl obrázek příliš veliký.

Český jazyk

8.4. Spisovná výslovnost - učebnice str. 19+20, ústně cvičení 19/8,9; 20/11; Rozbor str. 20
- Pracovní list - Jazykový rozbor - 6.A.doc - odevzdat do 9/4

Anglický jazyk

AJ 6.-9.4.2021.docx

Dějepis

DĚJEPIS - ŘÍM ÚVOD,
TERMÍN ODEVZDÁNÍ 9.4. 2021

Vypracuj úkoly a odpvědi mi pošli. Pracujeme s učebnicí na str. 88, 89.

1. Jaké je hlavní město Itálie v současnosti?
2. Najdi si a napiš pověst o založení Říma.
3. Jak opravdu vznikl Řím?
4. Na str. 88 je dole graficky znázoněn přehled historie Říma. Překlesli si to do sešitu a barevně rozlišuj daná období.

Zadáno dne 29.3.2021:

Český jazyk

29.3. Hláskosloví - ústně cvičení 17/5a,b;12; Jazykový rozbor str. 17
- Pracovní list - Shoda přísudku s podmětem - 6.A.docx - odevzdat do 6/4

29.3. Spisovná výslovnost - učebnice str. 18, ústně cvičení 18/1a,b,c;2,4a,5, 19/6

Anglický jazyk

AJ 29.-31.3.2021.docx

Německý jazyk

Opiš do slovníčku zbytek slovíček ze strany 33 v pracovní sešitě a uč se je.
Pracovním sešitě vypracuj 27/6 a, b. 28/8,9,10,11

Fyzika

V učebnici str. 79 - 81 kapitola Magnetické pole, do sešitu napsat zápis – shrnutí str. 81.
Vyplnit a odevzdat pracovní list - F_6_Magnety_PL.docx
Videa:
https://www.youtube.com/watch?v=lhajAbWNFPM
https://www.youtube.com/watch?v=0eBsa6UVnXE

Zeměpis

Procvič si kapitolu „Tvary zemského povrchu“, kterou najdeš v učebnici na str. 25 – 28.
Vypracuj toto cvičení:

1. Doplň tabulku podle vzoru.
Foto

Dějepis

Dobrý den, všem!
Vzhledem k tomu, že tento týden začínají Velikonoce, rozhodla jsem se Vám nedávat žádnou práci z dějepisu. Kdo má všechno zatím splněno, může si dopřát zasloužené volno. Odpočiňte si a naberte sílu na další týden.... Třeba se už brzo sejdeme normálně ve škole.
Prosím všechny ale o to, aby si zkontrolovali, co jim chybí a co mi neodevzdali! Jedná se o ty úkoly, za které máte v edookitu 5ku. To mi naposílejte, abych mohla známku změnit..:)
Díky, užijte si svátky a buduse na Vás zase těšit:)

Zadáno dne 22.3.2021:

Matematika

Dobrý den, tento týden si uděláme v pracovním sešitě str.137/ cv. 14, 140 a 141.

Dějepis

Odpověz do sešitu na otázky a pošli mi fotku (nebo odevzdej ve škole:) )
1. Napiš, při jakých příležitostech máš možnost zdokonalovat své vyjadřování. Považuješ to za důležité a proč?
2. Jaké typy divadelních her se ve starověkém Řecku psaly?
3. Kdo směl v divadle hrát?
4. Co to jsou olympijské hry? Jak často se pořádaly? Jak často se pořádají v současnosit?
5. V čem se na olympiádě soutěžilo?

Český jazyk

22.3. Shoda přísudku s podmětem - ústně cvičení 100/9,10,11; Procvičování PS 6 66/1,2
- Pracovní list - Shoda přísudku s podmětem.doc - odevzdat do 26/3

22.3. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - učebnice str. 101, ústně cvičení 101/2,4;
Jazykový rozbor str. 98, Test č.11 - str. 102

25.3. Rozvíjející větné členy - Přívlastek - učebnice str. 103, ústně cvičení 103/3,4,5

Německý jazyk

6.A nj 22.3.docx

Anglický jazyk

Aj 22.-26.3.2021.docx

Fyzika

V učebnici str. 76 - 79 kapitola Působení magnetů, do sešitu napsat zápis.

F_6_Působení magnetů_zápis.docx

Zeměpis

Přečti si v učebnicí strany 25 až 28. Prohlédni si pečlivě obrázky, opiš si zápis do sešitu a vyhledej nížiny podle zeměpisných souřadnic (použij atlas, pokud je ve škole, vyzvedni si ho)!!!
Zápis do sešitu:
TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU
Členění zemského povrchu:
Vertikální (výšková) členitost: podle výškových rozdílů v krajině
1. podle nadmořské výšky:- nížiny (nadmořská výška 0 až 200 m n. m.)
- vysočiny (nadmořská výška nad 200 m n.m.)
2. podle rozdílů nadmořských výšek (relativní výšková členitost):
roviny – výškový rozdíl do 30m
pahorkatiny – výškový rozdíl do 150m
vrchoviny – výškový rozdíl do 300m
hornatiny – výškový rozdíl do 600m
velehornatiny – výškový rozdíl nad 600m
Horizontální (povrchová) členitost: podle členitosti pobřeží (ostrovy, poloostrovy, zálivy atd.) Čím více ostrovů, poloostrovů atd., tím je větší členitost.

Nížiny:

 1. 5° j. š.
  60° z.d.
 2. 35° s. š.
  116° v.d.
 3. 25° s. š.
  82° v.d.

Zadáno dne 15.3.2021:

Matematika

Dobrý den, v pracovním sešitě si tento týden uděláme strany 134 a 135.

Český jazyk

15.3. Podmět několikanásobný - učebnice str. 98, ústně cvičení 98/1,2,3a,b
- Pracovní list - Podmět a přísudek - 6.A.doc - odevzdat do 19/3

15.3. Shoda přísudku s podmětem - učebnice str. 99, ústně cvičení 99/1a,2,3,5; 100/6a

18.3. Shoda přísudku s podmětem - učebnice str. 100 (POZOR), ústně cvičení 100/7a,b,8,9,10,11; Jazykový rozbor str. 98

Anglický jazyk

AJ 15.-19.3.2021.docx

Fyzika 6.A

V učebnici str. 74 - 75 kapitola Magnety, do sešitu napsat zápis – shrnutí str. 75.
Podívej se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=KXN0dXVPsBc
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5460-pokusy-s-magnety?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6185-kviz-magnetismus?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika

Německý jazyk

6.A nj 15.3.docx

Zeměpis

Dotváření zemského povrchu
Vnější přírodní činitelé: rozrušují, dotvářejí a zarovnávají zemský povrch
Zvětrávání: rozpad původní horniny vlivem vnějších přírodních činitelů, vznik ají zvětraliny
Působení vody:
- dešťová voda – kyselé deště pronikají do hornin a ty se drolí, rozpadají
- tekoucí voda – 1. koryto: žlab, kterým protéká voda řeky (potoka), tvorby říčního údolí
2. tok řeky: horní tok- prudká voda, přenáší kameny
střední tok – voda není tak prudká, přenáší drobný materiál
dolní tok – voda teče pomalu, ukládá materiál (naplaveniny) vytváří zákruty(meandry)
3. delta: náplavová rovina při ústí delty, má tvar trojúhelníku
4. kaňony: řekou vytvořená hluboká a dlouhá údolí ve tvaru „V“
5. půdní sesuvy: vodou nasáklá půdní masa, která se dá do pohybu
- zmrzlá voda – 1. voda v puklinách skal po zmrznutí zvětšuje objem, dojde k narušení horniny
2. horský ledovec vlivem vody roste, sjíždí dolů údolím, přenáší balvany a kusy skal, modeluje údolí do tvaru „U“
Působení větru:
- vítr unáší materiál, obrušuje skály, kameny, ukládá materiál (písek), vznikají přesypy, duny
- půdní eroze – nežádoucí vysušování povrchu větrem
- větrolamy – zabraňují vysoušení a odnosu půdy
Působení teploty:
- teplem se horniny roztahují, chladem smršťují – dochází k pukání skal
- skála se podél pukliny drolí
Působení rostlin:
- kořeny pronikají do puklin a svým růstem je rozrušují
- kořeny půdu zpevňují (svahy), zabraňují erozi a brání odnosu
Působení člověka:
- člověk svou činností přetváří zemský povrch

Zadáno dne 8.3.2021:

Matematika

Dobrý den, tento týden si uděláme v PS str.127, 128 a 133.

Český jazyk

8.3. Přísudek - ústně cvičení 95/12a,13b, Jazykový rozbor str. 95
- Pracovní list - Přísudek - 6.A.doc - odevzdat do 12/3

8.3. Podmět - učebnice str. 96, ústně cvičení 96/1,2,3

11.3. Podmět - ústně cvičení 97/4,5,6,7,8,9b

Dějepis

test Řecko word.docx

Zeměpis

Do obrázku doplň popisky:
magma, láva, magmatický krb, sopouch, vedlejší sopouch, sopečný kužel, sopečný kráter, popel a kouř,

Foto

Utváření zemského povrchu
- Přečti si v učebnici na str. 17 až 20 kapitolu „Utváření zemského povrchu“.
- Opiš si zápis do sešitu a vyfocený přepošli.
Zápis:

Utváření Zemského povrchu
Vnitřní přírodní činitelé : vrásnění
kerná činnost
sopečná činnost
zemětřesení
Vnější přírodní činitelé: voda
vítr
teplota
rostliny
člověk
Vrásnění:
- v místech dotyku dvou litosférických desek vzniká tlak a napětí, které prohýbají jejich vrstvy do vln, vznikají vrásy
- vrásnění je děj, při kterém vznikají vrásy
- vzniklé pohoří nazýváme vrásové pohoří
- složení vrásy: sedlo (část vyklenutá nahoru) tvoří horský hřbet
koryto (část prohnutá dolů) tvoří údolí

Foto

Kerná činnost:
- zvýší-li se tlak hornin a nemohou se již ohýbat, lámou se a vznikají zlomy
- zemská kůra je rozlámána na velké kry, ty se podél zlomu vysunují nebo klesají a vzniká kerné pohoří
Sopečná činnost: viz. Kapitola Litosféra v pohybu
Zemětřesení: viz. Kapitola Litosféra v pohybu

Anglický jazyk

AJ 8.-12.3.2021.docx

Německý jazyk

6.A nj 8.3.docx

Fyzika

V učebnici str. 70 - 72 kapitola Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu, do sešitu napsat Základní pravidla ochrany před bleskem str. 72
Podívej se na video:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5482-blesky?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2281-vynalezce-bleskosvodu?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8382-zpravicky-prokop-divis?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5757-kulovy-blesk?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2278-ochrana-lidi-pred-bleskem?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika

Zadáno dne 1.3.2021:

Matematika

Dobrý den, tento týden budeme dělat str.121,122 a 125. Abych mohla zapsat hodnocení do Edookitu, pošlete mi, prosím, ofocené str.109,110,115, 116, 120 ( kdo jste ještě neposlali). Děkuji, M. Hopjanová

Dějepis

Přečti si, jak vypadal život ve starověkém Řecku
Udělej si zápis str. 78-85
Vyber si jedno téma, které Tě zaujalo nejvíce a napiš mi proč:)

Český jazyk

1.3. Slovesné tvary - ústně cvičení 91/5, Jazykový rozbor str. 91, Test č. 10 - str. 92
- Pracovní list - Jazykový rozbor - 6.A.doc - odevzdat do 5/3

1.3. Přísudek, přísudek slovesný - učebnice str. 93, ústně cvičení 93/2,3,4a,5b

4.3. Přísudek jmenný a jmenný se sponou - učebnice str. 94, ústně cvičení 94/6,7a,8,9

Zeměpis

Přečti si v učebnici kapitolu „Projevy pohybů litosférických desek“ na str. 12 a 13 a opiš si zápis do sešitu.
Zápis
Projevy litosférických desek = zemětřesení a sopečná činnost
1. Zemětřesení:
- otřesy zemského povrchu (souvisí s pohyby litosférických desek)
- ohnisko zemětřesení = hypocentrum (bod vzniku zemětřesení), od něj se šíří zemětřesné vlny všemi směry
- epicentrum = bod ležící na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení
- seismograf = přístroj, který zaznamenává otřesy zemského povrchu
- Richterova stupnice = měří sílu otřesů (má 12 stupňů)
2. Sopečná činnost:
- projevuje se v místech střetu litosférických desek
- dochází k tavení hornin, výlevu magmatu na zemský povrch
- magma = roztavená zemská hmota, rozlévá se z kráteru na zemský povrch
- láva = magma na zemském povrchu
- projevy sopečné činnosti: žhavá láva, kameny, sopečný popílek, sopečné bomby, plyny, gejzíry vody, dunění
- sopečnou činností vznikla celá pohoří
- dělení sopek: činné, spící, vyhaslé

Zadáno dne 15.2.2021:

Matematika

V PS str. 117 a 120. Vše budeme dělat tento týden také společně online.

Český jazyk

15.2. Slovesné tvary - učebnice str. 88, ústně cvičení 88/1,2a,3a,b
- Pracovní list - Slovesa - 6.A.doc - odevzdat do 19/2

15.2. Podmiňovací způsob - učebnice str. 90, ústně cvičení 91/1,2,3,4,5

18.2. Test č. 10 - str. 92, Jazykový rozbor str.91

Německý jazyk

6.A nj 15.2.docx

Zeměpis

- Pečlivě si přečti pouze stranu 11 v učebnici
- Prohlédni si obrázky a porovnej s mapou světa v atlase
- Opiš si zápis do sešitu
Zápis

2. Litosféra v pohybu
- Pangea (prakontinent) se rozdělil: a) Laurásie (Severní Amerika, Asie)
b) Gondwana (Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Austrálie)
- Kontinent: pevnina vyčnívající nad hladinu světového oceánu (Afrika, Amerika, Antarktida, Austrálie, Eurasie)
- Světadíl: vznikl odlišným historickým, kulturním a společenským vývojem různých částí pevnin (Afrika, Antarktida, Asie, Austrálie a Oceánie, Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika)

Zadáno dne 8.2.2021:

Dějepis

ÚKOLY
1. Udělej si zápis z učebnice str. 71-74
2. Co je to marathonský běh? Podle čeho se tento závod koná?
3. Jak skonšila bitva u Thermopyl? Pokud můžeš, pusť si film 300 bitva u Thermopyl a napiš mi, jak se Ti líbil.
4. Kdo to byl Perikles?
5. Jak dopadla válka mezi Spartou a Athénami?

Český jazyk

8.2. Slovesa - opakování - učebnice str. 86, ústně cvičení 86/2,3; 87/4
- Pracovní list - Skloňování číslovek - 6.A.doc - odevzdat do 12/2

8.2. Slovesa - opakování - ústně cvičení 87/5,6,7,8

11.2. Slovesa - opakování - ústně cvičení 87/9 b + Jazykový rozbor

Fyzika

V učebnici str. 62 – 63 kapitola Elektroskop, elektrometr a zdroje elektrického náboje, do sešitu napsat shrnutí str. 63.
Podívej se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS0_8
https://www.youtube.com/watch?v=GJ4cOU3esyY
https://www.youtube.com/watch?v=SGUNiAg4ykk
Vyplň kvíz v Edookitu.

Německý jazyk

6.A nj 8.2.docx

Zeměpis

- Přečti si v učebnici na str. 9 a 10 kapitolu „Vlastnosti vrstev zemského tělesa“
- Opiš si zápis do sešitu

Zápis
LITOSFÉRA
1. Zemské těleso
Litosféra: nejsvrchnější část pevného tělesa Země
Vznik a vývoj Země: Začátek formování Země – 4,6 miliardy let. Utvářelo se těleso podobné kouli, zvětšovalo svůj objemu, těžké částice se dostali do středu, lehčí kovy a horniny k povrchu. Ochlazením vznikl pevný obal, unikající plyny vytvořily oblaka. Z nich spadly prudké deště, a tak vznikly oceány. Po vyvinutí sinic se začal uvolňovat kyslík. Formovaly se kontinenty a oceány.
Složení Země:
- zemská kůra: pevninská - tvořená vyvřelými horninami (žulou, čedičem) a usazenými horninami (pískovcem, vápencem), má mocnost 30 km
oceánská – je tenčí, tvořena převážně čedičem a usazenými horninami, má kouli, mocnost 6 km
- zemský plášť: (sahá do hloubky 2 900 km) svrchní plášť – spolu se zemskou kůrou tvoří litosférické desky, které se pohybují
spodní plášť – je v polotekutém, plastickém tvaru
- zemské jádro: vnější jádro (tekuté, plastické)
vnitřní jádro: (pevné, husté, těžké, teplota 3 000°C, železo, nikl)
Litosférické desky:
- litosféra je rozlámaná na litosférické desky
- litosférické desky se velmi pomalu pohybují po svrchním plášti, narážejí do sebe, oddalují se, podsouvají se, nadzdvihují, pohybují se vedle sebe
- v místech dotyku desek dochází k zemětřesení a sopečné činnosti

Zadáno dne 1.2.2021:

Zeměpis

- V učebnici na str. 8 najdeš kapitolu č. I. Litosféra
- Přečti si pečlivě „Vznik a vývoj Země“ a „Stavba zemského tělesa“.
- Do sešitu si překresli pečlivě „Schéma průřezu Země“ na str. 9

Dějepis

Úkoly
1. Udělat si zápis do sešitu str. 68-70 (Athény a Sparta)
2. Jakým způsobem probíhala výchova chlapců ve Spartě?
3. Zkus napsat 3 výhody života v Athénách a 3 výhody života ve Spartě. Kde by se Ti líbilo žít více?

Český jazyk

1.2. Skloňování číslovek základních - učebnice str. 83, ústně cvičení 83/1; 84/2,3,4,5b
- Pracovní list - Číslovky - 6.A.doc - odevzdat do 5/2

1.2. Skloňování číslovek základních - ústně procvičení (viz můj PL), Jazykový rozbor str. 84

4.2. Test č. 9 (str. 85)

Německý jazyk

6.A 31.1.docx

Zadáno dne 25.1.2021:

Český jazyk

25.1. Druhy číslovek - učebnice str. 80, ústně cvičení 80/1,2,3; 81/4
- Pracovní list - Skloňování zájmen - 6.A.doc - odevzdat do 28/1

25.1. Druhy číslovek - učebnice str. 81, ústně cvičení 81/5,6,7

28.1. Druhy číslovek - učebnice str. 82, ústně cvičení 81/8; 82/9,10,11a,b,12,13,14;
Jazykový rozbor str. 78

Fyzika

V učebnici str. 56 – 57 kapitola Elektrování těles, do sešitu napsat zápis – shrnutí str. 57.
Pokus: Otázky a úkoly 57/1 – nafotit a poslat nebo zapsat a odevzdat!

Německý jazyk

6 nj 24.1.docx

Zeměpis

Opiš si zápis do sešitu, na online hodině si učivo probereme
Zápis:
- krajina = část zemského povrchu kolem nás
- krajinná sféra (lesy, louky, silnice, přehrady …) tvoří obal planety Země, sahá přibližně 30 km nad povrch a několik desítek km pod povrch Země
- Na krajinnou sféru Země působí:
1. Vnější vlivy (z vesmíru): sluneční záření, přitažlivost Měsíce a Slunce
2. Vnitřní vlivy ( z nitra Země): teplo zemského nitra, přitažlivá síla Země
- Členění krajinné sféry Země:
1. Přírodní složka krajiny – fyzickogeografická sféra = živá + neživá příroda
2. Člověkem vytvoření složka krajiny – socioekonomická sféra = lidská společnost + její výtvory
- Krajinná sféra:
1. Přírodní složka krajiny (fyzickogeografická sféra)
- litosféra (kamenný obal Země)
- atmosféra (vzdušný obal Země)
- hydrosféra (vodní obal Země)
- pedosféra (půdní obal Země)
- biosféra (živý obal Země)
2. Člověkem vytvořená složka krajiny (socioekonomická sféra)
- obyvatelstvo
- sídla
- výrobní sféra
- dopravní sféra
- nevýrobní sféra

Dějepis

Udělat si zápis - učebnice str. 64-67
Najdi si 5 řeckých bohů
Vyber si 1 řeckého boha a něco si o něm napiš.
Najdi si, kdo to byl Achiles a co je to Achilova pata?
Zkus se podívat na film Trója.

Zadáno dne 18.1.2021:

Fyzika

V on-line výuce: F_6_Výpočty hustota a síla.docx
Žáci, kteří se neúčastní on-line výuky vypracují pracovní list.

Dějepis

1. Přečtěte si v učebnici str. 61-64 a udelejte si zápis
2. Kdo to je Minotaurus?
3. Najdi si pověst o Minotaurovi. Nakresli ho nebo si vytiskni obrázek.

Český jazyk

18.1. Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj - učebnice str. 76, ústně cvičení 76/1,2 a, 77/3,4,5
- Pracovní list - Pravopisné cvičení - 6. A.doc - odevzdat do 22/1

18.1. Skloňování zájmena její - učebnice str. 77, ústně cvičení 77/6,7

21.1. Procvičování zájmen - ústně cvičení 75/4,5,7; Jazykový rozbor str.78; Test str. 79

Německý jazyk

1. Pokud nemáš napsané ve školním sešitě z on-line hodiny, tak si opiš:
Wie alt bist du? Kolik máš roků?
Ich bin… Jahre alt. Mám ….roků.
Wie alt ist Daniela? Kolik roků má Daniela?
Daniela (sie ) ist fünf Jahre alt. Daniela má 5 roků.
Wie alt ist Martin?
Martin ist vierzig Jahre alt.

2. Učit se slovíčka 2. lekce, 1. sloupec. V pracovním sešitě 25/1. sloupec.

3. Učebnice 28/7-do školního sešitu

4. 28/9-piš jen odpovědi, do školního sešitu.

Kdo odevzdává práce ve škole, napíše cvičení 28/7,9 na papír a odevzdá.

Zeměpis

Vypracuj písemně do sešity odpovědi na otázky „Závěrečného opakování“ str. 62 a 63 (napíšeš pouze číslo otázky a vybrané písmeno – př. 1 a). Odpovědi piš přehledně pod sebe do sloupců po deseti.

Zadáno dne 10.1.2021:

Dějepis

1. V učebnici na str. 58-59 si přečtěte o starověké Číně a následně si z této nové látky udělejte zápis do sešitu.
2. na straně 60 udělejte úkoly 1 (mozaika poznatků) a 3 (kdo to ví, odpoví)

Český jazyk

11.1. Skloňování zájmen ten, náš, váš - učebnice str. 72, ústně cvičení 72/1, 2a,b; 73/9b
- Pracovní list - Zájmena - 6.A.doc - odevzdat do 15/1

11.1. Skloňování zájmen ten, náš, váš - ústně cvičení 73/3a,6,7,8

14.1. Skloňování zájmen on, ona, ono - učebnice str. 74, ústně cvičení 74/1,2; 75/3

Německý jazyk
6. A 10.1.docx

Zeměpis

Digitální mapy pro každého (učebnice str. 54)
- celou stranu si přečti
- písmenem i je označena práce na internetu
- oba úkoly, takto označené, vypracuj do sešitu (napíšeš si odpovědi na otázky)
- úkol není těžký, kdo rád pátrá a vyhledává, bude se bavit

Matematika

Příští týden budeme dělat str.80 a 81 z prvního dílu a str.86 z druhého dílu pracovního sešitu.

Fyzika

Přečíst si v učebnici str. 52 – 54 kapitolu Síla a její měření.
Do sešitu si napiš nadpis kapitoly a opiš Shrnutí ze str. 54.

Zadáno dne 3.1.2021:

Matematika
PS str.76,77,79

Německý jazyk
6.A 2.1.docx

Dějepis
starověká Indie 6.pdf

Český jazyk

4.1. Skloňování zájmen bezrodých - učebnice str. 70, ústně cvičení 70/1;2 a,b
- Pracovní list - Druhy zájmen 6.A.doc - odevzdat do 8/1

4.1. Skloňování zájmen bezrodých - ústně cvičení 71/3,4,5,7

7.1. Procvičování zájmen - ústně cvičení 71/8 b; Jazykový rozbor str. 71

Zeměpis

Nejprve si procvičíte učivo z poslední hodiny zeměpisu. Ve škole jsme pracovali s atlasem a hledali ve jmenném rejstříku různé zeměpisné pojmy. Já vám nyní vypíšu několik pojmů. Vy je vyhledáte v rejstříku a potom opíšete veškeré údaje, které jsou za daným pojmem, dále si ho vyhledáte na mapě a napíšete, co to je.

Zeměpisný pojem Strana v atlase a souřadnice Co to je (stát, řeka, ostrov….)
Burundi
Galapágy
Nadym
Popocatépetl
Zambezi

V učebnici na straně 56 a 57 si přečti kapitolu, “Jak se mapy tvoří“. Každý atlas nebo mapa má legendu (vysvětlivky). Abychom uměli v mapě číst, musíme některé mapové značky znát nebo alespoň vědět, kde je najdu. Vašim úkol bude několik značek namalovat do tabulky.

Značka Obrázek
Nejzazší hranice zamrzání moří
Přístav
Státní hranice
Tepelná elektrárna
Železná ruda

Pokud nebudete něčemu rozumět, připravte si otázky na online hodinu.

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 49 – 51 kapitolu Hustota a její měření.
Do sešitu si napiš nadpis kapitoly a opiš Shrnutí ze str. 51.

Zadáno dne 14.12.2020:

Český jazyk

14.12. - Druhy zájmen - učebnice str. 69, ústně cvičení 69/1,2
- Pracovní list 6.A (zadáno ve škole) - odevzdat 18/12 ve škole nebo na Edookit

17.12. - Druhy zájmen - ústně cvičení 69/3,4

18.12. - Skloňování zájmen bezrodých - učebnice str. 70, ústně cvičení 70/1,2a,b

Německý jazyk
pracovní sešit strana 18, celá

Zeměpis
- Ústně si zopakovat v učebnici celou stranu 48
- Přečíst si v učebnici kapitolu „Mapování zemského povrchu“, str. 49 – 52
- Opsat si zápis do sešitu
- Zápis:
Mapování zemského povrchu
Mapa: zmenšený a zjednodušený obraz zemského povrchu. Znázorňuje v rovině zakřivený povrch (čím větší území znázorňujeme, tím větší zkreslení vzniká).
Měřítko mapy: poměr zmenšení vzdáleností v mapě oproti skutečnosti (číselné, grafické)
Druhy map podle měřítka:
- mapy velkého měřítka a plány (do 1:200 000)), sever je při horním okraji a jih při dolním okraji mapy, plány nemají zkreslení
- mapy středního měřítka (od 1:200 000 do 1:1 000 000), zobrazují větší území, sever je při horním a jih při dolním okraji mapy, dochází k malému zkreslení (mapy turistické a topografické)
- mapy malého měřítka (nad 1:1 000 000) směr k severu a jihu určují poledníky, mají velké zkreslení, zobrazují zemský povrch velmi zjednodušeně (mapy světadílů a států)

Zadáno dne 29.11.2020:

Matematika
Dobrý den, udělejte si prosím v pracovním sešitě další dvě stránky, str.57 a 58. Nic mi neposílejte, podívám se na to za týden ve škole . Mějte se pěkně, M. H.

Český jazyk
6. A - učivo ČJ od 30. 11. do 4. 12.

výuka online 30.11. - Stupňování příd. jmen - učebnice str. 65, ústně cvičení 65/1,2,3; 66/4
- pracovní list Přídavná jména 6.A (viz příloha) - odevzdat do 4/12

výuka online 3.12. - Stupňování přídavných jmen - učebnice str. 66, ústně cvičení 66/6,7,8,9; do sešitu odpovědi Test č. 7 - str. 68 (kontrola 26.11.)

výuka online 4.12. - Stupňování příd. jmen - kontrola testu, ústně cvičení 67/10 + rozbor

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 6.A.doc

Německý jazyk
Nj 6.A, 30.11.-4.12. (odevzdej do pátku 4.12.)
Pracovní sešit strana 16, cvičení 5,6,7.
Pracovní sešit strana 25, opiš 1. sloupec slovíček do slovníčku.

prac. list 6. A 29.11.docx

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 39 – 40 kapitolu Měření rychlosti.
Do sešitu si napiš zápis z pracovního listu.

F_6_Měření rychlosti a příklady.docx

Zeměpis
- Nejprve si pečlivě přečti v učebnici kapitolu „Čas na Zemi“ na str. 41 až 43
- Do sešitu si opiš tento zápis:

Čas na Zemi
Jednotky času: 1 sekunda, 1 minuta, 1 hodina, 1 den, 1 měsíc, 1 rok.
Sluneční den: 24 hodin, je doba, za kterou se otočí Země kolem své osy.
Měsíc: odvozen od doby, za kterou se vystřídají čtyři měsíční fáze, tj. 29,5 dne.
Rok: odvozen od doby oběhu Země kolem Slunce, tj. 365 dní 5 hod. 48 min. 46 s.
Přestupný rok: každé 4 roky má únor 29 dní.
Kalendář: stanovuje pravidla pro počítání dnů v roce (kalendář gregoriánský).
-Vypiš si do sešitu všechny měsíce a ke každému doplň, kolik mají dní.

Zadáno dne 22.11.2020:

Dějepis
EGYPT - NOVÁ ŘÍŠE

Nová říše 6 pdf.pdf

Český jazyk
6. A - učivo ČJ od 23. do 27. 11.

výuka online 23.11. - Přídavná jména přivlastňovací - učebnice str. 62-63, ústně cvičení 63/1,2
- pracovní list Pravopisné cvičení 6.A (viz příloha) - odevzdat do 27/11

výuka online 23.11. - Příd. jména přivlastňovací - učebnice str. 63, ústně cvičení 63/3,4; 64/5

výuka online 26.11. - Přídavná jména přivlastňovací - učebnice str. 64, ústně cvičení 64/6,8,9

Pravopisné cvičení 6.A 20.11.doc

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 37 – 38 kapitolu Souvislost rychlosti, dráhy a času.
Do sešitu si napiš zápis z pracovního listu.

F_6_Rychlost_zápis.docx

Německý jazyk
Nj 6.A, 23.-27.11. (odevzdej do pátku 27.11.)
Opiš z pracovního sešitu na straně 14, bod 5: W-otázky. Do školního sešitu.
Vypracuj cvičení 1) a pošli ke kontrole.
1) Vyber správné slovo z nabídky a doplň do věty: Wann, wo, wie, was, woher, wer, welcher.

a)……………………………………….Tag ist morgen?
b)……………………………………….heiβt er?
c)……………………………………… kommen Sie, Herr Wagner?
d)………………………………………wohnt er?
e)………………………………………..heiβt du?
f)………………………………………….magst du?
g)…………………………………………ist das?

Zeměpis
- Prostuduj si obrázek v učebnici na str. 38 (ukaž si na něm světové strany a dráhy Slunce v jednotlivých ročních obdobích)
- Obrázek si překresli do sešitu (krajinu můžeš změnit a zjednodušit, zaměř se na dráhu Slunce a nezapomeň ji popsat, doplň světové strany)
- Snaž se, aby byl obrázek přehledný a pečlivě namalovaný.

Přírodopis
- znovu si projdete učebnici na str. 35-37
- v příloze najdete zápis a úkol

TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ - 6.A.docx

Zadáno dne 16.11.2020:

Matematika
Dobrý den, do konce tohoto týdne si prosím udělejte v PS strany 50,51,52. Probereme si to také ve čtvrtek na on line výuce. Mějte se pěkně, M. Hopjanová

Dějepis
staroveky egypt pdf..pdf

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk
6. A - učivo ČJ od 16. do 20. 11.

výuka online 16.11. - Jmenné tvary přídavných jmen - učebnice str. 60, ústně cvičení 60/1,2,3
- pracovní list Jmenné tvary příd. jm. 6.A (viz příloha) - odevzdat do 20/11

výuka online 16.11. - Jmenné tvary přídavných jmen, ústně cvičení 60/4,5,6

výuka online 19.11. - Přídavná jména měkká - učebnice str. 61, ústně cvičení 61/2,3,4,5

Jmenné tvary - 6.A.doc

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 35 – 37 kapitolu Pohyb těles, rychlost.
Do sešitu si opiš shrnutí na str. 37.

Německý jazyk

6. A NJ.docx

Přírodopis
Děti mají za domácí úkol vypracovat 15 otázek v učebnici na straně 26. Je to opakování celé kapitoly - str. 19-25. Vypracované odpovědi mi prosím pošlete do pátku 20.listopadu - tento úkol bude opět na známky.

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici kapitolu „Oběh Země kolem Slunce“ na str. 36 - 39
- Potom si opiš zápis do sešitu, který mně přepošleš.
- Nakonec si překresli obrázek „Schema oběžné dráhy Země kolem Slunce“ z učebnice str. 37

Zápis do sešitu:
Oběh Země kolem Slunce
- Země obíhá kolem Slunce (proti směru hodinových ručiček), po eliptické dráze.
- Doba oběhu: 365 a ¼ dne = 1 rok
- Jednou za 4 roky je rok přestupný (366 dní) – 29.2.
- Důsledek: střídají se čtyři roční období.
- Zemská osa (myšlená čára) je nakloněná a směřuje k hvězdě Polárce (Severce).
- Jarní rovnodennost: je 20. března, začíná jaro (na jižní polokouli podzim), sluneční paprsky dopadají v poledne kolmo na rovník, den i noc na celé zeměkouli trvá 12 hodin.
- Letní slunovrat: je 20. - 21. června, začíná léto (na jižní polokouli zima). V létě je severní polokoule přikloněna ke Slunci, paprsky dopadají v poledne kolmo na obratník Raka, u nás je nejdelší den (16 hodin) a nejkratší noc (8 hodin).
- Podzimní rovnodennost: je 22. - 23. září, začíná podzim (na jižní polokouli jaro), sluneční paprsky v poledne dopadají kolmo na rovník, den i noc trvají na celé zeměkouli stejně 12 hodin.
- Zimní slunovrat: je 21. -22. prosince, začíná zima (na jižní polokouli léto). Severní polokoule je odvrácená od Slunce, sluneční paprsky dopadají v poledne komo na celé zeměkouli na obratník Kozoroha, u nás je nejkratší den (8 hodin) a nejdelší noc (16 hodin).
- Polární den: je den, kdy Slunce nezapadá, je celých 24 hodin nad obzorem, na pólech trvá půl roku.
- Polární noc: je den, kdy Slunce nevyjde, je celých 24 hodin pod obzorem, na pólech trvá půl roku.

Zadáno dne 9.11.2020:

Dějepis
Babylon 6.A pdf.pdf

úkoly 6 Babylon pdf.pdf

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

výuka online 9.11. - Přídavná jména tvrdá - učebnice str. 58, ústně cvičení 58/1,2,3,4,6
- kontrola DÚ do sešitu - 57/5, DÚ 58/5 - kontrola 12.11.
- dodělat Jazykový rozbor 57/5-8
- pracovní list Přídavná jména tvrdá 6.A (viz příloha) - odevzdat do 13/11

výuka online 9.11. - Přídavná jména tvrdá - učebnice str. 59, ústně cvičení 59/7a,b; 8a

výuka online 12.11. - Přídavná jména tvrdá - kontrola DÚ, dodělat ústně cvičení str. 58 + 59
- Jazykový rozbor 59/1-3

Přídavná jména tvrdá - 6.A.doc

Zeměpis
- Učebnice str. 33 „Souhrnné opakování“ (písemně do sešitu vypracuj úkol č. 2 a 3)
Cvičení 2. neopisuj, pouze napiš 23 zeměpisných pojmů, které patří na vynechaná místa.
U cvičení 3. vytvoř devět dvojic.
- V učebnici si přečti str. 34 a 35.

- Opiš si zápis do sešitu:
Země v pohybu
Země se otáčí kolem své osy od Z k V.
Doba otočení kolem osy je 24 h = 1 den.
Důsledkem je střídání dne a noci.

Přírodopis
V učebnici si přečtěte strany 23-25.
Do sešitu si napište POTRAVNÍ VZTAHY ORGANISMŮ a v textu v učebnici vyhledejte a napište, co znamená:
EKOSYSTÉM
PRODUCENTI
KONZUMENTI
ROZKLADAČI
PARAZITISMUS
SYMBIÓZA
NAPIŠTE PŘÍKLAD POTRAVNÍHO ŘETĚZCE
- Kdyby si někdo nevěděl rady, tak se mi může ozvat.

Německý jazyk
Opiš si do školního sešitu:
ER-ON, SIE-ONA
er, sie spielt- on, ona hraje
er, sie heiβt – on, ona se jmenuje
er, sie kommt- on, ona pochází
er, sie wohnt-on, ona bydlí
er, sie ist-on, ona je
er, sie mag-on má rád, ona má ráda
pracovní sešit: strana 13, cvičení 9, 11, 12
pracovní sešit: strana 17, slovíčka 2. sloupec, opsat do slovníčku a učit se

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 32 – 34 kapitoly Čas a Měření času.
Do sešitu si opiš zápis.
Odpověz na otázky (ofocené poslat nebo donést do školy).

F_6_Zápis do sešitu_čas.docx

Zadáno dne 2.11.2020:

Informatika

 1. Prohlédni si prezentaci na téma Internet a IP adresa 29_IP.pdf
 2. Přečti si pracovní list, vypracuj otázky, co nevíš probereme online nebo vyhledávej na internetu
 3. Připoj se na online hodinu ve středu
 4. Nezapomeň se usmívat

Úkol č. 2 - Internet.docx

6.A II.online_tyden_Internet a IP adresa .pdf

Zadáno dne 1.11.2020:

Angličtina
Project 2 učebnice a pracovní sešit

 1. Opakuj slovíčka a vazby z pracovního sešitu z lekce 1A My life
 2. Učebnice str. 8 cv. 4 poslechni si nahrávku online a doplň tabulku
  https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
  klinkni na poslech „Page 8 exercise 4“
 3. Pracovní sešit str. 80 slovní zásoba ke kapitole „My life“ -> 1A My daily life and Ordinal numbers, napiš do slovníčku a foto do Edookitu/ kopii dones do školy
 4. Pracovní sešit str. 4 dle cvičení 2 napiš vlastní věty do sešitu, pošli foto do Edookitu/ kopii dones do školy
 5. Připoj se na naši online hodinu, čeká nás kvíz KAHOOT.it na známečky – dobrovolné

Pokud potřebuješ pomoc, napiš mi zprávu na Edookitu.
S pozdravem
Mgr. Barbora Kubíčková

Doplňování a procvičování online:
1) Cvičení k učebnici Project 2
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/?cc=de&selLanguage=de
2) Krátká videa na Youtube.com pro rozšíření slovní zásoby https://www.youtube.com/watch?v=SxcFXDeH4uU&list=PLhPfBpTj6VpQaXCz-8cnZkzUjvqd7hDkw&ab_channel=EasyEnglish

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici kapitolu „ Orientace na Zemi“ (str. 27 – 31).
- Zápis do sešitu jste již obdrželi.
- Vypracujte pracovní list, který najdete v edookitu–příloha nebo si ho osobně vyzvednete ve škole.
- V úterý nezapomeňte na on line výuku (zaměříme se na zeměpisnou polohu místa, budete potřebovat atlas).
- Vypracovaný pracovní list pošlete nebo odevzdáte nejpozději 9.11.

Foto Foto Foto

Dějepis
ÚVOD DO STAROVĚKU, MEZOPOTÁMIE A ÚKOLY PDF 6.pdf

Matematika
Ps str. 36,38,40,41,42

Český jazyk

výuka online 2.11. - Druhy přídavných jmen - učebnice str. 55, ústně cvičení 55/1a, 55/2, 55/4
- pracovní list Podstatná jména - test (viz příloha) - odevzdat do 6/11

výuka online 2.11. - Pravopis příd. jmen - učebnice str. 56, ústně cvičení 56/1, 56/2, 56/4

výuka online 5.11. - Pravopis příd. jmen - učebnice str. 57, ústně cvičení 57/2, 57/3

Podstatná jména 6.A.doc

Německý jazyk
Učebnice strana 20, cvičení 6 opiš do sešitu. Nebo na papír a odevzdej se škole.
Učebnice strana 20, cvičení 7 čtení a překlad, jen ústně.
Učebnice strana 21, cvičení 9 opiš do sešitu. Nebo na papír a odevzdej se škole.

Gramatika, zápis do sešitu:
Zápor pomocí slovíčka nicht.
Ich heiβe nicht Petra. Ich bin Hana
Nejmenuji se Petra. Jsem Jana.
Ich wohne nicht in Prag. Ich wohne in Brünn.
Nebydlím v Praze. Bydlím v Brně.

Foto Foto

Zadáno dne 30.10.2020:

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 28 – 31 kapitoly Hmotnost těles a Měření hmotnosti.
Do sešitu zapsat Shrnutí ze strany 29 a ze strany 31 – v případě, že používáte Edookit, do sešitu opište zápis z přílohy domácího úkolu.
Vyplnit pracovní list – Převody jednotek (ofocený poslat nebo donést vyplněný do školy).

Přírodopis
- v učebnici si přečtěte str. 19 – 22 a doplňte zápis, který si opíšete/ nalepíte do sešitu

Základní projevy živých organismů
Základní projevy všech živých organismů jsou: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

D………………………..
D………………………………. je schopnost živých organismů reagovat na ………………
v jejich prostředí – takzvané ………………………………. (změna teploty, světla, zvuk)

Pří……………. a vý……………. látek
Každý živý organismus přijímá …………………… a ………………………… a vylučuje …………………………………………………………
Rostliny si organické látky ……………………………………………………………………..
prostřednictvím …………………………………
Živočichové přijímají živiny nutné k životu v ………………………………………….

D………………………………
Všechny organismy potřebují pro průběh všech důležitých životních funkcí …………………,
kterou získávají rozkladem složitých ………………………………… látek za pomoci k………………….

P…………………
Většina ž………………………….. se pohybuje z m………………………… na m………………. – za potravou, únik před nepřítelem.
R………………………… se také někdy samovolně pohybují (např. otáčení za světlem), tento ……………………… je většinou ……………………………

R……………… a v……………….
R………………………….. dochází ke ………………………………………………………
Schopnost v………………………………… má každý …………………….. organismus.

R……………… a d……………….
V průběhu života je nutné, aby se organismus ………………………………………….
Rozlišujeme 2 základní způsoby ………………………………………………….:
a)
b)
Předávání vloh z rodičů na potomky nazýváme ………………………………………..

Zadáno dne 16.10.2020:

Dějepis

keltové pdf.pdf

germáni pdf.pdf

Matematika
Dobrý den, v PS si udělejte str. 32 a 33. Vysvětlené to už bylo, v úterý se k tomu ještě vrátíme ( kdo bude potřebovat vysvětlit znovu) , pak str.35 - bude vysvětleno ve čtvrtek. Je to ale opakování, měli byste to zvládnout. Mějte se pěkně M. Hopjanová

Fyzika
V on-line výuce budeme probírat výpočet průměrné hodnoty.
Samostatná práce: Změřte šířku všech svých učebnic, zapište změřené hodnoty a vypočítejte průměrnou šířku učebnice pro 6. třídu. (Zapsané hodnoty a výpočet napište na papír a ve škole odevzdejte. Žáci, kteří používají Edookit, mohou ofocenou úlohu vložit jako přílohu k domácí úloze.)

PŘÍRODOVĚDA
- Do sešitu odpovíte na otázky na str. 18 – odpovědi mi vyfotíte a pošlete do Edookitu nebo donesete osobně do školy (23.10.)

Zadáno dne 15.10.2020:

Angličtina 6.A
Project 2 učebnice a pracovní sešit
Týden 19.10.2020 – 23.10.2020

 1. Opakuj slovíčka a vazby z pracovního sešitu z lekce Itroduction
 2. Učebnice str. 8 nová kapitola „My Life“ Poslech je dostupný online na straně: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 3. Pracovní sešit str. 80 slovní zásoba ke kapitole „My life“ -> 1A My daily life and Ordinal numbers, napiš do slovníčku, výslovnost budeme trénovat v online hodině nebo ve škole
 4. Pracovní sešit str. 4 cv. 1 doplň tabulku s řadovými číslovkami
 5. Pracovní sešit str. 4 cv. 2 doplň slova do textu
 6. Pracovní sešit str. 4 cv. 3 rozhodni na základě textu ze cvičení 2, zda je to pravda nebo lež. Lži oprav dle příkladu v prvním řádku.
 7. Vyzkoušej opakování slovíček na KAHOOT.it Dostupné pod kódem: 02270312 pouze do úterý 20.10. 2020 do 22:00. /budeme hrát v hodině/

Pokud potřebuješ pomoc, napiš mi zprávu na Edookitu.
S pozdravem
Mgr. Barča Kubíčková

Informatika

ICT 6.A.docx

6. A - učivo ČJ od 19. do 23. 10.
výuka online 19.10. - učebnice str. 52 - 53, cvičení 52/2, 53/3
- pracovní list viz příloha - odevzdat do 21/10
- kontrola DÚ ze 13.10. - Test str. 51

Názvy částí těla 6.doc

výuka online 22.10. - učebnice cvičení 53/4, 53/5; Test str. 54 (popř. dodělat)

6.A na 19.10_20201015_0001.pdf

Zadáno dne 14.10.2020:

Učivo NJ 6.A do pátku 16.10.:
slovíčka str. 17 v prac.seš, 1. sloupec opsat do slovníčku a učit se
prac.seš. 11/2a

Učivo NJ 6.A 19.-23.10.
pracovní sešit 11/1,2b,3
12/4,5,6

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 24 – 28 kapitoly Přesnost a chyby měření a Určení polohy.

Zeměpis
učivo na týden 19.10. – 23.10.
- nejprve si ústně projděte souhrnné opakování v učebnici na str. 22
- přečtěte si v učebnici na straně 23 kapitolu Glóbus – zmenšená Země
- zápis do sešitu jste obdrželi, prosím, nalepte si ho
- vypracujte pracovní list (obě strany) a odevzdejte v pátek 23.10. (na edookit nebo osobně)

Foto Foto